^
2 PITA
Pauto Vigei Reesireva Ora Rerapa
Igei Krais Vaaro Keraria Kekeiova
Vuri Vovou Voeao Vaaro Profet Irara Riro Kuuvu Irara
Oiraopavira Rutu Turaro Voreroverea Taru
Rasito Ora Vuvuiua Opesi Ovoiperea Rara
Uvui Iraopavio Ra Tuevira Touavio