2
Paulo Ena Aka Tesalonika ai Hauna.
Uaho'abamai e, wai kipomi aba to'iobina ai tawahi heremi hanona mai anina. Aba to'iobina ai Pilipo ai pura'a tahoaina mai tebataeainamai ba tawahi wai heremi. Tebatetua ki'anamai mo ia 'abi naha'i, ia eka Tirama ebataburanamai ena pou namona tairoro aina heremiai. Emai batabura 'abikia hanona raona ki'ai aha'i 'ao raona opukiai aha'i 'ao bai'oiai aha'i. Ia ai hanona Tirama ea'i taeanamai ena pou namona ebenamai hauna ṯahinana, ai maearima kataba aonamonakia paunai aha'i ia aoka e'iobina Tiramana aona kenamo paunai. Wai to'iobina ai aoani 'abikia a'i tabenimi 'ao emai ao'aea harabukia a'i tabenimi. Tirama hanona ai nibatohanamai. Ai mariki a'i ṯatabuna maearima herekiai mai wai heremiai 'ao baika herekiai. Ai Keriso ena iuhubeau haumai paunai taba bo'ona heremiai patanuataeai, ia ai wai baiatamiai hanona ta'aiaunu matoha babi'e nahuna ne'imanakia. Ai ṯanuatae ainimi Tirama ena pou namona mo ikupaiana a'i katabenimi ia emai mauri abomo katabenimi, pokina wai ṯaraona'auai ki'a bahanimi.
Uaho'abamai e, aba to'iobina Tirama ena pou namona tairoro aina heremiai hanona taro'ari ki'a rabi mai mararani taka aniani itabukiai pokina hau ha puma a'i katabena. 10 Wai mahamiai toihana, abomo Tirama e'iobina ai wai a'ikakauma haumi baiatamiai hanona emai babai erobe, ebero abomo behona aha'i. 11 Wai to'iobina ai ha ha taiha 'ininimi matoha hama ha nahuna tohakia ne'imanakia. 12 Ai tabataburanimi, aomi tabakirona abomo tabahi ahinimi Tirama ena nuatae maurina aonai katomiaho, Tirama hanona eaparinimi ena aiara nuabina aonai katomiaho.
13 Ai rani ikoinai Tirama namo ṯabena, pokina Tirama ena 'abi heremaiai tona hauna toa'ina aonai maearima ekia 'abiai a'i tobaona, 'a toa'i haraina Tirama ena 'abi tohanai tobaona, Tirama ena 'abi weiana hanona tua'ikakauma haumi aomiai niaka. 14 Uaho'abamai e, wai hanona Tirama ena maearima Iudeai 'abanai toao, ia hanona Keriso Iesu tia'ikakaumana, Tirama ena maearima weiakia Iudeai ekia maearima herekiai pura'a tehoaina ihobona mo wai abomo emi maearima herekiai pura'a tohoaina. 15 Iuda haukia hanona Obiapaka Iesu mai mahabanai haukia teahu 'arinakia, ai abomaimo teura ahinamai. Ia Tirama aona tebaopuerena mai maearima ikoikiai ekia 'ou haukiai teao. 16 Ia tehore rama haeai haukia katairoro benakia ia mauri katea'ina taearana weiana tekaiabuna. Neiana tibabaina hanona ekia ki'a tibapa'uanakia, Tirama ena opuere hanona aba ia ahakiai.
Paulo Enuatae Keiha Muenakia.
17 Uaho'abamai e, rani papana ai tahabonimi aonai hauaniai hanona baiataka epa'a ia aubai hanona aha'i, ai taraona ki'animi taeara tatabu pataihanimi. 18 Ai taeara tatabu patawahi heremi, 'abi tohana au Paulo rani baika ahobona taeara atabu, 'a Satani hanona emai taeara ekaiabunakia. 19 Eka Obiapaka Iesu Keriso ena muemai raninai, emai buabeni, emai aonamo mai emai apa hoana hanona taba ia wairanai? Weiana hanona wai. 20 'Abi tohana, emai apa mai emai aonamo pokina hanona wai.