2
Aotipa Haukia Taetana Tainai Temai.
Heroda Obia 'arana Iuda eobia aina raninai, Iesu hanona Iuda aonai Betelehemai erama. Rani weianai aotipa haukia taetana taina hanopaka haeai ai temai Ierusalema teao, ba tebakai bakai tetibaha, “Iuda ekia Obia 'arana erama miorina hanona ae'eai? Ia ena bihiu taetana tainai taihana buonai tamai katakuti aina”. Heroda Obia 'arana 'abi weiana eona raninai nuana etae, mai Ierusalema ai maearima ikoinai abomo nuakia etae. Ia ehore Iuda ekia robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia ikoikiai eaparinakia ebakainakia etibaha, “Keriso hanona ae'eai kerama?” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Iuda Betelehema aonai. Mahabanai hauna ṉa erere aihona.
‘Oi Betelehema,
Iuda hanona aonai,
Iuda ṯeiha 'inina aiarakia
baiatakiai oi hanona
a'i oko'iko'i ki'a baha,
pokina oi heremuai
poki hauna ha kemai
ia hanona e'u Isaraela
maearimakia ke'uai ainakia
mamoe i'imana hauna 'abana.’ ”
Mik 5.2
Ua buonai Heroda aotipa haukia eapari buninakia ebakainakia ke'iobi haraina rani tabana tohanai hanona bihiu weiana ewaira tina. Euhunakia kateao Betelehema e'abi etibaha, “Katoao miori 'oru'oruna weiana katotabu haraina. Katotabu ahina hanona katoba'iobina'u, ba au abomo kaeao ia kakuti aina.”
Aotipa haukia Heroda obia 'arana aiana teona murinai teka'a, taearai teao aonai bihiu weiana taetana tainai teihana hauna e'uai ainakia eaomo miori nemiaho 'ekanai hanona e'oro. 10 Bihiu weiana teihana raninai aokia enamo banaina.
11 Itu weiana aonai tetoto hanona miori hinana Maria ohi teihanakia ba tekaipehu miori tekuti aina. Murinai obia 'abana iberuberu bena tabakia gold, muramura timina orimona, mai muramura taburana hauani katetarona hauna tetara 'aunakia teberuberu bena. 12 Ba nibiai Tirama eharabunakia a'i katemue Heroda herena, weiana taeara haeai tekana temue teao ekia hanopaka.
Iesu Te'uru aina Aikupito Teao.
13 Aotipa haukia teka'a murikiai Obiapaka ena aneru nibiai Iosefa herenai ewaira tina e'abi etibaha, “Momikiri miori hinana ohi moba ka'anakia mo'uru ainakia moao Aigupito. Weia katomiaho keaomo au kahina beni'o, pokina Heroda hanona aba miori ketabuna keahu 'arina.” 14 Epua, Iosefa emikiri miori hinana ohi ebaka'anakia rabi weianai teka'a teao Aikupito, 15 weia temiaho keaomo Heroda ke'ari. Weiana Obiapaka ena mahabanai hauna pinanai ehinana hauna ibatohana,
“Au Aikupito ai
Naha'u apari ahina.”
Hos 11.1
16 Heroda e'iobina aotipa haukia a'i katemue herena, weiana aona eopuere ki'a, aotipa haukia ebakainakia ranina eraonana ihobonai 'abi ebaibeni ena huari haukia Betelehema mai aiara herenai haukia aokiai miori ikoinai ihaukia rua mai ba'ai haukia teahu'arinakia. 17 Rani weianai mahabanai hauna Ieremia ehinana 'abina hanona etohana,
18 “Aia ha Rama ai teona
hai mai aoko'o rarina 'akina,
Rahela nahuna nihai ainakia,
ia aona katebakirona hanona
a'i nenuatae
pokina ikoinai aba te'ari ore.”
Ier 31.15
Aikupitoai Temue aina Nasareta Teao.
19 Heroda e'ari murinai Aigupito ai Obiapaka ena aneru Iosefa herenai nibiai ewaira tina, 20 e'abi etibaha, “Momikiri miori hinana ohi moba ka'anakia katomue Isaraela hanonai, weiakia miori kateahu 'arina haukia hanona aba te'ari”. 21 Ba Iosefa emikiri miori hinana ohi ebaka'anakia teao Isaraela.
22 Ia Akelao hamana Heroda 'ekana ea'ina Iuda neiha 'inina 'uruna eona raninai, keao hanona eta'u. Ba nibiai ba'iobi ea'ina ekabanai eao Galilea. 23 Ia teao aiara ha atana Nasareta wa'a temiaho, weiana hanona mahabanai haukia tehinana 'abina etohana, ‘Ia hanona kateaparina Nasareta hauna.’