2
Bamauri Hanona Taba Apa'uana.
Ua buonai 'abi tohana Nahuna pouna aba haona hauna kaha'ima haraina, weiana herenai a'i hamakapare ta'una. Tirama ena aneru pinakiai 'aba'abami ehina benakia 'abikia abomo hiabu 'abikiai teao, akakia a'i tebabai 'ao a'i tea'i taeanakia haukia hanona puma eba'oruna hauna tehoaina. Bamauri hanona taba apa'uana, weiana kahabaki'ana raninai puma kemai hauna herenai aika aea kahapihi aiho?
Bamauri neiana hanona Obiapaka kipona aba ehina pou 'uaina, weiana teona haukia tehore tebatohana aika herekai. Tirama kipona abomo hoa apa'uakia, bata'uta'u huri akakia, hiabu akakia haeaihaeai ebawaira tinanakia, mai ia ena nuatae ihobonai Auba Robe ebaibeni ia kipokia tebatohanakia.
Iesu Ke'uai ainaka Bamauri Aonai.
Tirama hanona aneru a'i etina'anakia, hanopaka mahamahana nimai hauna a'i katepoki aina, bariu hanopaka weiana pouna nahinana. Puka robena aonai 'eka ha ṉa erere aihona etibaha,
“Tirama e,
maearima hanona taba?
Ba oi ia nuraona 'inina.
Maearima nahuna hanona taba?
Ba oi ia no'ima haraina.
Oi ohore rani papana ia obariri
'apuana aneru benukiai,
ia haeamona oi ohore nuabi
mai mariki hoana 'akonai
obabainuna.
Oi ohore taba ikoikiai
ia ena iha 'ini ba'anai
ohorotinakia.”
Sal 8.4-6
Tirama taba ikoikiai ia ena iha'ini ba'anai ehorotinakia hanona ia kehore taba ikoikiai keiha 'ininakia. Iamo bariu aika nahaihanakia hanona taba ikoikiai ia ena iha'ini ba'anai aha'i 'abana. Ia aika Iesu nahaihana, ia rani papana eriri aneru benukiai, ia 'ari ehau haiara aina paunai Tirama ehore nuabi mai mariki hoana ebabainuaina. Ia 'ari abiabina eonobaina maearima ikoikiai paukiai, weiana hanona Tirama ena aoko'o hoana.
10 Tirama ena aka hanona ebero, ia hanona taba ikoikiai ebabainakia mai neiha 'ininakia, nahuna bo'okia ena nuabi aonai kebaka totonakia paunai enuatae Iesu kehau haiara ke'oru harai, weianai nahuna bo'okia katemai ena nuabi aonai katemiaho. Iesu ikupaiana mo ke'uai ainakia bamauri aonai. 11 Maearima ekia ki'a neutu obonakia hauna mai ekia ki'a eutu obonakia haukia kipokia hamakia hanona hamona. Ua buonai Iesu a'i nihaumaea ia keaparinakia uaho'abana. 12 Ia ehore Tirama ehina bena etibaha,
“Oi atamu kahina pouna
uaho'aba'u wairakiai.
Ekia to'u aokiai oi atamu
kabanamona.”
Sal 22.22
13 Haeamona e'abi etibaha,
“Au hanona Tirama na'ikakaumana.”
Isa 8.17
E'abi mue etibaha,
“Au neia'u mai Tirama ehore
nahunai ebena'u haukia kipokia.”
Isa 8.18
Iesu Maearima ai Eao Kebarainaka.
14 Weiakia nahuna ṉa nihoma haukia hanona maearima mai bitiokia abomo mai aruarukia, Iesu kipona ia ihobokiai emai eka hauani maurinai emiaho, weiana ebabaina pokina hanona ena 'ariai Tiaporo 'ari nipoki aina hauna keba'ehona, 15 abomo ekia mauri beraurakia ikoikiai 'ari teta'u aina ta'arana tea'i haukia kerubu obonakia.
16 Weiana Iesu hanona aneru a'i nibarainakia, ia Aberahamo 'aba'abana nibarainakia. 17 Ua buonai ia hanona uaho'abana ihobokiai eao taeara ikoikiai aokiai, ia robe hauna apa'uanai keao mai ena aoko'o mai ena aka bero Tirama ena aka nibabaina aonai maearima ekia ki'a kehina haonakia. 18 Ia kipona baihobo aonai emiaho abomo ehau haiara buonai ia baihobo aonai haukia ibaraikia e'iobina.