5
Keriso Erubunaka.
Keriso ehore aika aba erubunaka rauhubu aonai a'i kahamiaho. Ua buonai tomokori 'ini, a'i temebiri muenimi rauhubu ena ta'ara'i haumiai a'i tomoao marikina.
Tomobahu, au Paulo wai naba'iobinimi, itare patoa'ina raninai Keriso ena aka hanona anina aha'i heremiai. Haeamona nahinabe pahihi muenimi natibaha, itare kea'ina hauna hanona rauhubu ikoikiai ke'ima harainakia kenamo. Wai rauhubuai bero tutabuna haumi hanona Keriso 'eunai kipomi tokabe obonimi, Tirama ena aoko'o hoanai hanona aba tokapu. Ia aika hanona eka a'ikakaumai mai Auba Robe hiabunai nahabuabena Tirama bero kebenaka. Aika Iesu Keriso aonai kahahamomo raninai, itare 'ao itare aha'i ena haeai hanona aha'i, ia taba apa'uana hanona a'ikakauma, raona'auai niwaira tina.
Wai 'uainai hanona a'ikakaumai toka'a harai ki'a baha, ia tai eharabunimi 'abi tohana ia'i taeanai? Aoani 'abikia weiakia hanona eaparinimi Tiramana herenai a'i timai. Katoraonana, “Bakupu muramurana papana nihore parawa maikoinai nibakupuna.” 10 Au hanona Obiapaka na'ikakaumana kebarainimi wai raona haeai ha a'i katoa'ina. Baoao baoao nibenimi hauna hau aea homana ia Tirama kehore 'arana kebena.
11 Uaho'aba'u e, itare nairoro aina raninai aehoma buonai ti'oatana'u? Weiana petohana raninai Keriso ena matiu ibiri ropo kairoro aina hanona atetuana aha'i. 12 Au nanuatae weiakia itareai tibatetuanimi haukia hanona patekatu'a pateao atetua tabana patekabe obona.
13 Uaho'aba'u e, Tirama eaparinimi hanona kerubunimi. Erubunimi haumi hanona hauani akakia ki'a obokia a'i katobabai, ia raona'auai ha ha kipomi katobarai barai haeamo. 14 Rauhubu ikoinai aba ebahamomonakia 'abi neianai, “Heremuai hauna koraona'au aina oi kipomu nuraona'au aini'o 'abana.” 15 Kato'ima 'ima harainimi wai kipomi emi baiarai mai emi 'au bo'o 'au bo'oai kipomi a'i tomobaorenimi ta'una.
Auba Robe Buabuana Mai Hauani Ena Hoahoakia.
16 Ua buonai na'abi, Auba Robe emi mauri ke'uai aina raninai hauani ena nuatae akakia ki'a obokia a'i katobabai. 17 Pokina hauani ena nuatae akakia hanona Auba Robe nihao abuna, Auba Robe ena nuatae akakia abomo hauani nihao abuna, ia terarua tibaitaeai, ua buonai wai patobabai haukia a'i tubabai. 18 Auba Robe wai ke'uai ainimi raninai, wai hanona rauhubu ba'anai a'i katomiaho.
19 Hauani ena hoa hanona emahanai ki'a baha. Taba neiakiai, nabau, raona 'opukia, maha porepore, 20 kaiba'uku ikutiaina, mea, bai'oata, 'au, wamuru, opuere, 'ao'aea, baihabapa'a, ba'iobi bai'oikia, 21 raona ki'a, inu 'ari, ripuripu, ba babai uahomakia ikoikiai. 'Uainai abahinabe pahihinimi, bariu haeamona nahinabe pahihi muenimi, aka uahomakia tibabai haukia hanona Tirama ena obia aiarana a'i katetabu ahina.
22 Ia Auba Robe eka mauri ke'uai aina buabuana hanona raona'au, aonamo, baibua, bapahihi, aoko'o, rabo harai, aia o'o, 23 'aiaunu mai aokiro. Neiakia ikoikiai hanona rauhubu a'i ni'oatanakia. 24 Keriso Iesu ena maearima hanona hauanikia mai ekia hoa ki'a obokia mai ekia nuatae ki'a obokia aba ikoko'au matiu ibiri ropo 'ubinai.
25 Auba Robe mauri aba ebenaka buonai, ia mehore eka mauri me'uai aina. 26 Aika a'i kahapa, 'abaka kipokia a'i kahaba opuerenakia 'ao a'i kahawamuru ainakia.