6
Ta'ara'i Hauna Ena Poki Kemariki aina.
A'ikakauma haukia weiakia ta'ara'i akana tibabaina haukia ikoikiai hanona ekia poki haukia katemarikiai ki'a bahanakia, weiana hau ha Tirama atana mai eka ba'iobi 'abikia ahakiai a'i ke'abi ki'a.
Ta'ara'i haukia ekia poki haukia hanona a'ikakauma haukia raninai ia uaho'abakia paukiai a'i katehao tiboanakia, ia ta'arakia katea'i harai, pokina poki haukia weiakia ta'ara'i haukia herekiai barai barai tia'ina haukia hanona a'ikakauma haukia weiakia ta'ara'i haukia tiraona'au ainakia haukia. Taba neiakia hanona kobamarere ainakia mai kobahi ahinakia.
Moni Kaharaona Ki'a Bahana Hanona Kaha'eho.
Hau ha ba'iobi haeai ha niba'iobi aina haeamona eka Obiapaka Iesu Keriso ena ba'iobi tohana mai ba'iobi weiana Tirama ikutiaina taearana tohana nibaihana hauna a'i nibatohana raninai, ia herenai hanona apamo ebonu, ia taba ha'i e'iobina. Ia ena raona raona teki'a ki'a baha, weiana 'abi'abi aokiai hanona ke'abi harataea mai ke'abi baitaeai, ba 'abi weiakiai hanona wamuru mai baiara, 'abi ki'a obokia mai tai ha a'i nibatohana. Haeamona maearima weiakia ekia raona raona a'i tibero harai, Tirama ena 'abi tohana a'i ṯe'iobina, mai Tirama ibanamona akakiai kateobia tiraonana haukia kipokia baiatakiai tibaiara to'ona.
Iamo hau ha herenai taba ea'inakia haukiai aona ketaina raninai Tirama ikutiaina maurina hanona kebaobiana. Harama ahi raninai taba ha'i hamaiaina hanopaka, haeamona hanopakai kaha'ari raninai taba ha'i kahaeaoaina kupa. Ua buonai herekai aniani mai habuni papakia katehaea re'a weiana hanona abetaina aika 'eukai. Ia weiakia ṯenuatae pateobia haukia hanona baihobo aokiai katetoto, raona po'okia mai ao ibahaiara raonaraonakia rionai kateto'o, weiana ekia mauri keaoaina ki'a 'ekana tohanai mai kea'i ki'anakia. 10 Pokina moni iraona'au aina hanona aka ki'a haeai haeai ikoikiai keba ramanakia. Maearima baika moni tenuaki'aina hanona a'ikakauma tereana kipokia ao pumai tebonu.
A'ikakaumai Huari Namona Kobabaina.
11 Ia oi Tirama ena maearima, taba neiakia ikoikiai herekiai kokapare. Ia bero tohana kotabuna, Tirama komarikiaina, koa'ikakauma, raona'auai komiaho, kobapahihi, mai rabo haraiai komiaho. 12 A'ikakaumai huari namona kobabaina, ba mauri banaibanai koa'i 'inina, pokina mako tebatohani'o wairanai emu a'ikakauma hoana ohina pou haraina raninai Tirama eaparini'o mauri neiana aonai.
13 Tirama taba ikoikiai mauri nibenakia hauna mai Keriso Iesu ia kipona Pontio Pilato herenai 'abi tohana ehina pouna hauna wairakiai au oi nabahi ahini'o. 14 Keriso ena rauhubu 'abikia koka'ai harainakia mai herekiai a'i kobeho, haeamona hau ha a'i kekaiahini'o keaomo eka Obiapaka Iesu Keriso ena mai mue wapuna. 15 Ena mai mue wapuna weiana hanona Tirama kehore ena rani tohanai kebabaina. Tirama hanona banamo pokina mai ia ikupaiana mo taba ikoikiai ekia poki, obia 'arana haukia ikoikiai ekia Obia 'arana, haeamona obiapaka ikoikiai ekia Obiapaka. 16 Ia ikupaiana mo kemiaho banaibanai a'i ke'ari 'apua, ia hanona ea aonai nemiaho ea weiana hanona ea ki'a baha tai ha keao herena hanona a'i ketaina, maearima 'abaeana ha hanona Tirama a'i eihana 'ao a'i keihana. Mariki mai hiabu hanona Tirama herenai kemiaho banai banai. Amen.
Kohu Herekia Tebo'o Haukia Marea Aonai.
17 Maearima weiakia bariu hanopaka neiana ena mauri tabakiai tiobia haukia kohinabe taburanakia, a'i kateapa, mai ekia buabeni obia tabakia weiakia aba kate'akauma haukia herekiai a'i kemiaho, ia ekia buabeni hanona Tirama herenai mo kemiaho, pokina taba ikoikiai niberuberu benaka aoka ibanamona. 18 Kohina benakia aka namokia katebabai, babai namokiai kateobia, haeamona maearima baika herekiai watewateai kateberuberu benakia. 19 Taeara weianai katebabaina hanona kipokia ekia kepu katebararona, weiana hauna ia kebamia 'ininakia mauri wairai hauna 'euna, ba mauri weiana katea'ina hanona mauri tohana.
20 Timoteo e, aka naiana Tirama ebeni'o hauna ko'ima haraina, hanopaka 'abi'abikia mai po'o baihara taeana weiana maearima baika tiapari haoreaina ṯetibaha ‘aotipa’ weiakia haukia herekiai kokapare. 21 Pokina maearima baika po'o raonana weiana tea'ina hanona ekia a'ikakauma teba'akaumana.
Nabahuba'ari Tirama ena aoko'o hoana hanona ikoimiai heremiai kemiaho.