16
Iesu 'Ariai Emikiri Mue.
(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Io 20.1-10)
Beraura Robe eore murinai Maria Magadala babi'ena Iakobo hinana Maria mai Salome tehoro timikia 'orimokia tekawa kateao Iesu hauanina kateutuna. Hui beraurana raurani 'amari 'amarinai, beraura nitae aonai, babi'e weiakia taearai teka'a 'ariahana teao aonai, kipokia te'abi'abi tetibaha, “Tai kebarainaka, 'ariahana pa'abi piharana ketori parena.” Mahakia eao 'ariahana pa'abina, pihara rarina 'akina aba itori pare teihana. Ia 'ariahana aonai tekatoto hanona hau 'aru'aruna ha habuni porekia eba totonakia itipa tainai emiati teihana raninai teta'u ki'a.
Hau weiana e'abi etibaha, “A'i tomota'u. Wai Iesu Nasareta hauna tekoko 'auna hauna tutabuna. Ia hanona aba emikiri. Ṉa'a aha'i. Tehorotina 'ekana tomoihana. Tomoao i'abana haukia mai Petero katohina benakia, katotibaha, ‘Katoao Galileai, Iesu aba ke'uai ua'a, katoihana e'abi ihobona!’ ”
Ua buonai babi'e weiakia tekarahi 'ariahana tehabona mai nuataekia haeamona mai ta'ukia. Teta'u buonai tai ha haianai a'i te'abi.
Iesu Maria Magadala Herenai Mai Hau Rua Herekiai Ewaira Tina.
(Mt 28.9-10; Io 20.11-18)
[ Hui beraurana raurani 'amarinai, Iesu 'ariai emikiri murinai, Maria Magadala babi'ena herenai ewaira tina 'uai, ia hanona 'uainai Iesu auba ki'a obokia 'abaihau hamomo aonai eu'u ahinakia babi'ena. 10 Maria Magadala babi'ena eao Iesu te'abana haukia tiaoko'o tihaihai herekiai Iesu pouna ehinana. 11 Maria herenai pou teona Iesu aba emauri, haeamona eihana ṉa ehoma hanona ena 'abi a'i tea'i taeana.
12 Muriai Iesu ihana ebahaeaina hau rua taearai teka'a 'uni tiao aonai, herekiai ewaira tina. 13 Ba terarua temue teao 'abakia haiakiai te'abi. Ia abokiamo a'i tebatohanakia.
Iesu Harau Haea Hamomo Herekiai Ewaira Tina.
(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Io 20.19-23; Ih 1.6-8)
14 Weiana murinai haukia harau haea hamomo tianiani aonai, Iesu ewaira tina herekiai. Ekia a'ikakauma aha'i haeamona ekia ao pahihi paunai ebatanakia. Pokina emikiri murinai teihana haukia aiakia a'i tebatohana. 15 Ba ia ehina benakia etibaha, “Katoao hanopaka ikoinai Pou Namona maearima ikoikiai herekiai katoiroro aina. 16 Kea'ikakaumana mai 'uere robe kea'ina hauna hanona mauri kea'ina, 'a a'i kea'ikakaumana hauna hanona puma kehoaina. 17 A'ikakauma haukia hanona bata'uta'u huri akakia ṉahomakia katebabai. Au ata'uai auba ki'a obokia kateu'u u'u ahinakia, haeamona maea haeai haeai kate'abi, 18 imakiai 'erau katea'inakia, muramura ki'a obokia kateinu ia herekiai taba ha a'i kerama, haeamona imakia inawa haukia ahakiai katehao'au hanona ekia inawa katenamo.”
Iesu Ea'i Taeana Kupa Eao.
(Lk 24.50-53; Ih 1.9-11)
19 Obiapaka Iesu ia ehina benakia murinai, ekara'au eao kupa, Tirama itipana tainai emiati. 20 I'abana haukia ikoikiai weia tekarahi 'eka ikoikiai aokiai teiroro. Obiapaka etai turinakia buonai hoa haeai haeai tebabai, aka weianai ekia iroro ebatohanakia.]*(9-20) Puka baika hanona 'abi neiana a'i terere 'apuana.

*16:20: (9-20) Puka baika hanona 'abi neiana a'i terere 'apuana.