Paulo Ena Marere Ibaruana
TESALONIKA
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Tesalonika ai maearima bo'ona rani weianai hanona teraona raona ki'a baha Keriso ena mue mai hanona taba kerama. Maearima baika hanona te'abi Obiapaka ena rani hanona aba emai. Ua buonai Paulo marere neiana ererena maearima ekia a'ikakauma kebaberona. Ia nehina benakia Obiapaka ena rani hanona a'i nikara'au baha. Ba rani weiana a'i nimai baha hanona maearima bo'ona katehaia po'o, mai babai ki'a haeai haeai ikoikiai kateapa'ua, haeamona rauhubu ikabena hanona kemai Keriso i'oatana apa'uanai keao.
Paulo ia nibataburanakia a'ikakaumai katekori 'ini harai, mai puma wairakiai tiropo haukia katekabanai harai. Ena nuatae hanona katetabura ki'a baha weiana kipokia kate'ima harainakia, ihobona ia kipona ne'ima haraina mai ia kipokia tiaka haeamo haukia 'abakia. Weiana aka herenai a'i kate'abe'abe 'ao a'i kate'aboro, haeamona maearima ibaraikiai a'i kate'aboro.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-2)
b. Banamo mai rauhubu 'abikia. (1.3-12)
c. Keriso ena mue mai ba'iobikia. (2.1-17)
d. A'ikakauma maurina tohana. (3.1-15)
e. 'Abi orekia. (3.16-18)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Sila*(1) 'ao Siluano mai Timoteo emai marere ṯarerena niwahi marea robe haumi Tesalonikai ṯomiaho haumi heremi, wai hanona Tirama Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso 'eukia.
Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.
Keriso Kemai Bero Akana Kebabaina.
Uaho'abamai e, ai wai paumiai rani ikoikiai Tirama namo 'abina ṯabena, weiana hanona ebero pokina wai emi a'ikakauma hanona niapa'ua hao apa'ua hao, mai emi raona'au ha ha heremiai mai 'abami herekiai hanona nikara'au niao. Hau haiara ikoikiai mai baihobo ikoikiai aokiai tubapahihi abomo emi a'ikakauma a'i tuhabona, weiakia haukia Tirama ena marea ha ha haukia wairakiai ṯapainakia.
Taba neiakia ikoikiai tibawaira tinana hanona Tirama ena bakaiai tebero. Wai Tirama ena obia aiarana paunai bariu haiara tuhoaina, ia keao puana hanona wai bero katoa'ina Tirama ena obia aiarana haumi. Tirama hanona mai ena bero. Ia kehore weiakia wai teba haiaranimi haukia 'arakia kebamuenakia keba haiaranakia. Haiara tuhoaina haumi wai ai kipokia 'araka kebenaka kaharai. Obiapaka Iesu kupai kewaira tina ena aneru taburakia kipokia katemai raninai neiana hanona kerama. Ia kemai mai iruba upana, weiakia Tirama a'i ṯe'iobina haukia mai eka Obiapaka Iesu ena pou namona aiana a'i tika'aina haukia hanona puma kebahoainakia. Ia katehaiara banaibanai mai puma katehoaina abomo katekatu'a baihana Obiapaka wairanai mai ena hiabu nuabina herenai. 10 Obiapaka kemai beraurana weianai ena maearima robekia katekuti aina mai weiakia tea'ikakaumana haukia ikoikiai katebanamona. Weiana aonai wai abomimo baiatakiai weia pokina pou tahinana wai heremiai hanona toa'ikakaumana.
11 Neiana ṯaraonana paunai, ai wai ahamiai ṯabahuba'ari to'ona, weiana eka Tirama kehore miaho banaibanai haumiai kebaonimi ena apari ihobonai, mai ia kehore ena hiabuai emi hoahoa anikia namokia kebaramanakia mai emi a'ikakauma akakia ikoikiai kebatohanakia. 12 Taeara neianai eka Obiapaka Iesu atana wai paumiai katebanamona, ba ia paunai wai katebanamonimi, eka Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana paunai.

*1:1: (1) 'ao Siluano