Pol Ina Giruma
Gareisiya
Damsi Kurisi
(Galatians)
Vonaviakova
Wawaya ivi karei da Yesu Varana Biibiina idimadimei kupuna damsi kamosiyai da vitumaghana ivivi karei. Ma dima wawayisi viya inae ku dobu sago kana vava Gareisiya tuna dobuna na Eisiya Maina kamonai ma Rome damsi i vibadana gaburina imakamakai. Ma notaragharagha itupuwa da iyavo kava ivi tumaghana ma ti na ke Jiu wawayisi na Moses ina vonaviyoyovana ita nunuri bo kegha. Ma wawaya ivivi tarakiiyana da iyavo kava ke ita nunuri na ti na Keresiyana vaghata bo kegha. Ma Pol ivonapotesi da vonaviyoyovana nunurina na ke bera ghamana, bera ghamana na Keriso vitumaghanina ma tuna ketana kava da God ina vonakiiyaragha da tota wawaya maninita ma yavata tinuwasago. Ma wawaya viya nani notana ke iti vaghinei, ma vitumaghana damsi kamosiyai Gareisiya dobunai na Pol ina sisiya ivi kawakiikiiyei ma ivi beyebeyena da Keresiyana kudubisi vonaviyoyovana ita nunura yavui.
Weni girumina aposol Pol igirumi da iyavo kava vibeyebeyena vibero ikivikivini da vitumaghana ketana ivi wapai na ti damsi iti nuwatinisi da ita vovira. Giruma karenai na Pol ivi debei da rewapana gwabinai da tuna na aposol vaghata. Ina rewapana na ke imapatana ita viiya da God gwabinai iviiya, ma ina biga iverei da kupuna damsi kurisi ita dima. Muriyai igiruma da vitumaghanai kava da wawaya God yavata ini nuwasago. Ma ina sisiya viya ku tepana iterei da nani notana ita kiivirewapani. Ma damonai Pol ivi debei da iyavo kava Keriso ini tumaghanei ma ina nuwaviina damina ina vii bubuni na nuwaviina ini badesi da Keresiyana yawasina gwabisiyai ini rurerei.
Pol ina nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1-10 Giruma ivotawei.
Sapta 1:11 da ku 2:21 Pol ina rewapana da ivi aposol.
Sapta 3:1 da ku 4:31 God Varana Biibiina ma ina agabiibai.
Sapta 5:1 da ku 6:10 Kerisiyana na vovotawesi ma kegha da yawasa maninina kamonai kava ita makai.
Sapta 6:11-18 Giruma igudui.
1
Taku Pol agirugiruma. Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ irabobo ma ina Mamai God iberai da rabobowai ivomiiri ma ivi ruwa ivineku da ati aposol. Ke wawayota ita vonataweku bo ita voneku da weni bigana ata berai. Varevaresita peyarisi weni ma taku akii vikiikiiwa kavonavonatawei Keresiyana wawayimi kurimi Gareisiya dobuna kamonai.
Ainowi ita Mamai God ma ita Bada Yesu Keriso kurisi da agabiibai ma nuwanuba ina veremi.
Ita Mamai God ina kayowanai da natuna Yesu Keriso ivere meyei ita berabero kubiine, da karako weni kimtina berona kamonai ita tinakiibutaweta. Mara nonowa God tavokavakavari da kana kadara ina rakata. Amen.
Keriso Varana Biibiina sago kava.
Anotanota kavai! Yesu Keriso ina agabiibiiyai God ikwatumi. Ma kegha da kobarei ma yaghiyaghinai kodamana da vara bogiiyai kokivikivini. Vonavaghata, ke sago meni dobunai “vara biibiina kana viruwa” ita makamakai. Weni nakanani aisisiya iyamna wawaya viya ami nota iberoi ma eberabera tovoni da Keriso varana biibiina ita virai. Rorova Keriso varana biibiina kadimei kurimi, ma mikeda taku bo aposol sago kata pisi bo aneya kunumai itoru da vara bogiiyai ita veremi na ainowi God kurina da nani wawayina ku keyama karakaratina makamakii nonowina ina tawei. Namada kavonemi ma ana vona meyemi. Rorova Keriso varana biibiina kadimei kurimi da vonavaghata kovi tumaghanei, ma wawaya na vibeyebeyena bogiiyai eberaberai, ke Keriso varana vaghata na God nani wawayina ku keyama karakaratina makamakii nonowina ina tawei!
10 Ke ata kayokayowei da wawaya ini ghegheniku, kegha taweyana! Ma aku kayowana ghamana da God ini ghegheniku. Ke ata beraberai da wawaya ina kawabiibiiyeku. Mikeda nakanani ata beraberai na ke kovokovoghina da Keriso kubiine ata biga.
Ikikava Pol ivi aposol.
11 Varevaresiku, avonavonemi da vara biibiina adimadimei na ke wawaya ita vereku. 12 Ke tomowa sago gwabinai ata viiya bo ke sago iyai iti beyeku. Yesu Keriso tuna mani ivi debei kuriku.
13 Wawaya ivonemi da rorova ikikava amakamakai na avere meyeku da Jiu damsi i vitumaghana ma i kiki akivina bubuni. Ma nuwanuwaku kudubinai Keresiyana wawayisi avivi tupaketowanesi ma abera tovoni da ati kovi tuwanonowisi.* Apos 8:3, 22:4-5, 26:9-11 14 Jiu damsi i vitumaghana anunura bubuni, ke kimta turaturaku nakanani. Taku aghekuyowesi ma aku nota ivi rewapana kirakai da aviyavisina akii kaekiki mau ivi damadamani kurikai na kudubina akivikivini.* Apos 22:3
15 Muriyai da ata tupuwa na God ina agabiibai irakata da namada ivineku ma ikwatuku da ina biga ata berai. Ma marana itereterei* Apos 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18 16 da Natuna iti debei kuriku da varana biibiina ata dimei kupuna damsi kurisi. Ma ke ata nae da vitumaghana damsi iti beyebeyeku, 17 ma bade ke ata nae ku Jerusalem da iyavo kava ivi nao ivi aposol na ata kitisi. Kegha, maninina anae ku Arebiya dobuna, ma muriyai na avovira ku Damaskas kwanatuna. 18 Madegha aroba ikovi ma anae ku Jerusalem da Pita yavata kati sisiya, ma yavata kamakai da taparoro ruwa ikovi.* Apos 9:26-30 19 Ke aposol viya ata kitisi da Jemes ina kina kava, tuna Bada tina kikei.
20 Aviyavisina agirugiruma kurimi na vonavaghata. God iakovi da ke ata vivibero.
21 Muriyai anae ku dobu viya, Siriya ma Silisiya kamonai. 22 Nani maranai na Keresiyana damsi Judiya kamonai patana da ke itakoviku ma 23 wawaya ikikava aku bera ivivi sisiyei kurisi na tuna kava iakovi. Ivonavona bo, “Tomowina ivivi tupaketowaneta na karako edimadima da wawaya Keriso iti tumaghanei. Ma rorova na iberabera tovoni da nani vitumaghanina ita resotawei.” 24 Ma vaghina Keresiyana damsi Judiya kamonai God ighegheni iyamna aku yawasa ivirai.

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:13: Apos 8:3, 22:4-5, 26:9-11

*1:14: Apos 22:3

*1:15: Apos 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18

*1:18: Apos 9:26-30