21
Iesu I'abana Haukia 'Abaihau Hamomo Herekiai Ewaira Tina.
Weiana murinai, Iesu Tiberia*(1) 'ao Galilea obunai i'abana haukia herekiai ewaira tina mue, ṉa ebawaira tina aihona. Simona Petero, Toma tiaparina bai'apaea, Natanaela Galilea Kana hauna, Sebedeo nahuna rua, mai i'abana haukia rua abomo weia kipokia 'eka hamonai temiaho. Simona Petero ehina benakia etibaha, “Au aba naeao kaba'eha.” Ia tetibaha, “Ai abomo kipokia hamaeao.” Weiana teao ahiai tehe'au, ia rabi weiana aonai hanona maia ha a'i tebarewana.
Rani nirerena aonai Iesu hanona poe haianai ekoroti, ia i'abana haukia a'i te'iobina weiana hanona Iesu. Ba Iesu ebakainakia etibaha, “E'u hau e, taba ha tobarewana?” Ia te'abi tetibaha, “Taba ha aha'i.” Iesu haeamona ehina benakia etibaha, “Emi re'e ahi itipanai tomohorena, ba maia baika katobarewanakia.” Weiana tebabaina aonai re'e kateberi 'auna hanona a'i etainakia, pokina maia ebo'o ki'a baha.
Ba Iesu i'abana hauna weiana eraona'au aina hauna ehore Petero ehina bena etibaha, “Weiana hanona Obiapaka.” Simona Petero hanona ena habuni ebakuri ahina eba'eha, ba 'abi neiana ‘Ia hanona Obiapaka’ hauna eona raninai emikiri ena habuni ehaina beronai obuai etobu. I'abana haukia baika hanona ahiai re'e mai maiana ebonu hauna teberi ririna teaoaina poe, pokina poe hanona a'i ehoma'a roba hinabu hamomo 'abana.
Ia poeai tekara'au raninai mahakia eao iruba baubaeana ahanai maia ihore'au teihanakia, parawa baika abomo weia. 10 Iesu ia ehina benakia etibaha, “Maia bariu toa'inakia haukia baika tomai ainakia.” 11 Simona Petero emue ahiai ekara'au re'e eberi'auna poeai, re'e aonai maia rarikia mo 'abaeana ikoinai hinabu hamomo imabui aihau, maia rarikia 'abaeana ia ekia re'e hanona a'i etapa.
12 Iesu ia eaparinakia etibaha, “Tomai, tomoaniani!” Ba i'abana haukia ia katebakaina, ‘Oi tai?’ hauna a'i tenuatae, pokina aba te'iobina ia hanona Obiapaka. 13 Iesu eka'a haha eao herekiai parawa ea'ina ba ebenakia, ihobonai maia abomo ua ebabai aihona.
14 Neiana hanona Iesu 'ariai emikiri mue murinai rani ibaihauna kipona i'abana haukia herekiai ewaira tina.
Iesu Mai Petero.
15 Teaniani murinai Iesu Simona Petero ebakaina etibaha, “Simona Ioane nahuna e, oi emu raona'au here'uai eapa'ua ki'a baha ba neiakia ekia raona'au, u?” Petero etibaha, “'E, Obiapaka, o'iobina au 'arimu na'ari.” Ba Iesu e'abi etibaha, “E'u mamoe nahu ko'ima harainakia.”
16 Rani ibaruana ebakai muena etibaha, “Simona Ioane nahuna e, oi au nuraona'au aina'u, u?” Petero etibaha, “'E, Obiapaka, o'iobina au oi 'arimu na'ari.” Ba Iesu e'abi etibaha, “E'u mamoe ko'ima harainakia.”
17 Iesu rani ibaihauna Petero ebakaina etibaha, “Simona Ioane nahuna e, oi au 'ari'u nu'ari, 'u?” Petero aona ehai hai pokina aba rani aihau ebakaina etibaha, “Oi au nuraona'au aina'u?” Weiana Petero e'abi etibaha, “Obiapaka e, oi hanona taba ikoinai o'iobinakia, o'iobina au oi 'arimu na'ari.” Iesu etibaha, “E'u mamoe kobanianinakia.
18 'Abi tohana au oi nahina beni'o, 'aru'arumuai raninai oi kipomu emu habuni obatotona abomo emu nuatae 'ekana ae'eai hanona oao. Ia koanepaka raninai imamu kotiu ahinakia, hau ha kehore emu habuni kebabatotoni'o, keaoaini'o a'i nonuatae aina 'ekanai.” 19 Iesu 'abi neiana ehinana hanona Petero aea ke'ari aiho Tirama ena nuabi kebawaira tinana. Ba ehina bena etibaha, “Muri'uai omai.”
Iesu I'abana Eraona'auai Ki'a Bahana Hauna Ena 'Abi.
20 Petero eiha kabe hanona Iesu i'abana niraona'au aina hauna eihana, ia hanona ani to'uai Iesu haunai ekape'au, ba ebakaina etibaha, “Obiapaka e, tai oi hinahinamu kehinahina?” 21 Petero hau weiana eihana raninai Iesu ebakaina etibaha, “Obiapaka e, hau weiana hanona aea keho?” 22 Iesu ehore Petero ehina bena etibaha, “Panuatae ia pemiaho peaomo au pamue pamai, iamo oi emu aka hanona taba ia herenai? Oi hanona muri'uai omai.” 23 'Abi neiana paunai i'abana haukia kipokia baiatakiai te'abi'abi aina, i'abana hauna weiana a'i ke'ari ṉa ehoma. Iamo Iesu hanona ua a'i e'abi aiho hau weiana a'i ke'ari, 'a ia e'abi, “Panuatae ia pemiaho peaomo au pamue pamai, iamo oi emu aka hanona taba ia herenai?”
24 I'abana hauna weiana ehore 'abi neiakia ikoinai ehinanakia haeamona ererenakia, ba ha'iobina 'abi neiakia ehina haukia hanona tohakia.
25 Iesu hanona hoa bo'ona 'akina ebabainakia. Au naraonana weiakia ikoikiai hamohamo temerere 'aunakia raninai, hanopaka maikoinai puka neiakia patebararonakia hanona 'ekana aha'i.

*21:1: (1) 'ao Galilea