27
Paulo Aunohiai Tebaehe'auna Kateao Roma.
Weiakia ekia raona tebatohana ai hanona aunohi ai kataeao Italia, ba Paulo mai wapura haukia baika hanona huari haukia hinabu ha ne'imanakia hauna ha atana Iulio imanai teutanakia, ia hanona obia 'arana Augusto ena huari hauna ha. Ai Adramutio aunohina ha ai taehe'au ba Asia 'abirakia poekia katabeauna tabeau ahi, Aristako Makedonia hauna weia Tesalonika ai emai hauna abomo ai baiatamai ai. Erani hanona Sidono ai tabeau'au, ba weia hanona Iulio ena namo hoana Paulo herenai ebabaina ehabona keao ena hau herekia keihanakia ena nuatae tabakia re'a katebena. 'Eka weiana tahabona tabeau ahi mue 'akupakanai taeao Kupuro kereibua murinai tabeauna pokina baura wairamaiai emai paunai. 'Akupaka 'abaeanai tabeauna Kilikia mai Pamfulia poekia tahabonakia taeao Lukia hanonai 'eka atana Mura ai tabeau 'au.
Weia hanona huari poki hauna weiana Alesanderea aunohina ha Italia niao hauna etabu ahina, ba weia ebaehe banainamai. Wapu bo'ona maharimahari tabeau ba mai aro'arimai taeao Kenido ai tabeau 'au. Emai nuatae 'ekana ṯabeau bena aonai baura wairamaiai emai paunai Salmone pauna tabeau banai tabeau taeao Krete kereibua bunianai. Mai aro'arimai poe haiana tabeauna tamai 'eka ha atana ‘Ihoahoa Namoabuna’, 'eka weiana mai Lasea aiarana baiatakia hanona a'i ehoma'a.
Wapu bo'ona hanona ua'a eore ba rani ena ki'ai 'akuai beau hanona aba keki'a ki'a baha pokina bariu Iuda haukia ekia ani robe ranina hanona aba ekabanai. Ua buonai Paulo eba'iobi baihanakia etibaha, 10 “Hau ikoimiai e, au eka harima naihana bariu neia keao hanona aba keki'a ki'a baha eka taba rarina hanona kate 'akauma aunohi ke'iti'iti mai eka mauri abomo kahane'enakia.” 11 Iamo huari poki hauna Paulo e'abi hanona aiana a'i ebatohana ia aunohi pokina hauna mai aunohi kapena hauna mo aiakia eka'aina. 12 'Amari rarina 'akina aunohi weia ketai'au hanona emai miaho a'i kenamo, ua buonai hau bo'okia hanona tenuatae patabeau ahi mue ba petaina raninai Foenikia ai patabeau 'au ba 'amari rarina ranina hanona weia mo patamiaho. Krete aonai ihoahoa weiana mo enamo pokina ahitaina tibotaina ohi baiatakia mai tototaina tibotaina ohi baiatakia taina ewairana.
Kou Eabu'au Emai.
13 Tibo baurana namona eabu raninai, ia teraonana ekia nuatae baurana aba eabu 'au, buonai to'o teberi 'auna ba Krete poena haiahaiana tabeauna taeao. 14 Iamo tabeau ahi homa'ana aha'i hanona baura taburana 'akina atana Kou hanona kereibua tainai eabu 'au emai. 15 Kou weiana aunohi etabu ahina raninai, aunohi Kou ketarina hanona a'i etai 'apuana, ua buonai ta'i 'ororo ia baura mo eabunamai taeao. 16 Kereibua papana ha atana Kauda abirana ahitainai taru banai raninai, tai'oro papana tatabu ahina, emai 'epi tabiri 'auna aonai aro'ari takaiai haraina. 17 Ba ia weiakia 'epi teberi 'auna raninai 'anaua baika aunohi ba'anai teberi banainakia tebiri 'ininakia, weiana Libia poenai bauru ai a'i metoto ta'una parae teba ririnakia mai to'o tane'ena, ba aunohi earu eao. 18 Kou ki'a obona hanona ekai 'inina eao wapu ibaruanai hanona maearima ekia taba baika tekapo uhunakia. 19 Haeamona eao wapu ibaihaunai hanona aunohi tabana tohakia tekapokapo uhunakia. 20 Wapu bo'ona aokiai beraura mai bihiu ha a'i taihana mai Kou pahihina eabu a'i epua 'apua, emai raona eore taraonana a'i katamauri.
21 Hau ikoikiai a'i teaniani 'apua rani ehoma'a ki'a murinai Paulo wairakiai ekoroti e'abi etibaha, “Hau ikoimiai e, wai au aia'u patona Krete ai a'i pahabeau ahi raninai, ki'a neiana a'i pahatabu ahina taba ha a'i peki'a mai taba ha a'i pahaba 'akaumana. 22 Ia bariu au wai nanoinimi, aomi katoba taburanakia, pokina neia hau ha ena mauri a'i ke'akauma, ia aunohi kiponamo ke'akauma. 23 Pokina warani rabi e'u Tirama nakuti aina hauna ena aneru euhuna emai here'uai ekoroti, 24 ba e'abi etibaha, ‘Paulo e, a'i kota'u. Oi hanona Kaisa wairanai kokoroti kobakai, Tirama ena banamo oi heremuai paunai maearima naiakia aunohiai toehe'au haukia ikoikiai katemauri.’ 25 Ua buonai hau ikoimiai aomi katoba taburanakia, au hanona Tirama nabatohana ia ehina bena'u ihobonai kebabaina. 26 Iamo aika hanona kaharu kahaeao kereibua ha ai kahabure 'au.”
27 Wapu ibaharau haea banina rabinai ai hanona Adria 'akupakai tabure ohomo. Wapuka'a ibuanai aunohi haukia weiana tebabataina hanopaka aba tabarina. 28 Buonai 'anaua tebaririna roio ena 'oura tehobona hanona roba harau rua, tamiaho 'apua homa'ana aha'i haeamona 'oura tehobo muena hanona aba emue roba harau haea ima. 29 Weia aunohi haukia teta'u emai aunohi piharai a'i meahu 'auna paunai to'o bani tebaririnakia, ba tenuatae perani biai. 30 Aunohi ai tiaka haukia tenuatae katebeau 'akauma, 'epi ha tebaririna ba tebai'oi matoha aunohi paunai to'o baika katebaririnakia. 31 Aonai Paulo huari haukia mai ekia poki hauna ehina benakia etibaha, “Hau neiakia aunohi ahanai a'i katemiaho raninai wai hanona a'i katomauri.” 32 Ua buonai huari haukia 'epi warona tekabe hurina ba tehabona e'eho roioai earu ahina.
33 Aba kerani aonai, Paulo ikoikiai enoinakia aniani ha kateana ba e'abi etibaha, “Bariu wapu harau haea bani aba teao wai hanona tobai'ima tomiaho mo taba ha a'i toana. 34 Bariu hana nanoinimi aniani baika katoani, katoaniani hanona mauri katoa'ina. 'Aramiai bui ha hamona a'i ke'akauma.” 35 Neiana ehinana murinai, Paulo parawa baika ea'inakia ia ikoikiai wairakiai banamo 'abina Tirama herenai ehinana murinai ehobina eani ramana. 36 Ikoikiai aokia ebataburanakia kipokia abomo aniani teani. 37 Aunohiai taehe'au haumai ikoinai hanona hinabu rua imabui harau rua 'abaihau (276). 38 Ikoikiai teaniani eao teani 'ari harai raninai aunohi kateba'ama 'amana hanona aniani tekapo kapo uhunakia 'akuai.
Aunohi Epa'a.
39 Rani ererena aonai, hano teihana ia 'eka tabana a'i te'iobina, iamo aopaka ha poe namona teihana, ba aokia tea'ia'i haraina aunohi hanona poe weianai patebahaha 'auna. 40 To'o warokia tekabe hurinakia, to'o tehabonakia 'akuai hari warona tebatataenakia ba parae teberi taeana baura kehao uta kateao poeai katebahaha 'au. 41 Ia aunohi hanona rema ai ebamia'auna wairana hanona eahu to'ona a'i eibiuibiu 'apua, aonai roio apa'uakia tehore aunohi murina teahu 'iti'itina. 42 Huari haukia ekia raona hanona wapura haukia kateahu 'arinakia pokina a'i temena'u 'au a'i temebeau 'akaumana paunai. 43 Ia huari haukia ekia poki hauna enuatae Paulo kebamaurina paunai huari haukia ekia raona akana katebabaina hauna ekaiabuna. Ba ehina benakia na'u te'iobina haukia katerobo uhu 'uai katena'u kateao poe. 44 Ia harina maikoina hanona aunohi bahana puapuakia tea'i baika aunohi tabana papakia tea'i tena'u. Eṉa tebabai aiho hanona ikoikiai poeai tekara'au mai namokia.