Pol Ina Giruma Viruwina
Tesalonika
Damsi Kurisi
(2 Thessalonians)
Vonaviakova
Vitumaghana damsi Tesalonika kwanatuna kamonai Keriso ina vovira marana ivivi ruwei. Pol namada igiruma kurisi ma kegha, patana da i nota ivovoragharagha. Tuna kubiine Pol igirumame kurisi, ivonesi da ke ini tumaghana da Keriso namada ivovira ku dobu. Ivi beyebeyesi da bera viya ini nao ma muriyai Keriso ina nekiibau. Ivonesi da Wawaya Kawakiikiina dobu ini badei da tuna gaburinai wawaya peyarisi bera beroberosi ma dowadowasi ina votupe kirakiiyei. Ma Wawaya Kawakiikiina, Keriso ma vitumaghana damsi ini ghaviyesi. Murinai na Keriso ina vovira.
Weni girumina kamonai, Pol vitumaghana damsi ikiiepepisi da nuwapoya ma vokwarakwara kamonai i vitumaghana ini rewapana ma ina miirikikina. Ma ivonesi da ke ina kayobara, ti mani kubiisi ina biga, ikikava Pol turaturana yavata ikoyakoyagha meyesi na Tesalonika damsi bade nakanani ita berai. Ma ku tepana ivonesi da bera biibiisi ke ina voterei.
Pol ina nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1-2 Giruma ivotawei.
Sapta 1:3-12 Vigheghena.
Sapta 2:1-17 Keriso ina vovira kana sisiya.
Sapta 3:1-15 Kiiepepa da Keresiyana yawasinai ita makai.
Sapta 3:16-18 Giruma igudui.
1
Taku Pol, ma Sailas da Timoti* Apos 17:1 yavata kagirugiruma tami Keresiyana dami Tesalonika kamonai kurimi. Tami na ita Mamai God ma Bada Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ rapesiyai.
Mamai God ma Bada Yesu Keriso kurisi kainowi da agabiibai ma nuwanuba ina veremi.
Keriso ina vovira ma ini tupavireta.
Varevaresikai, ibiibai da mara nonowa God kani kiikiiwei kubiimi, iyamna ami vitumaghana erakarakata kirakai, ma bade tami sago sago duma ami nuwaviina erakarakata da kamomiyai koinuwaviinavivirana. Tuna kubiine, dobu viya kamosiyai Keresiyana turaturata kurisi kaigheghenimi. Kavonesi da wawaya iagaberowemi ma vokwarakwara damina koviiviiya na mara nonowa ami vitumaghana ivi rewapana ma komiimiirikikina.
Weni berasi peyarina ivi debei kurita da God ina vikiivavona kubiine kovovokwarakwara. Mara damonai God vonavaghata tepanai ini tupavireta da iyi biibiina ma iyi berona. Ma ina vonakiiyaragha da tami na ina wawaya maninimi ma ini vaghinei da ina vikiivavona kamonai kona makai. Ma bade bera maninina ina berai da iyavo kava karako itupaketowanimi na mara damonai biwa ina veresi. Karako dobuwai koikamyuyuwa na mara damonai nuwanuba ina veremi, ma takii yavata nakanani ina verekai. Nani maranai Bada Yesu keyama yebayebarina kamonai, ina aneya rewapanisi yavata kunumai inoru. Ma iyavo kava God ibarei ma ita Bada Yesu varana biibiina ke ita votekatekei na kovogha ina veresi.
Kii kovogha na makamakii nonowina ma ina gwaramutusi. Ina miiripotesi da ke Bada kurina ina nae ma ke meyani kana kadara ma ina rewapana damina ina viiya.* Isa 2:10 10 Bada ina mara ghamana ina nekiibau na ina wawaya vovokaravisi ini ghegheni da kana kadara ina rakata. Ma vitumaghana damsi kudubisi ina kitai ma ini deye kirakiiyei. Ma tami yavata nani korotona kamonai, iyamna aviyavisina kavi mamatarei kurimi na kovi tumaghanei.
11 Tuna kubiine mara nonowa kaniponipowana kubiimi da God ina berai da ami yawasa na maninina ku matana, iyamna ikwatumi da yawasa maninina kamonai kota makai. Ma kainowi God kurina da ina rewapana ini vitemi da avi berasi biibiisi kona notai na kona bera yavui, ma avi bigana ere vitumaghanimi kovi karei na koni koviya. 12 Nakanani kaniponipowana da ita Bada Yesu kana kadara koni debei da wawaya kana vava ini ghegheni, ma bade ita Bada Yesu tami ini gheghenimi. Weni berasi na ita God ma Bada Yesu Keriso i agabiibai tepanai ina tupuwa.

*1:1: Apos 17:1

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:9: Isa 2:10