25
Paulo Enuatae Kaisa Wairanai Kekoroti Kebakai.
Festo ke'imana hanonai ekara'au ena aka ea'i ramana wapu aihau murinai Kaisareai eao Ierusalema. Robe haukia apa'uakia mai Iuda haukia apa'uakia teao herenai ua'a Paulo tehinau aina. Festo teba'amena ṯenuatae bariu Paulo keuhuna kemai Ierusalema. Pokina Paulo kekara'au hanona kateba'oru, taearai katehe abuna kateahu 'arina teraonana. Ia Festo e'abi etibaha, “Paulo hanona Kaisarea wapura itunai tekai abuna, rani papana haeamona aba kamue kaeao. Namona hanona ṯeuai ainimi haukia katemai kipokia kataeao Kaisareai hau weiana mai ena beho re'a katehinau aina.”
Wapu 'ababani 'ao harau haea 'abana kipokia temiaho murinai Festo eao Kaisarea. Erani eao bakai 'ekanai emiati 'abi euhuna eao Paulo kate maiaina. Ba Paulo emai raninai, Iuda haukia Ierusalemai temai haukia teao Paulo tekori kaiarona 'abi bo'okia pumakia 'akikia tehina herenai, ikoikiai a'i mo katebatoha 'abikia 'abaeana. Paulo ekia 'abi arana ebamuena etibaha, “Au taba ha a'i ababaina, Iuda haukia ekia rauhubu a'i mo abakai hurina, marea robe abomo a'i a'iki'ana, 'ao Roma ekia obia 'arana Kaisa herenai beho mo ha a'i ababaina.”
Ia Festo Iuda haukia ketainakia aokia kebanamona ṉa ehoma Paulo ebakaina, “Nonuatae kokara'au koao Ierusalema hinau 'abikia neiakia paukiai ua'a waira'uai kobakai?” 10 Paulo e'abi etibaha, “Au bariu Kaisa ena bakai 'ekanai nakoroti, au bariu mo neianai mebakaina'u. Pokina oi o'iobi ki'a bahana, Iuda haukia herekiai taba ha a'i a'iki'ana. 11 Ia pabeho mo ba beho 'arana 'ari pate'uahina, a'i naubo pa'ari. Ia Iuda haukia ekia hinau 'abikia aha'uai tene'eti ikoikiai a'i tetoha, hau ha ena bero aha'i kea'ina'u ia imakiai keutana. Nanoi Kaisa wairanai kakoroti kabakai.” 12 Festo bakai haukia kipokia terobahu epua hanona Paulo ehina bena etibaha, “Oi onoi Kaisa herenai buonai koao Kaisa herena kobakai.”
Festo Paulo Eaoaina Agripa Wairanai.
13 Wapu baika teao murinai obia 'arana hauna Agripa haibuna Berenike ohi Festo itoana ibanamona paunai teao Kaisarea. 14 Rani homa'ana temiaho aonai Festo ehore Paulo robana eahuna obia 'arana Agripa herenai, “Feliki wapura hauna ha ṉa'a ehabona wapura itunai. 15 Aeao Ierusalema raninai, robe haukia apa'uakia mai Iuda haukia apa'uakia kipokia temai here'u tehinau tenoina'u kabawapurana. 16 Ahina benakia atibaha, ‘Roma haukia ekia hoahoa hanona nahomana aha'i, maearima hanona a'i ṯakaiabu 'abaeana keao mo ehinau aina hauna ohi bakai 'ekanai katekoroti ia mai ena bero kipona pouna kehinana.’
17 Kipokia tamai neia raninai, a'i abahoma'ana erani aeao bakai 'ekanai, abaiuhu eao hau weiana kemai, ba emai. 18 Tehinau haukia temikiri te'abi raninai beho araonanakia haukia a'i tehina. 19 Ia ae'emo ekia bahuba'ari taearana te'uri'uri aina mai 'ari hauna ha atana Iesu e'ari weiana Paulo e'abi emauri hauna buonai kipokia tebaiara hauna robana teahuna. 20 Taba neiana itabuna ababataina here'uai a'i etaina buonai, Paulo abakaina, kenuatae re'a keao Ierusalema ua'a kebakai. 21 'A enoi ena bakai Kaisa keihana, ua buonai a'abi katekaiabuna wapura itunai kemiaho keaomo kauhuna keao Kaisa herena.” 22 Ba Agripa ehore Festo ehina bena etibaha, “Au abomo nanuatae hau weiana aiana kipo'u haia'uai kaona.” Festo ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Mara ia aiana aba kona.”
23 Erani Agripa mai Berenike ekia habuni namokia mai nuabikia ekia apa'ua hoana ibawaira tinana haukia tebatotonakia, huari poki haukia mai aiara haukia apa'uakia kipokia tetoto teao to'u ituna. Festo ena 'abiai Paulo temaiaina. 24 Festo emikiri e'abi, “Obia arana haumu Agripa mai towaira tina haumi ikoimiai! Hau neiana ṯoihana. Iuda haukia Ierusalemai ua'a mai neia Kaisareai ṯemiaho haukia maikoina hau neiana here'uai tehinau aina teioaina tetibaha, ‘Ia kemiaho hanona ena namo aha'i, ia ke'ari.’ 25 Ia beho tabai ke'ari hanona au a'i atabu ahina, haeamona kipona enoina'u ena bakai Kaisa keihana buonai, naraonana kauhuna keao Roma. 26 Ia a'i na'iobina ahanai 'abi tabana mo karere keao Kaisa herena. Ua buonai amaiaina ikoimiai wairamiai, tohana hana obia 'arana hauna Agripa wairamuai, kahabakai haraina ia 'abina namona kahatabu ahina karerena. 27 Naraonana a'i ebero wapura hauna kauhu 'abaeana ia ena beho a'i karere pouna.”