Giruma
Hibru
Damsi Kurisi
(Hebrews)
Vonaviakova
Weni girumina na Keresiyana viya kurisi, ti na Jiu damsi ma gamosi na Hibru. I yawasa kamonai wawaya ivivi tupaketowanesi ma i vokwarakwara irakarakata da gisina kava Keriso vitumaghanina ita voterei. Giruma wawayina kana vava ke katakovi. Ma keta sago ipanani da nani vitumaghana wawayisi ita kiiepepisi na weni. Ivonesi da Yesu Keriso ina kina kava vonavaghata ivi debei da God na iyai. Nakanani igiruma da i vitumaghana ita vokikini.
Bera ghamaghamasi ivi aroba ivi sisiyei. Sago na ivonesi da Yesu na God Natuna makamakii nonowina ma tuna ina Mamai ivotekateka bubuni da vokwarakwara kamonai imiirikikina. Ma Yesu na God Natuna vaghata kubiine da Moses ma peroperoveta katakatamanisi ma aneya, peyarisi ighekuyowesi. Kana viruwa na ivonesi da God ivonakiiyaragha da Yesu na suwara kapuna badana ghamana makamakii nonowina ma suwara kapukapuna wawayisi katakatamanisi na peyarisi ighekuyowesi. Ma kana viaroba na ivonesi da Yesu tepanai na vitumaghana wawayisi berabero, yabumana ma rabobo ina kiibutawei. Ivonesi da Jiu damsi i kiki ma i suwara kapuna berasi na ke yawasa vaghata ita veresi. Berasi ivi matakira da bera vaghata na karakava, Yesu ivokiibuwei iyamna tuna na suwara kapuna badana ghamana ma tuna kava yawasa makamakii nonowina everevereta.
Sapta 11 kamonai Jiu damsi i kaekiki mau varatetesi ivi sisiyesi, ti na God kurina ivi patutu ma ivi tumaghana kirakai. Ma weni girumina kamonai ivi nowi da Jiu damsi i kaekiki mau i matakira ita kivini. Ma sapta 12 kamonai ivi nowi kirakai da maranai vitupaketowana ma vokwarakwara damina ina viiya na i vitumaghana tepanai ita miirikikina da ku damona. Ma nani kamonai matasi na Yesu kava kurina ita kita. Ma giruma turinai ivonavinotisi da ikikava ita makai ma ita kitaruvisi.
Nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1-3 Giruma ivotawei - Keriso na God ivi debei.
Sapta 1:4 da ku 2:18 Keriso na aneya ighekuyowesi.
Sapta 3:1 da ku 4:13 Keriso na Moses da Josuwa ighekuyowesi.
Sapta 4:14 da ku 7:28 Keriso na suwara kapuna badana ghama kirakiina ma suwara kapuna babadisi ighekuyowesi.
Sapta 8:1 da ku 9:22 Keriso ina vivaghina makamakiina na vivaghina kudubisi ighekuyowesi.
Sapta 9:23 da ku 10:39 Keriso ivere meyei da ivi suwara na iyamna irakata kirakai.
Sapta 11:1 da ku 12:29 Vitumaghana na bera ghamana.
Sapta 13:1-19 Ikikava taberai da God ini nuwabiibiiyeta.
Sapta 13:20-21 Nipowana.
Sapta 13:22-25 Giruma igudui.
1
Yesu Keriso na God Natuna.
Mara katamaninai God ina keta ipeyari bogii ma bogiiyai da ivivi sisiya peroperoveta kurisi. Ma bade ti ivivi damadamani ita kaekiki mau kurisi. Ma karako weni marasiyai God ivi sisiya na Natuna Yesu sisiyisi ivi damani kurita. Dobu karenai Natuna tepanai bera kudubina iyamoni, ma bade ivinei da kudubina ini rapenei ma ini badei. Yesu gweyurina na God kana kadara evonavonapotei, ma ivi ruwa na sago. Ma Yesu vonana ivi rewapana kirakai da gamona etereterei na bera kudubina emakamakai, ke ita wapawapa. Ma wawaya i berabero kudubina ikowatawei ikovi, ma muriyai ighae da ina Mamai rewapana kirakiina na katagheyanai imakai.
God Natuna ighe kirakai, ke aneya nakanani.
God Natuna ighe kirakai da aneya kudubisi ighekuyowesi. Ma bade kana vava na God iverei ma nani vavana na irakata kirakai, ke aneya kii vava nakanani. Ikikava God, Yesu ivi sisiyei na ke meyani ina aneya sago kurina nakanani iti sisiya. Ivona bo,
“Karakava Tuna ini mamiyeku,
ma taku ani natunei.”
ma muriyai ivona bo,
“Tam na natuku,
karako na taku am Mamai.”* Psa 2:7; 2Sam 7:14; 1Chr 17:13
Ma God, Natuna sago kava ivokiibuwei ku dobu na ivona bo,
“Aneya kudubisi God Natuna ina vokavakavari.”* Deut 32:43
Ma aneya ivi sisiyesi na ivona bo,
“Ina aneya iberisi da ti na bigabiga kava.
Ti na ke sago avai, nakanani ma yanunu bo keyama yebayebarina.”* Psa 104:4
Ma God Natuna ke nakanani, kurina ivona bo,
“Tam na God, ma am vikiivavona ina makii nonowa!
Am vibadana na maninina kavakava.
Bera maninisi nuwanuwam eviiviiya, da berabero na ke am kayowana tovona.
Tuna kubiine Taku am God avinem ma nuwabiibai oirina ku gayamim atepoi na avi matakira da turaturam kamosiyai na kughe kirakai.”* Psa 45:6-7
10 Ma bade God, Natuna kurina ivona bo,
“O Bada, mara karenai na Tam dobu kuyamoni,
Tam imamuwai kunuma kuyamoni.
11 Tam na ke kuna wapa, makamakii nonowim.
Ma dobu da kunuma karakava ina wapa, ina sirusiru da nakanani ma gara,
12 Kuna vopetami da nakanani ma tarasovo,
nakanani ma mowamowasi kuna votawei ma gara vuna kuna kotei.
Ma Tam na ke nakanani,
am yawasa damona kegha. Makamakii nonowim.”* Psa 102:25-27
13 Ma bade ikikava God, Yesu kurina ivi sisiya na ke meyani ina aneya sago kurina nakanani iti sisiya. Yesu kurina ivona bo,
“Katagheyakuwai kemakai
da kam ghavighaviya kudubina
ku kae gaburim ana teresi.”* Psa 110:1
14 Ma vaghina, takovi da aneya na ke Yesu nakanani. Ti na kanukanuma, God ina bigabiga kava. Ivonataweyana da iyavo kava yawasa makamakii nonowina ina viiya na ini vitesi.

*1:5: Psa 2:7; 2Sam 7:14; 1Chr 17:13

*1:6: Deut 32:43

*1:7: Psa 104:4

*1:9: Psa 45:6-7

*1:12: Psa 102:25-27

*1:13: Psa 110:1