14
Paulo Mai Banaba Ikonio ai.
Antiokai tebabaina ihobonai Ikonio ai abomo Paulo mai Banaba ohi Iuda haukia ekia marea aonai tekatoto teiroro, Auba Robe ena baraibarai ai weiana ekia iroro harai buonai Iuda haukia mai rama haeai haukia bo'ona 'akina tea'ikakauma. 'A Iuda haukia baika a'i tea'ikakauma haukia tehore rama haeai haukia haiakia tekui tea'ikakauma haukia kate'oatanakia. Terarua rani homa'ana weia temiaho mai taburakia Obiapaka pouna tehinana abomo hoa mai bata'uta'u huri akakia tebabainakia, weianai Obiapaka hanona ena aoko'o hoana 'abina teiroro aina hauna ebatohana. Weiana aiara apa'uana aonai maearima kipokia tewatenakia, baika teao Iuda haukia herekia harua teao iuhubeau haukia herekia. 'A rama haeai haukia mai Iuda haukia ekia aiara ṯe'uai aina haukia kipokia teroba ahu, iuhubeau haukia rua katebatae ainakia abomo piharai kateahu 'arinakia. Terarua pou teona raninai te'uru Lukaonia hanona aonai Lustera mai Derebe aiarakia herekia teao. Weia pou namona teiroro aina.
Paulo Mai Banaba Lustera ai.
Lustera aiaranai 'ome hauna ha, ia erama hanona a'i eka'a uahomana mo emiaho. Hau weiana Paulo e'abi'abi aiana ebahuaina. Paulo hanona hau weiana eiha 'ini'inina ba ebabataina hau weiana ena a'ikakauma Tirama herenai hauna kehore aba kebamaurina. 10 E'abi aota etibaha, “Momikiri mokoroti!” Hau weiana beronai erobo taea ekoroti haeamona ekaoao kaoao.
11 Mako hoa weiana Paulo ebabaina hauna teihana raninai Lukaonia maeanai teio tetibaha, “Tirama hanona aba maearimai teao teriri temai herekai.” 12 Temikiri Banaba teaparina Deo, weiana ekia tirama ha atana, Paulo teaparina Hereme, weiana abomo ekia tirama ha atana teaparina pokina ia hanona 'abi ihinana hauna. 13 Deo ena marea hanona aiara apa'uana pa'abina 'akona wairanai, ena robe haukia poromakau koa baika mai taitaikia teaoainakia pa'abi 'akonai, weia maearima kipokia kuti akakia katebabainakia iuhubeau haukia herekiai.
14 Paulo Banaba ohi pou weiana teona raninai ekia habuni tetapanakia tebeau toto to'u haukia baiatakiai teio tetibaha, 15 “Emai hau e, taba buonai hoa neiana tubabainakia? Ai hanona maearima 'abaeamai wai ihobomi. Ai tamai neia pou namona ṯahinana hanona wai kuti akakia ki'a obokia neiakia herekiai katokapare, mauri Tiramana weiana kupa hanopaka mai akupaka ebabainakia abomo aokia tabakia ikoikiai ebabainakia hauna kato a'ikakaumana. 16 Tirama hanona 'uaina raninai hanopaka haeai haeai haukia ehabonakia kipokia ekia nuatae taearakiai katemauri. 17 Iamo kipona ibawaira tinana, aka namokia ia ebabai abara kupai nibatibona heremiai, hano anikia ekia rani tohakiai nibenimi, nuami niba kironakia mai aomi niba aonamona.” 18 Terarua ua te'abi aiho iamo mai aro'arikiai to'u haukia kuti akana katebabaina haukia tebamuenakia.
19 Ia Iuda haukia baika ua'a Pisidia Antioka mai Ikonioai temai haukia tehore to'u haukia aokia teani epua temikiri Paulo piharai teahuna teberina teaoaina aiara apa'uana parabuna kapenai, teraonana ia hanona aba e'ari. 20 Ia a'ikakauma haukia tehore herena tekori kaiarona raninai, Paulo emikiri ba eao aiara apa'uana aonai ekatoto mue. Erani hanona Banaba ohi temikiri teao Derebe.
Paulo Mai Banaba Temue Teao Suria Hanona Antioka.
21 Paulo mai Banaba weia Derebeai pou namona teiroro aina ba maearima bo'ona temaiainakia Iesu i'abana haukiai teao. Weiana murinai temue teao Lustera Ikonio mai Pisidia Antioka. 22 'Eka weiakiai ia tehore Iesu i'abana haukia teba taburanakia abomo aokia tebakironakia a'ikakauma tohanai katemiaho, tehina benakia tetibaha, “Aika hanona atetua bo'okia ṉahomakia aokiai kahatoto 'uai ba Tirama ena obia aiaranai kahakatoto.” 23 Tirama ena marea ha ha aokiai Paulo mai Banaba hanona 'uai haukia tea'i taeanakia mai anirobekiai tebahuba'ari ba tia'ikakaumana Obiapakana imanai teutanakia.
24 Murinai terarua temikiri Pisidia hanonai tekabanai temai Pamfulia hanonai tekara'au. 25 Ba weia Peregai pou namona teiroro aina murinai teriri teao Atalia aiaranai. 26 Weia terarua aunohiai tehe'au tebeau temue Antioka, 'uainai Antioka neianai tea'i taeanakia Tirama ena aoko'o hoana aonai kateaka, ba aka neiana hauna bariu aba tebaorena. 27 Antiokai tekara'au raninai terarua tehore a'ikakauma haukia teba to'unakia, Tirama taba ebabaina ia imakiai hauna mai rama haeai haukia ekia a'ikakauma taearana ekaikauna hauna wairakiai pouna tehinana. 28 Terarua rani homa'ana weia a'ikakauma haukia kipokia temiaho.