Genesis
1
Bera karena.
Karenai God bera kudubina kunumai ma dobuwai iyamoni. Kunona na ke aviyavisina sago ita makamakai da kata kitai, tuna nakanani ma kwavu bo bau. Nubakutuva kavakava ma God Kanumina kiidamowai ivivi dagudagu da okowa iriroi.
Vaghina ma God ivona bo, “Yasegana ketupuwa” da iyaghari. Ma ikitai da biibiina. Muriyai yasegana da nubakutuva itupayaraghi. Ma yasegana ivi vavei ‘mara’ ma nubakutuva ivi vavei ‘didibara.’ Ravi ipika, ididibari da mara karena ikovi. Ma mara itom.
Muriyai ivona bo, “Taraboga, okowa basunai ketupuwa da okowa ketupayaraghi.” Vaghina ma iberai da taraboga nabana itupuwa ma okowa ivi bogebogesi da nevanevana ighae ku kiidamo ma nevanevana kapinai imakai. Nakanani itupuwa ma tarabogina ivi vavei ‘kunuma.’ Ravi ipika, ididibari ma mara itom. Weni tuna na mara kana viruwa.
Muriyai ivona bo, “Okowa kapinai na ku gawara sago kovi sagomi da dowa kanakanana ina nekiibau,” da nakanani itupuwa. 10 Ma dowa kanakanana ivi vavei ‘dobu’ ma okowina ivi vavei ‘yegai.’ Ma ikitai da biibiina.
11 Muriyai ivona bo, “Dowa, gwabimuwai pei ma kii bogii ma bogiiyai etupuwa da dobuwai ina gogo. Ma ina rove bo iname da peisi ina rakata.” Ma nakanani itupuwa. 12 Dobuwai pei igogo ighae da peisi nununai iterei. Ma bade kii igogo ighae da kiisi amesi nununai iame da ere peisi. Ma ikitai da biibiina. 13 Ravi ipika, ididibari ma mara itom. Weni tuna na mara kana viaroba.
14 Muriyai ivona bo, “Yasegana kunumai kotupuwa. Weni yaseganisi, mara ma didibara ini bogebogei, ini matakira da iri, mara ma madegha. 15 Kunumai ina makai da dobu kana yasegana.” Ma nakanani itupuwa. 16 Yasegana ghamaghamasi ruwa iyamoni. Ghamana iyamoni da mara kana vibadana. Ma sago kayo gisina iyamoni da didibara kana vibadana. Ma bade gwamegwame yavata iyamonisi. 17 Peyarisi kunumai iteresi da dobu iti yasegani, 18 da didibara ma mara iti badei, ma yasegana da nubakutuva iti bogebogesi. Ma ikitai da biibiina. 19 Ravi ipika, ididibari ma mara itom. Weni tuna na mara kana viruwamaruwa.
20 Muriyai ivona bo, “Yegai, gwabimuwai iyana etupuwa da ina peyari kirakai. Ma bade kiu kotupuwa da kiidamowai kona rovo.” 21 Vaghina ma yegai ghamoghamosi ma bade iyana bogii ma bogiiyai iyamonisi da yawayawasi ma bababasi. Ma kiu ere mapemapesi iyamonisi da bogii ma bogiiyai. Ma ikitai da biibiina. 22 Ma ivi biibiinisi ma ivona bo, “Kovi tuwa kirakai da kona peyari. Iyana, yegai da okowa kovi tupoi. Kiu, kovi tuwa da kona peyari dobuwai.” 23 Ravi ipika, ididibari ma mara itom. Weni tuna na mara kana vimiikovi.
24 Muriyai ivona bo, “Dobu, gwabimuwai ghamoghamo etupuwa, ghamoghamo manamisi ma dowatetetesi ma ghamoghamo dipa. Bogii ma bogiiyai iti tuwa da natunatusi na ti mani maghimaghighisi.” Ma nakanani itupuwa. 25 Nani ghamoghamosi kudubina iteresi da iti tuwa da natunatusi na ti mani maghimaghighisi. Ma ikitai da biibiina.
26 Muriyai ivona bo, “Wawaya tayamonisi da maghimaghighita. Ti na dobu kudubina ini badei. Iyana yegiyai ma kiu kiidamowai ma bade ghamoghamo manamisi ma dowatetetesi ma ghamoghamo dipa na kudubina dobuwai ini badesi.”
27 Ma vaghina, wawaya iyamonisi da tuna mani maghimaghighina. Iteresi da tomowa ma wavine. 28 Ivi biibiinisi ma ivona bo, “Kovi tuwa da tupurereghimi ina peyari. Dobu kovi tupoi ma kovi badei. Ghamoghamo ma bera kudubina dobuwai idagudagu na kovi badesi, iyana yegiyai ma kiu kiidamowai yavata.”
29 Muriyai ivona bo, “Kami vavai na aviyavisina dobuwai egogogo, peisi yavata, kii amame ere peisi ma bade vavai dowa kamonai, kudubina avereveremi da kona kani. 30 Ma ghamoghamo kii vavai na inamona ma kii rugurugu matamatisi. Ghamoghamo kudubina yawayawasi dobuwai idagudagu, ghamoghamo dipa ma kiu ma dowatetetesi yavata na inamona ma kii rugurugu kudubina avereveresi da ina kani.” Ma vaghina, nakanani itupuwa.
31 God bera kudubina iyamoni ikovi na ikitai da ibiibii kirakai. Ravi ipika, ididibari ma mara itom. Weni tuna na mara kana vimiikovimasago.