4
Ene Pita Yon Elaga, Ya Biyomimo Yoyewonggori
Pita Yon elaga oni simoo baleno mande wesiyootoli, Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi; Anutlo Tempel ngulo me oni tabango koleteyingo oni; ko, Sadusi, oni kumoolo ko ma ootookoowanggo eyingo oni, ngudodo mayelo tunootewonggori. Ngundo Pita Yon elagado simoo bale mande yunolo, Yesus melenonggo ko ootookooyingo ngulo mandeni wesiyolo elo, ko, oni kumooyingomu ko ootookoowanggoku, ngu nguya wesiyolo etoli ingowonggori. Ene ngundilo ingolo, ngulo ngu, ene sanggili ulungga tewonggori. Ngundilo ngulo, ene Pita Yon elaga yodowoolo, ya biyomimo yoyewonggori. Suwootetoni ngulo, yangenigo mandeyali tewato. Ene ngu naluno, oni simoo bale ulungga biyomi elagalo mandeyali ingolo, Yesusno nowoondoyemo hamoo tewonggo. Ngu 5,000 oni simoo bale nowoondoyemo hamoo tewonggori.
Pita Yon Elagalo Mandeyali Tabango Oni Goobooyingo Doongeyemo Wilikoyelowonggori
Sengetoni suwoononggo ngu naluno, sobosobo oniku, enengo goobooyingo yalo tabango onikudodo, mamana mande etuyeloyingo oni ngu bidodo Yerusalemno mayelo gooboongoowonggori. Ngundo Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi ngulo sobosobo oni ulungga, oowooyi Anas, nguno gooboongoowonggori. Kayiyapas, Yon, Aleksanda oni ulungga, ko, Anas ngulo dobooguliyi gidalega ngu bidodo nguya mayelo gooboongoowonggori. Pita, Yon elaga ngu, oniku doongeyemo yoyeyi, dikatoli, sumoo yunolo ewonggori. Ndatelo telo, yali ngu oningga ngu mete yomosiyowali? Yali ndawu yanggangonggano, ko tewoli? Ene sumoo ewonggori.
8-9 Ene ngundilo sumoo etoyi, ariya, Yuka Kundingiyi, ngundo Pita ingondudunimo ulo, hangetoni, enebana eneya ewolo. Ye Iserel sobosobo oni, ye onilo tabango oni, ye bine noolendo oni keyi biyomingga hooloowewoloku, ngulo sumoo yunowelo etenggo? Ye ngu ingowelo, bine? 10 Ngulo ngu, ariya, ye, ko, ye bidodo Iserel oni, ye gome ingoyi! Ngu oni keyi biyomingga ngu, Yesus Kristus Nasaret oningga ngu oowooyimo, ene mete tewolo. Ene ataga ye doongeyemo dikate. Yendo Yesus de mombi sanganimo sanggawelo udoyi, kumoowokungga ngu, ene Anutndo melenonggo ko yokutuwootoni ootookoowolo. Ngu Yesusga, ngundo nangge oni keyi biyomingga ngu yeni, mete tewoku ngu! 11 Anutlo bukno, Anutndo ngu Yesuslo mande ngandilo eyingo:
Nga ya ungoo ndonggolomingga nga, ye ya yeweloyi onindo, elo yokowonggo. Ene ataga ngu ya ungoo ndonggolomi ngu, ene ya osiyi koletewololo nakangowolo. Sam 118:22
12 Yesusndo nangge ene mete oni simoo balelo nowoondoye yoonenengolo, hoolooweyelolo, ko yoyowa. Yo, Anutndo Yesus sunggi yetoni, ngundo nangge, noole ko yoyoweloyi inowolo. Mela bidodomo, oni gula oni ngundilo hoolooweyeloweloyi nguya kini. Pitando ewolo.
13 Elo yokootoni, asa, goobooyingomo onikundo Pita Yon elaga yeyootoyi, mande yanggayanggango yootunolo, etoyi, ene elayaga ngu, ene ma sosoleyingo. Yeyolo, ene ingowonggori. Pita Yon elaga ingondudu yano Skul ma tewoliyo. Ene kingo oni oluwoli, elo ngulo oniku ingondudu ulungga telo ingowonggori. Elayaga nga ngu kuli Yesusdodo endeyowonggokulo ingowonggori. 14 Ene tabango onindo ngu oningga goweyi mete tewoku kenootoyi, Pita Yon elagaya dikatoni, ngulo ngu, ene elagado mandeku gumi gula ma ewoliyo.
15 Ngundilo ngulo, ene elayaga nguya ewonggori. Tabango onilo goobooyingo ya yokoya, endesina ooleli! Etoyi ngu, asa, Pita Yon elaga endesina ooletoli, tabango onikundo enengo nangge mandelo, ingolo ewonggori. 16 Noole oni elayaga ngu ndatelo yunowato? Oni elayaga, ngundo ngu damoni sungo gula onindo ma teweloyim ngu tewoliku, ngu oni simoo bale Yerusalemno ngu kuli ingomukowonggo. Ngulo ngu, noole nguya ma oongoowato. 17 Ngu ooga ngu mela bidodomo elo ingowanggokulo, ngulo noole mande yanggango oolengo eneno ewato. Yali oni simoo bale gidalegano Yesus oningga ngu oowooyi ko ma ewelolo ewato. 18 Ngundilo elo yokolo ngu, ariya, ene elaga ngu ko negoyelootoyi, yano ko ombutoli, mande yanggango oolengo ewonggori. Yali Yesus oningga ngu oowooyi oni gidalegano, ko ma elo endeyowelo. Hamoo oolengo, yali ngu kongga telo, simoo bale ma etuyelowelolo ewonggori.
19-20 Ngundilo etoyi, elagado mande gumi ewoliyo. Noolendo Anutlo mande yokolo, ye manggoye keyowaloku ngu, Anut doongeyimo ngu mete bine? Ngu yengombo ngu ingondandangeya wilikoyi. Noolendo ngu ene manggowoomo ingolo, doongenalimbo nguya oo bidodo kenoyingomu, ngulo ngu, noole komo ma yokowalo. Kini, noole tunoo yootunolo, elo endeyowalo ewoliyo.
21 Ngundilo etoli, ngulo oni simoo bale Anut oowooyi bingami okootoyi, tabango oniku elayagado oo tewoliku, ngulo kingo yunoweloyi gula ma kenowonggori. Tabangoku ngu simoo balelo sosolelo, ngundilo ngulo, ene mande yanggango oolengo elagano manggalu telo, yeyolo, elo yoyokootoyi, ende oolelo sawoliyo. 22 Pita Yon elagado oningga yomosiyowoliku ngu, mooma onibi elaya (40) ko mooma gula nguya yokolo oodoni, yomosiyowoli.
Anutno Nowoondoye Hamoo Teyingo Oni, Ngundo Yanggango Yowelo Anutno Yemboongewonggo
23 Asa, Pita Yon elaga goobooyingomo salo, dobooguliyali tanggeyemo ko oolouwoliyo. Oololo, Anutno woolo yeyingo onilo sobosobo oniku, onilo tabango onidodo, ngundo mande mande ewonggoku ngu, ngu bidodo wesiyolo ewoliyo.
24 Etoli, dobooguliyali ngu mande mande ngu ingolo, gooboongoolo, nowoondoye bidodo gulanangge yelo, Anutno ngandilo yemboongelo ewonggori. Anut ge sambo, mela, wendeyi, ko, wendeyi ngu newendemo oo yetoyi oolootenggoku nguya, ngu bidodo Sembuli Ulungga. 25 Kulimi Yuka Kundingiyi, ngundo noolengo osinayi Dewit gengo sulena oningga, ngu manggowoomo tunootelo, ngandilo ewolo.
Ndawugalo oni sowe gidalegado Yuda oni kini, ngundo sanggili ulungga tetenggo? Ndawugalo, endeni endeni oni nguya ingondudu oowooyingga bulibali telo, Anut yombuliyolo tetenggoku, ngu ingondudu kini ngundilo? 26 Mela mela oni bidodo sobosobo oni koleteyingo, tabango oni ululu nguya gooboongoolo ootookoolo ngu, Oo Bidodo Sembuli ngu ebe ulewelo tetenggo. Ngundilo telo, enengo Kristus noole ko yoyowelo oni Anutndo suleyootoni, ye nguya ebe ulewelo tetenggolo ewolo. Sam 2:1,2
27 Hamoo oolengo, Herod, Pontiyas Payilat nguya oni sowe gidalega, Iserel onidodo ende ulunggano gooboongoolo, Yesus gengo ko oni kundingiyingga, noole ko yoyoweloyi oningga, gedo sunggi yewoku, ngu ebe uleweloyimbolo. 28 Yo, ene gooboongoolo, Yesusno oo tewonggoku, ge kuli yanggangongge ingonduduge ngu bidodo sunggi yeyunowoku, ngundilo nangge tewonggori.
29 Nguno ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, tabango onindo mande yanggayanggango nooleno etenggo. Ngulo ngu, ge ataga ingondudu teya, ge komo yanggango noole yunoya, hoolooweyeloya, gengo mandega nga yanggangonidodo wesiyolo elo, ma sosolewato. 30 Anut, gedo mete sayi oni yomosiyelootooga, ene mete teyi. Gedo mete mande mande sungo onindo ma teweloyim oowooyingga bidodo, Yesus gengo ko oni kundingiyi oowooyimo yega tunooteni. Elayaga ngundo ngundilo yemboongelo ewoliyo.
31 Ene yemboongelo yokootoyi ngu, yangga gooboongoolo, bibitelo, oluwonggoku yanggaku imimi ngundilo yokutuwoowolo. Ya yokutuwootoni, Yuka Kundingiyi ombulo, ngundo oni nowoondoye sungomo sungomo siliyolo, yanggango yunootoni, ene ngunonggo Anutlo mandeni ngu yanggango mete wesiyolo elo, ene ma sosolewonggori.
Kristen Oni Bidodo Nowoondoye Gulanangge Yewonggori
32 Oni Yesusno nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngu bidodo nowoondoye gulanangge yelo, ene ingonduduye nguya gulanangge yewonggori. Ngulo ngu, oni gulado enengo oo gula kenolo yolo, ngu nolomu nanggelo ma ewonggori. Kini, oo ngu oni bidodolo ewonggori. 33 Aposel onindo Oo Bidodo Sembuli Yesus melenonggo ko ootookooyingo, Anutlo yanggangoni ulungga oolengo, ngulo damoni wesiyolo elo, koyi tewonggori. Ngulo Anutlo sumange ulungga, oni simoo baledodo eneno oluwonggori. 34 Oni bidodo yaye, melaye, oowaliye, koye, ngudodo oni gidalegano uliyolo ngu, ngulo beyeni ngu bidodo yolo, mayelo gooboongoowonggori. Ngundilo ngulo, ene kewooloyemo oni gula oodoolo, ma wenonowonggori. Kini, ene bidodo oo sitowi logoyimo. 35 Ngu beyeku Yesuslo suleyoyingo Aposel oni tanggeyemo watayewonggori. Yesuslo suleyoyingo Aposel onindo ngu beyeku yolo, logoyino logoyino bayetelo, yunolo oluwonggori.
36 Yesuslo suleyoyingo Aposel oni kewooloyemo oni gula oowooyi Yosep, nguno oluwolo. Yesuslo Aposel onindo oowooyi gula Banabaslo ewonggo. Ngu oni oowooyingga ngu damoni ngandilo: oni yanggango yunoweloyi onilo ewolo. Banabas ngu Liwayi oni gula meladoni ngu Sayiparas, ngunonggo ombuwolo.
37 Banabasndo enengo mela gumi gula oni gulano uliyowolo. Uliyolo, ngulo beyeni ngu yolo, Yesuslo suleyoyingo Aposel oni tanggeyemo yewolo.