2
Iesu Erama.
(Mt 1.18-25)
Rani weiana aonai Augusto obia 'arana rauhubu 'abina ha euhuna eao Roma ena iha'ini hanopakana maikoinai ata katerere. Neiana hanona ata rere kori'uaina Kurene Suria hanopakana eiha 'inina raninai. Weiana maearima ikoikiai atakia katebaibeni paunai temue ikau ena aiara teao. Iosepa abomo Nasareta Galilea hanonai emikiri eao Davida ena Aiara Betelehema Iudea ai, pokina ia hanona Davida ena itubu mai ena rama hauna. Atakia katebaibeni paunai ia te'abi aina babi'ena Maria ohi teao, Maria hanona mai nuana. Terarua weia ṯemiaho aonai kemauri ranina etaina. Weiana emauri nuahobo miorina hau ebaramana, habuniai tebaro'a abuna poromakau ekia aniani ahiahinai tebaeno utana, pokina 'ima'ima itunai 'eka aha'i.
Aneru Mamoe 'Ima Haukia Tehina benakia.
Hano weiana hamona aonai mamoe 'ima haukia baika tubuai rabi aonai ekia mamoe te'imanakia. Obiapaka ena aneru ha herekiai ewaira tina, Obiapaka nuabinai ebaea obonakia raninai teta'u wairai. 10 Aneru ia ehina benakia etibaha, “A'i tomota'u. Au pou namona amaiaina weiana maearima ikoikiai aokia kebaonamonakia. 11 Bariu rani neianai Davida ena aiarai emi Bamauri hauna ha erama, ia hanona Keriso*(11) 'ao Mesia. Obiapaka. 12 Hoana hanona nahomana, miori 'oru'oruna ha katotabu ahina, habuniai tero'a abuna poromakau ekia aniani ahiahinai tebaeno utana.”
13 Mawa'eai kupai aneru to'una tewaira tina aneru weiana herenai, Tirama tebanamona tetibaha,
14 “Kupa 'ubi toha tohanai
nuabi hanona Tirama 'euna,
hanopakai ena baibua hanona
niaonamo ainakia haukia herekiai.”
Mamoe 'Ima Haukia Teao Miori Kateihana.
15 Aneru to'una ia herekiai tekaobo temue kupa raninai mamoe 'ima haukia kipokia te'abi'abi tetibaha, “Aika hamaeao Betelehema, Obiapaka eba'iobinaka taba weiana erama hauna kahaihana.” 16 Tenoanoa teao Maria Iosepa mai miori 'oru'oruna poromakau ekia aniani ahiahinai enouta tetabu ahinakia. 17 Weiana teihana raninai aneru miori robana eahuna 'abina maearima teba 'iobinakia, 18 mamoe 'ima haukia pou weiana tehinana raninai aia teona haukia ikoikia teta'u ta'u huri. 19 Maria hanona 'abi weiakia ikoikiai aonai eraona 'ininakia mai eraona raona ainakia. 20 Mamoe 'ima haukia temue Tirama tekuti aina mai teapaina pokina taba weiakia 'urukia teo'o mai teiha haukia ikoikiai ia ehina benakia ihobona tohanai terama.
Miori Atana Iesu Teaparina.
21 Wapu iba'ababaninai ena itare ranina etaina hanona atana teaparina Iesu, aneru ata ebena hinana nuanai a'i erama baha aonai.
Simeona Mai Ana Marea Robe Aonai Iesu Tera'una.
22 Mose ena rauhubu ihobona ena kopa kopa ahu ranina eore murinai miori teaoaina Ierusalema Obiapaka wairanai katebawaira tinana. 23 Obiapaka ena rauhubuai tererena ihobona, “Hobohobo miorikia hau ikoikiai hanona katebaibeni Obiapaka 'euna.” 24 Obiapaka ena rauhubu e'abi ihobona barobe tabakia katebaibeni mumu rua 'ao rauria nahu rua.
25 Weia Ierusalemai hau ha atana Simeona ia hanona bero hauna haeamona Tirama nimariki aina. Isaraela ena bamauri hauna ne'imana, aona Auba Robe ebonu. 26 Auba Robe ia ehina bena ia a'i ke'ari keaomo Obiapaka ena Keriso keiha 'uaina. 27 Auba Robe ia ebakatotona Marea Robe aonai. Maria Iosepa ohi Iesu teaoaina Marea rauhubu ena hoahoa katebabaina paunai. 28 Simeona imanai miori era'una Tirama ebanamona etibaha,
29 “Obiapaka e, emu 'abi'uai ihobona
emu ta'ara'i hauna bariu
mai baibuana aba nuhabona.
30 Pokina maha'u ai
emu Bamauri Pokina aba aihana,
31 weiana oi aba oba'oruna
maearima ikoikiai wairakiai.
32 Eana neiana hanona
rama haeai haukia ibaeakia
abomo oi emu maearima
Isaraela ibanuabikia.”
33 Miori hamana hinana 'abi weiakia teo'o hanona teta'u ta'u huri. 34 Simeona ehore terarua eba namonakia haeamona hinana Maria ehina bena etibaha, “Miori neiana hanona e'oru Isaraela haukia bo'ona iba'ehokiai mai ibamikirikiai keao, abomo ena hoahoai kate'oatana, 35 maearima bo'ona ekia raona bunikia kabakarahinakia. Mai kareba itatona 'abana kehore oi aomu abomo kebahaiarana.”
36 Weia hanona mahabanai babi'ena ha atana Ana, Panuela nahuna ena itubu hanona Asere, aba eanepaka, ena hawainibe ihauna 'abaihau hamomo atawana ohi temiaho, 37 ba ewapu emiaho bariu ihauna imabui harau aihau bani (84). Ia marea robe a'i ehabo 'apuana Tirama ekuti aina rabi mai mararani eanirobe mai ebahuba'ari. 38 Rani weiana hamona aonai Ana emai marea aonai Tirama ebanamona ba maearima ikoikiai Ierusalema kebamaurina hauna ṯe'imana haukia herekiai miori pouna ehinana.
Iesu Nasaretai Eapa'ua.
39 Iosepa mai Maria ohi Obiapaka ena rauhubu e'abi ihobonai aka ikoikiai tebaorenakia raninai temue Galilea ekia aiara tohana Nasareta teao. 40 Miori eapa'ua mai etabura; aoberoai ebonu, Tirama ena baraibarai ia ahanai emiaho.
Miori Iesu Marea Robe Aonai.
41 Ihau ikoinai hamana mai hinana Ierusalema teao kabanai tatuna paunai. 42 Iesu ihauna harau haea rua raninai, teaihau teao Ierusalema ekia tatu hoahoana taina. 43 Tatu eore murinai hamana mai hinana temue 'a miori Iesu hanona Ierusalemai emiaho, hamana mai hinana a'i te'iobina. 44 Teraonana ia hanona baiatakiai, wapu hamona teka'aina murinai tetabu ramana 'abana mai hatia'a herekiai. 45 A'i tetabu ahina paunai temue teao Ierusalemai weia katetabuna. 46 Wapu aihau teao murinai marea robe aonai tetabu ahina bamarere haukia baiatakiai emiati aia ebahuai mai ebakainakia. 47 Ena 'iobi mai 'abi bamueai aiana teona haukia ikoikiai teta'u ta'u huri. 48 Hamana mai hinana teihana raninai teta'u ta'u huri. Weiana hinana ia ehina bena etibaha, “Naha'u e, taba buonai nahomana heremaiai obabaina? Au hamamu ohi aomai maihaina tatabu 'arini'o.” 49 Iesu ehina benakia etibaha, “Taba buonai wai au tutabuna'u? A'i to'iobina au hanona hama'u ena itu aonai namiaho, u?” 50 'A ia ena 'abi ehinana hauna obona a'i teobo.
51 Eriri kipokia teao Nasareta, weia aiakia eka'ai haraina, 'a hinana hanona taba weiakia terama ikoikiai aonai eraona 'ininakia. 52 Iesu eapa'ua hauaniai mai aoberoai, abomo Tirama mai maearima ia tenuatae aina.

*2:11: (11) 'ao Mesia.