4
Pol ivonesi da ikikava ita makai.
Varevaresiku, tami nuwanuwaku. Ma mara nonowa akayokayowei da ata kitimi. Aku nuwabiibai ma aku miiya kunumai na tami tepamiyai. Turaturaku biibiimi, tuna kubiine akayokayowei da Bada kovotana bubuni ma komiirikikina.
Ma aku wivine Iyodiya ma Sintike ainowi kurimi da vikawapata kovoterei ma Bada avanai kovi nuwasago. Ma bade aku tomowa* Tomowa kana vava Sisigas. biibiim, yavata tabiga patapata, tam kurim ainowi da ita wivine ruwa kevi vitesi da ini nuwasago, iyamna gwabikuwai ti ma Kerement ma aku wawaya viya na yavata kabigabiga patapata Keriso varana biibiina kubiine. Ma ti damsi kii vava namada God igirumi Yawasa Bukana kamonai.
Kovi nuwabiibai mara nonowa Bada kubiine. Ana vona meyei, kovi nuwabiibai!
Ma ami bera peyarina ere nuwanubami koberai da wawaya peyarisi ina kitimi ma inakovi da tami ikikava wawayimi, iyamna gisina kava Bada ina nekiibau. Ke sago aviyavisina koni nuwapoyei. Bera peyarina kubiine na konipowana, kovi nowi ma kovi kiikiiwa ma ami kayowana kudubina God kurina kona terei. Ma God ina nuwanuba nuwanuwami ma ami nota ini tarapaparanei Yesu Keriso kubiine. Nani nuwanubana na notakavakavana.
Vaghina, varevaresiku ma novunovuku, aviyavisina biibiina ma aviyavisina wawaya ighegheni, tuna kava mara nonowa kona notanotai. Keta vaghata, bera biibiisi ma nota maninisi, ma bade aviyavisina nuwaviiviinina da takawakawabiibiiyei na ti berasi kava konota bogai. Aku bera ma aku yawasa peyarina da kokitai ma aku sisiya peyarina da kovi yanei ma akova koviiya na kudubina kovi bonebonei. Ma God, tuna nuwanuba everevereta na gwabimiyai ina makai.
I verena kubiine Pol ivi kiikiiwesi.
10 Bada avanai ainuwabiibai da ami verena kovonatawei kuriku. Amakai kirakai ma karako da konotiku. Akovi da mara nonowa koinuwapoyeku ma ke sago taraboga ita makamakai da ami nuwaviina koti debei kuriku. 11 Ke ata ne peku kubiine na weni nakanani ata vivisisiya, iyamna namada akova aviiya da ibero bo ibiibai ma taku vaghina da nuwabiibiiyai amakamakai. 12 Mara viya aku kayowana ke gwabikuwai ma mara viya aku kayowana peyarina na gwabikuwai. Akova aviiya da namanaki gomara bo mura, vitonara ekarakariku bo akamkam dodo ma kegha da taku vaghina. Mara biibiina bo mara berona ma ke sago avai. 13 Keriso ina rewapana ivereku da bera kudubina ana bera bubuni.
14 Ma ibiibii kirakai da aku nuwapoya kamonai na kovi viteku. 15 Ma bade tami Pilipai wawayimi Keriso Varana Biibiina kovi yanei da kovi tumaghanei na verena kovi karei. Tuna kubiine Masedoniya dobuna akiibutawei anae na koakovi da Keresiyana kudubisi kamosiyai na tami kava ami verena kovonatawei kuriku.* 2Kor 11:9 16 Ma ku tepana, Tesalonika kwanatuna kamonai abigabiga ma ami verena mara nonowa kovonavonatawei da aku nuwapoya kovi kovini.* Apos 17:1 17 Ma ke verena viinina ata nota kirakiiyei, aku nota ghamana da kanuma ina ku nevaneva na ami miiya ina rakata. 18 Epaporodaitas inekiibau da ami verena kovonatawei kuriku na ivereku da wekarakava na aku mura irakata kirakai. Ami verena na nakanani ma suwara ghabughabuna God kurina, tuna suwarina ivi vaghinei ma inuwabiibiiyei.* Exod 29:18 19 Ma aku God na mumurina ma aviyavisina kona kayokayowei na ina veremi Yesu Keriso avanai. 20 Ma ita Mamai God tavokavakavari mara ku peyarina da kana kadara ina rakata. Amen.
Vikiikiiwa Damona.
21 Iyavo kava gwabimiwai Yesu Keriso itumaghanei na kudubisi kovonesi da avi kiikiiwesi. Ma Keresiyana varevaresita gwabikuwai ikiikiiwemi. 22 Ma bade vitumaghana damsi Kiivavo Sisa ina numa kamonai ebigabiga ma Keresiyana kudubisi weni dobunai ikiikiiwemi.
23 Ainowi Bada Yesu Keriso kurina da ina agabiibai kanumimi kamonai ina makai. Amen.

*4:3: Tomowa kana vava Sisigas.

*4:15: 2Kor 11:9

*4:16: Apos 17:1

*4:18: Exod 29:18