Paulo Ena Marere Kori'uaina
TIMOTEO
Herenai
Puka Aona Irerena 'Abina
Timoteo hanona a'ikakauma hauna 'aru'aruna ha, ia hanona Paulo pou namona eiroro aina aonai e'abana tekaoao hauna (Iuhubeau 16.1-3). Weiana murinai, Timoteo hanona Tirama ena marea maearimakia Epesoai haukia i'uaiaikia haunai eao, ba Paulo puka neiana ererena herena eao.
Taba kori'uaina robana eahuna hauna neiana. Timoteo hanona ke'ima haraina, weiana maearima baika katehore bai'oiai maearima ekia a'ikakauma a'i temebabehona marikina. Maearima neiakia tiraonana hanopaka neiana tabana ikoikiai hanona teki'a. Ua buonai hau ha nenuataea kemiaho harai raninai, ia hanona aniani baika a'i keani abomo ia hanona a'i kehawainibe. Weiana ia kebaberona. Ibaruana hanona a'ikakauma haukia i'imakia taearana namona mai ia ekia aka, maearima iha'inikia akana kebabaina hauna mai ena hoahoa aea homakia hanona robana eahuna. 'Abi orena hanona Timoteo hanona kemiaho harai matoha Iesu Keriso ena aka hauna namona 'akina 'abana. Ba a'ikakauma haukia haeai haeai herekiai abomo ua keaka harai aiho.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-2)
b. Ba'iobi 'abikia Tirama ena marea mai aka haukia 'eukia. (1.3—3.16)
c. Ba'iobi 'abikia Timoteo mai ena aka 'euna. (4.1—6.21)
1
Banamo 'Abina.
Au, Paulo, Tirama aika ibamaurika hauna mai Keriso Iesu aika nahabuabena hauna ekia 'abiai hanona Keriso Iesu ena iuhubeau hau'uai aeao,
Timoteo narerebeni'o, oi hanona au naha'u tohamu Iesu ia'ikakaumana aonai. Nabahuba'ari Hamaka Tirama mai Keriso Iesu eka Obiapaka ekia baraibarai apa'uana, aoko'o mai baibua ahamuai kemiaho.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia Herekiai Kate'ima 'ima Harainakia.
Au aeao Makedonia hanona raninai, abahi ahini'o ihobonai oi hanona naia Epeso aiaranai komiaho weiana maearima baika naia kohinabe pahihinakia ba'iobi bai'oikia a'i katebabai mue, abomo kipokia hauanikia a'i katebaibeni hanopaka tiramakia 'orikia mai kuputori 'abi'abikia weiakia ekia pua aha'i haukia herekiai. Neiakia hanona baihara taea rarikia kateba ramanakia iamo Tirama ena raona weiana a'ikakaumai nibawaira tinana hauna akana i'iobinai a'i tibaraibarai. E'u bahiahi 'abina neiana ena poki tohana hanona raona'auai katemiaho, weiana hanona aoka berona namonai nia'i ramana mai raona beronai haeaomona a'ikakauma tohanai nimai. Ia maearima baika hanona hoahoa neiakia herekiai tekaobo teao 'abi anikia aha'i haukia ti'abi'abi ainakia. Ṯenuatae Tirama ena rauhubu iba'iobi aina haukiai kateao, iamo taba robana tiahuna 'ao aokiai taba ṯehina taburana hanona obona a'i tiobo.
Aika aba ha'iobina weiana maearima ha rauhubu keka'ai haraina raninai rauhubu hanona taba namona. Abomo aba ha'iobina weiana rauhubu hanona bero haukia paukiai a'i erama ia rauhubu hanona rauhubu tikabena haukia paukiai erama, weiakia a'i tika'aina haukia mai Tirama a'i timariki aina haukia mai ki'a haukia, a'i terobe haukia mai Tirama atana tia'i ki'ana haukia, weiakia hamakia 'ao hinakia tiahu 'arinakia haukia mai ahu ahu haukia, 10 nabau haukia, mai hau kipona 'abana ninabauaina haeamona babi'e kipona 'abana ninabauaina haukia, ta'ara a'i haukia tikawa kawa ainakia haukia, mai bai'oi haukia, mai bakai aonai tihorehore abu haukia, abomo taba haeai haeai weiakia ba'iobi tohana tainai a'i titai haukia. 11 Ba'iobi tohana weiana hanona banamo Tiramana ena pou namona nuabina herenai emai, pou namona weiana au e'u iha'ini aonai ehorotina akana kababaina.
Paulo Namo 'Abina Keriso Ebena.
12 Keriso Iesu aika eka Obiapaka namo 'abina nabena, weiana ia hanona au tabura ebena'u pokina ia aia ababua 'auna hau'uai ebaona'u. 13 Iamo 'uainai hanona Keriso atana ihinana a'iki'ana mai a'oatana, haeamona aibara ki'a herenai mo raninai, Tirama au eaoko'o aina'u pokina e'u a'ikakauma aha'i mai taba ababaina hanona a'i a'iobina. 14 Eka Obiapaka ena aoko'o hoana here'uai ebapa'ua ki'ana, haeamona a'ikakauma mai raona'au Keriso Iesu aonai aika 'euka haukia rani hamonai ebena'u.
15 Neiana hanona 'abi tohana aoka tohakiai kaha'i taeana mai kaha a'ikakaumana. Keriso Iesu emai hanopaka aonai hanona ki'a haukia kebamaurinakia, baiatakiai au hanona aki'a ki'a baha. 16 Ia Tirama au eaoko'oai ki'a bahana'u, weiana au aki'a ki'a baha, pokina Keriso Iesu ena bapahihi tabura weiana ena ore aha'i hauna au here'uai kebawaira tinana, ba baika ihaiha neiana kateihana hanona Keriso kate a'ikakaumana mauri banaibanai katetabu ahina. 17 Obia 'arana nimauri banaibanai, ena pua aha'i, mai a'i nahaihana hauna, Tirama mo weiana ikupaiana kahamariki aina mai herenai nuabi kemiaho keaomo banaibanai. Amen.
Paulo Timoteo Ebahi ahina Ketabura.
18 Timoteo, naha'u e, 'abi koka'aina hauna neiana nabeni'o, weiana hanona 'uainai mahabanai 'abina ihinanai oi robamu teahuna, ba mahabanai 'abikia weiakia ihobokia koka'ainakia hanona oi aba huari namona kobabaina. 19 Emu a'ikakauma mai aomu berona namona koa'i 'ini harainakia. Baika aokia berona neiana tebaki'ana hanona ekia a'ikakauma tebauhuna. 20 Ia baiatakiai hanona Humenaio mai Alesanda, terarua hanona aba Satani imanai ahabonakia ia ena hiabu ba'anai katemiaho, weiana kehore keba'iobinakia ekia 'abi ki'a Tirama herenai haukia katebapuanakia.