Pou Namona
IOANE
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Pou namona neiana Ioane ererena aonai ebaihanaka, Iesu hanona Tirama ena 'abi banaibanai hauna, ia hanona maearima hauaninai emai haeamona maearima baiatakiai emiaho (1.14). Ioane ena nuatae hanona maearima Iesu katea'ikakaumana ia Tirama Nahuna, kate'iobina Iesu hanona Tirama e'abi'uai keuhuna kemai kebamaurinaka hauna. Ioane hanona e'iobina maearima Iesu tia'ikakaumana haukia hanona mauri banaibanai titabu ahina, ua buonai puka neiana ererena (20.31).
Kori'uaina hanona Ioane nehina benaka Iesu hanona Tirama ena 'Abi, ba bata'u ta'u huri akakia ebabai robana eahuna. 'Abi tohana, maearima baika hanona Iesu tea'ikakauma mai murinai te'au, iamo baika hanona ia ia'ikakaumana teubo aina. Puka iro'ana 13—17 aonai hanona i'oata haukia taearana titabu rabinai robana eahuna, Iesu hanona i'abana haukia kipokia temiaho, ia ehore ba'iobi namokia ebenakia. Puanai hanona Iesu 'ariai emikiri mue mai i'abana haukia ia teihana mai tea'ikakaumana.
Taba hamona puka neiana aonai kahaiha to'ona hanona ena hoahoa weiana maearima ekia mauri aonai tabakia nia'inakia 'abi ibabataikiai nibaonakia a'ikakauma haukia rani ikoikiai katemauri ainakia, matoha bei, parawa, ea, bine buabuana, mamoe mai 'ima hauna 'abakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. 'Abi kori'uaina. (1.1-18)
b. Ioane ba'uere robe hauna mai Iesu i'abana haukia kori'uaikia. (1.19-51)
c. Iesu ena aka maearima herekiai. (2.1—12.50)
d. Wapu orekia Ierusalema aonai mai herenai. (13.1—19.42)
e. Obiapaka ena mikiri mue mai ena waira tina. (20.1-31)
f. 'Abi orekiai ena waira tina mo ha Galilea aonai. (21.1-25)
1
'Abi Hanona Maearima Hauaninai Emai.
Bahabana 'akinai hanopaka a'i erama baha aonai 'Abi hanona aba ua'a, 'Abi hanona Keriso, 'Abi hana Tirama ohi temiaho, 'Abi hanona Tirama. Ia hana bahabana 'akinai Tirama ohi temiaho. Tirama ebabai tabakia ikoikiai hana 'Abi weianai terama, terama tabakia ikoikiai hanona ha kipona a'i erama. 'Abi hanona mauri pokina, ba mauri weiana hanona maearima ekia ea. Ea hanona e'ara wapura aonai, ia wapura hana ea a'i nihao abuna.
Tirama hau ha euhuna emai, ia atana hanona Ioane. Ia emai maearima herekiai ea pouna kehinana, ia paunai maearima ikoikiai ea pouna kateona ba katea'ikakauma. Ia kipona hanona ea weiana aha'i, ia ea pouna kehinana paunai emai. Ea tohana hanona emai hanopakai maearima ikoinai herekiai kebaeanakia.
10 Ia hanona hanopaka aonai, hanopaka hanona ia 'eunai erama, iamo hanopaka hanona ia a'i e'iobina. 11 Ia ena hanopaka tohana haukia herekia emai, ia kipona ena maearima tohakia hanona a'i tea'i taeana. 12 Ia tia'i taeana mai atana tia'ikakaumana haukia ikoikiai hanona bero ebenakia Tirama nahunai kateao. 13 Tirama nahunai teao haukia hanona maearima ekia rama taearanai aha'i, 'ao hauani ena nuataeai aha'i, 'ao maearima ha ena nuataeai aha'i, ia Tirama ena nuataeai terama.
14 'Abi weiana hanona maearima hauaninai emai, baiatamai ai kipokia tamiaho. Ena nuabi taihana, nuabina weiana hanona Hamana herenai emai Nahuna hamohamona 'euna, ia aonai aoko'o hoana mai 'abi tohana ebonu 'auna. 15 Ioane ehore ia pouna ehinana eio etibaha, “Au pouna ahinana hauna hanona neiana, atibaha, ‘Au muri'uai nimai hauna etara haona'u pokina ia hauna emiaho 'uai ba au arama.’ ”
16 Ia aoko'o hoanai ebonu 'auna ba aika ikoikai banamo ia herenai naha'ihao a'ihaona. 17 Tirama rauhubu ebenaka Mose imanai, ia aoko'o hoana mai 'abi tohana hanona Iesu Keriso herenai temai. 18 Hau ha Tirama a'i eiha 'apuana, 'a Nahuna hamohamona Tirama herena 'akinai nemiaho mai ia kipona abomo Tirama, ia hauna ehore Tirama eba'iobinaka.
Ba'uere Robe Hauna Ioane E'abi ‘Au Hanona Keriso Aha'i’.
(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19 Weia Ierusalemai Iuda haukia apa'uakia tehore robe haukia mai Lebi haukia teuhunakia teao Ioane herena katebakaina ia hanona tai. 20 Ioane a'i ebuniai ia ehina pou haraina etibaha, “Au hanona Keriso*(20) 'ao Mesia aha'i.” 21 Ia tebakaina tetibaha, “Ba oi hanona tai? Oi hanona Elia?” Ia e'abi etibaha, “Au Elia aha'i.” Ia tebakai muena tetibaha, “Oi mahabanai haumu 'ao?” Ekia 'abi ebamuena etibaha, “Aha'i.” 22 Ua buonai ia tehina bena tetibaha, “Mohina benamai oi hanona tai. Emu 'abi kataeaoaina teuhunamai haukia katahina benakia. Oi kipomu poumu aea nohina aihona?” 23 Ioane ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au hanona mahabanai hauna Isaia ena rererere 'abina,
ia e'abi etibaha,
‘Aia ha hano'akunai eio hauna
etibaha,
Obiapaka ena ka'a taearana
tomobaberona kekana.’ ”
Isa 40.3
24 Baika hanona Parisea haukia teuhunakia haukia, 25 haeamona tebakaina tetibaha, “Oi Keriso aha'i 'ao Elia aha'i 'ao mahabanai haumu aha'i raninai aehoma buonai nuba'uere robe?” 26 Ioane ehina benakia etibaha, “Au beiai naba'uere robenimi, 'a wai baiatamiai a'i ṯo'iobina hauna ha ekoroti. 27 Ia hanona muri'uai nimai, iamo ia eapa'ua ba au, ia ena tamaka warokia karubunakia abomo here'uai a'i ketaina.” 28 Neiakia ikoikiai hanona Ioane Ioridana ate abirana Betaniai eba'uere robe aonai terama.
Iesu Hanona Tirama Ena Mamoe Nahu.
29 Erani Ioane ehore Iesu eka'a herena nimai hanona eihana ba e'abi etibaha, “Tomoihana Tirama ena mamoe nahuna hanopaka ena ki'a ibua parena hauna. 30 Maraniai au robana ahuna hauna neiana atibaha, ‘Muri'uai nimai hauna hanona au etara haona'u, pokina ia emiaho 'uai ba au arama.’ 31 Au kipo'u ia a'i a'iobina, ia au amai beiai kaba'uere robe hana ia kabawaira tinana Isaraela haukia ia kate'iobina paunai.”
32 Ba Ioane ia pouna ehinana etibaha, “Au Auba Robe aihana rauria 'abana kupai eriri ia ahanai ehiri'au. 33 Au a'i a'iobi bahana, ia weiana euhuna'u beiai kaba'uere robe ṉa ehoma Tiramana ehina bena'u etibaha, ‘Ahanai Auba Robe keriri kehiri'au koihana hauna ko'iobina ia hanona Auba Robe ai keba'uere robe.’ 34 Au maha'uai aba aihana ba nahina pouna neiana hana Tirama Nahuna.”
Iesu I'abana Haukia Kori'uaikia.
35 Erani Ioane haeamona weia i'abana haukia rua kipokia tekoroti. 36 Ia Iesu nikabanai eihana raninai e'abi etibaha, “Tomoihana Tirama ena mamoe nahuna.” 37 Ioane i'abana haukia rua ia e'abi aiana teona raninai teao Iesu murinai teka'a. 38 Iesu eiha kabe murinai tika'a haukia eihanakia ba ebakainakia etibaha, “Wai taba ṯonuatae aina?” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Rapi e, oi ae'eai nomiaho?” (Maeakiai Rapi anina hanona ‘ba'iobi hauna.’) 39 Ia ehina benakia etibaha, “Tomai tomoihana.” Ba teao ena emiaho 'ekana teihana, weiana hanona beraura ebaeno hoana bani, ia kipokia temiaho.
40 Weiakia terarua Ioane e'abi aiana teona abomo Iesu murinai teao haukia ha hanona Anderea, ia hanona Simona Petero hatina. 41 Anderea beronai a'ana Simona etabu ahina ba ehina bena etibaha, “Ai Mesia aba tatabu ahina.” (Mesia anina hanona Keriso, Bamauri hauna.) 42 Ba ia Simona eaoaina Iesu herena. Iesu Simona eiha 'ini 'inina e'abi etibaha, “Oi atamu hanona Simona, Ioane nahuna, bariu oi atamu kateaparina Kepa.” (Kepa hanona ihobona Petero, anina hanona pihara.)
Iesu Pilipo Mai Natanaela Ohi Eaparinakia.
43 Erani Iesu enuatae keao Galilea aonai, Pilipo etabu ahina ba ehina bena etibaha, “Muri'uai omai.” 44 Pilipo hanona Betesaida hauna Anderea mai Petero 'abakia. 45 Pilipo ehore Natanaela etabu ahina ehina bena etibaha, “Mose rauhubu aonai pouna ererena abomo mahabanai haukia ekia pukai tererena hauna ai aba tatabu ahina. Ia hanona Nasareta hauna Iesu, Iosepa nahuna.” 46 Natanaela ehore ebakai bakai, “Nasareta ai taba namona ha ua'a ha kerama ketaina, u?” Pilipo etibaha, “Omai mo, moihana.”
47 Iesu Natanaela eka'a herena nimai eihana raninai pouna ehinana, “Ia hana Isaraela hauna tohana. Ia aonai bai'oi hoana ha aha'i.” 48 Natanaela ehore ebakaina, “Aea o'iobi aihona'u?” Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Oi suke matiuna ba'anai aiha 'uaini'o ba Pilipo eaparini'o.” 49 Ba Natanaela e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e, oi hana Tirama nahuna. Oi hana Isaraela ekia obia arana.” 50 Iesu ia ehina bena etibaha, “Au a'abi suke matiuna ba'anai aihani'o buonai nua'ikakaumana'u, u? Neiana mo aha'i, wairai oi hana taba rarikia koihanakia.” 51 Haeamona ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, kupa kekaikau Tirama ena aneru katekara'au kateriri au Maearima Nahuna aha'uai katoihanakia.”

*1:20: (20) 'ao Mesia