Pol Ina Giruma
Epesas
Damsi Kurisi
(Ephesians)
Vonaviakova
Pol ina giruma Epesas damsi kurisi ina nota ghamana na sapta 1:10 kamonai. Ivona da God ina nota irereghi da aviyavisina peyarina iyamoyamona dobuwai ma kunumai na ina viinisi da Keriso ina rewapana gaburinai ina makai. Ma Pol inowi God ina wawaya kurisi da weni notana ghamana i yawasa kamonai ina kivini da Yesu Keriso gaburinai wawaya dobuwai kudubisi ini sagosi da ini nuwasago.
Pol ina giruma karenai nota ghamana iterei da wawaya i vinuwasago kamonai na bera aroba. Sago na ikikava Mamai God wawaya ivinesi da rapenai. Kana viruwa na ikikava Natuna Yesu Keriso tepanai i berabero inotatawei ma ivotawesi da yawasa berona ikiibutawei. Ma kana viaroba na ikikava God Kanuma Vovokaravina ivereta na tuna iakovita da yawasa makamakii nonowina namada taviiya. Nani murinai iyavo kava weni girumina ini yavi na Pol inowi kurisi da ikikava Keresiyana turaturasi yavata ina makii patapata na ini debei da Keriso yavata inuwasago.
Pol ina miiba aroba iterei, ibeyebeyena da God ina wawaya ti mani kamosiyai iti nuwasago ma bade Keriso yavata iti nuwasago. Miiba sago ivona da Keresiyana na nakanani ma wawaya tupuwina ma Keriso na tupuwa gayamina. Kana viruwa ivona da Keresiyana na nakanani ma numa ma Keriso na nakanani ma wakima ghamanakina God iterei da numa kana vita ita kavari. Kana viaroba ivona da Keresiyana na nakanani ma wavine ma kawana na Keriso. Weni girumina kamonai Pol, God ina agabiibai Keriso tepanai damina iviiya da nuwanuwana ighetawei ma nota ghamaghamasi ma nuwatonatonasi itere bubuni. Ma ina giruma kamonai Keriso ina nuwaviina, ina veremeyena, ina notataweyana, ina agabiibai ma ina yawasa maninina na mara nonowa enotanotai.
Pol ina nota weni nakanani irereghi
Sapta 1:1-2 Giruma ivotawei.
Sapta 1:3 da ku 3:21 Keriso ma Keresiyana damsi.
Sapta 4:1 da ku 6:20 Yawasa vuna Keriso tepanai.
Sapta 6:21-24 Vikiikiiwa ma giruma igudui.
1
Taku Pol, ma God ina kayowanai ivineku da avi aposol Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ kubiine.* Apos 18:19-21, 19:1
God ina wawaya Epesas kwanatuna kamonai, tami iyavo kovi tumaghana da Yesu Keriso yavata kovi nuwasago na kurimi agirugiruma.
Ainowi God ita Mamai ma Bada Yesu Keriso kurisi da i agabiibai ma i nuwanuba ina veremi.
Vibiibiina Keriso gwabinai taviiya.
God tavokavakavari, tuna ita Bada Yesu Keriso ina Mamai ma kanuma ina ku nevaneva ibiibiinita. Yesu Keriso yavata tavi nuwasago da vibiibiina bogii ma bogiiyai peyarina everevereta. Muriyai da dobu ita yamoni, God namada ivineta da Keriso yavata kati nuwasago da tota God ina wawaya. Nakanani iberai da ku matana tota maninita ma vovokaravita.
Ina nuwaviina kubiine, God namada nota iviiya da ita yabisita da natunatuna. Ina kayowana ma ina nuwabiibai kubiine weni nakanani iberai. God tavokavakavari iyamna ina agabiibai irakata da irakata kirakai, da nevana kava ipuyota. Kata puyo na Natuna, tuna nuwanuwana. 7-8 Keriso ina rabobowai igimarita ma taranai ivotaweta da God ita berabero inotatawei. Ina agabiibai ghamanakina inuwatawei kurita da ina verena na isasara.* Kol 1:14
Ina nuwagiura ma akova irakata da aviyavisina namadani kava inotanotai na iberai. Rorova notana na gavugavuna ma karako ivi debei kurita da ina kayowana da Keriso tepanai nani berana peyarina ita bera yavui. 10 Ma God kana mara vaghata etereterei da ina kayowana ina tupuwa da aviyavisina peyarina iyamoyamona dobuwai ma kunumai ina viinisi da Keriso ina rewapana gaburinai ina makai.
11 Ma bade tota na Keriso tepanai God ivineta da ina wawaya. Weni berasi etuputupuwa na namadani kava God ina nota irereghi da ita tupuwa. Ma aviyavisina God ekayokayowei na ina berai da ina tupuwa. 12 Ma ina kayowana da tokai iyavo kava kavi nao da Keriso kaitumaghanei na kana kadara kati ghegheni.
13 Ma tami yavata vonavaghata kovi yanei ma kovi tumaghanei na God iberimi da ina wawaya ma yawasa makamakii nonowina iveremi. Nani vonavaghatina na Keriso Varana Biibiina. Keriso kovi tumaghanei na God ina vonakiiyapa bagibagina inunuri da Kanuma Vovokaravina iveremi, ivi matakira da tami rapenai. 14 Ma God Kanumina iveremi, tuna na bera karena, ivi matakira da ina vonakiiyapa bagibagina iterei da aviyavisina ina vereta na karakava kudubina tavii yavui. Tuna kubiine takova bubuna da mara epipisi da tota ina wawaya ina votawe tuwanonowita. God kana kadara tavokavakavari!
Pol ina nipowana.
15 Tuna kubiine maranai sisiyimi avi yanei da Bada Yesu kovi tumaghanei ma ami nuwaviina irakata God ina wawaya peyarisi kurisi na avi karei da 16 mara nonowa God aikiikiiwei kubiimi, ma aku nipowana kamonai anotanotimi. 17 Mara nonowa kubiimi ainowi ita Bada Yesu Keriso ina God kurina, tuna Mamai kadakadarina. Ainowi da Kanumina gwabimiyai ina makai da nuwagiura ina veremi ma vonavaghata ini debei kurimi da God konakova bubuni. 18 Tuna ikwatumi da tami na ina wawaya vovokaravimi ma vonakiiyapa bagibagina iterei kurimi da ini biibiina kirakiiyemi da kanumimi ina mura ghamana ina veremi. Ma ainowi kurina da nuwanuwami ina votawei da ina yasegana ini tupoi ma nani vibiibiinisi damina kona vii bubuni. 19 Ma tota vitumaghana wawayita na ina rewapana ghamakirakina gwabitiyai ina makai. God ina rewapana na rewapana kirakiina ma gwabitiyai idagudagu. Tuna na vaghina rewapanina 20 iberai da Keriso rabobowai ivi yawasi ma iviiya ighae ku kunuma da katagheyanai emakamakai.* Psa 110:1 21 Ma Keriso God katagheyanai ivi matakira da bera kudubina ibadei da kanuma ma rewapana biibiisi ma beroberosi kunumai ma dobuwai i kiikiivavo ma i babada peyarisi na Keriso gaburinai imakiiyana. Keriso kana gawara ighe kirakai da karako ma nokoni ku marana wawaya peyarisi kii vava ma kii gawara ghamaghamasi ighekuyowesi. 22 Ma God rewapana Keriso iverei da bera kudubina kae gaburinai emakamakai. Ma ivinei da tuna na ekalesiya gayamina,* Psa 8:6; Kol 1:18 23 iyamna ekalesiya na Keriso tupuwina ma i yawasa ma i rewapana kudubina na Keriso gwabinai eviiviiya. Ma bade Keriso kava gwabinai bera peyarina dobuwai ma kunumai yawasa eviiviiya.

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:1: Apos 18:19-21, 19:1

*1:7-8: Kol 1:14

*1:20: Psa 110:1

*1:22: Psa 8:6; Kol 1:18