22
Polndo ngandilo ewolo. Ye konebane awanamone, ye ingoyi! No yengo mande ngu gumi ewelo ewolo. Polndo Yuda onilo mandenonggo etoni, ene Hiburu mande ngu ingolo, nenetelo oluwonggori.
Ngundilo tetoyi, asa, Polndo ewolo. No Yuda oni. Namonembo Tarsas ende Silisiya melako yomoonelowolo. Ene no nga endemo ngano ootookoolo, ulungga tewolo. No oo etuneloyingo oni, Gameliyelno Skul telo, ingondudu yowono. Ene noolengo osisambanimbolo mamana mande ngu gome gome etunelowolo. Ngundilo ngulo, no Anut keyolo, ngulo damoni nguno no yanggango yeteno. Yendo Anut keyowelo, ataga yanggango yetenggoku ngandilo. No nguya ngundilo oni Yesusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, no ngu yombuliyelowono. Simoo bale nguya no yulewe kumoowelo nguya tewono. No uto yanggango (sen), ngundo gosiyelolo, yoyolo, ya biyomimo nguya yoyewono. Woolo yeyingo onilo tabango, simoo balelo mande wilikoyingo tabango oniku, ngundo etoyi, ye ingowanggoku, ene nguya ingootenggoku, ngulo ene no so uyi nakangolo nunowonggori. Nunootoyi, Yuda dobooguline Damaskas endemo oolootenggoku, no ngu yoyowelo Damaskas uwelo oolouwono. Oni Damaskasno oodooye, Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngu yoyolo, ya biyomimo yoyewelo, ngulo no oolouwono. No ngu oni simoo bale ngu yoyowelo oololo, Yerusalem ngano mayelo, nguno enengo biyomiye ngulo ogingoyingo yoyi, elo oolouwono.
Polndo Enengo Newende Hamoo Teyingo, Ngulo Damoni Wesiyolo Ewolo
(Aposel 9:3-19; 26:12-18)
Polndo mande gula ewolo. No yade yade oololo, Damaskas namoko tetoowe, sa kewoolo sambolo ngundilo nguno, asa, sodedonangge solu gula ulungga Sambononggo no moondene omukumundoone himi oolengo nunowolo. Ene ngundilo tetoni, no melako solelo welewonowo. Ngundilo tetoowe, manggowo gula ngu solungga ngunonggo tunootelo, noya ewolo. Sol, Sol, ge ndatelo telo, ngulo ge no yombulineloote? Etoni ngu, nondo mande gumi ngandilo ewono. Oo Sembuli Ulungga, ge onendo? Etoowe, enebana gumi ewolo. No Yesus Nasaret oni. Ge no yombulinelowelo, ko telo, endeyooteku ngu! Elo ewolo. Ngundilo etoni ngu, oni noya oolouwootomu ngu, ene solu ngu kenolo, ene oni manggowooga noya mande eyingongga ngu, ene ma ingowonggori. 10 Oo Bidodo Sembulimo, no ndatelo tewano? Etoowe, Oo Bidodo Sembuli, ngundo noya gumi ewolo. Ge ootookooya, Damaskas u! Ngu endemo nguno, oni gulado geno ewaku, nondo oo bidodo gedo telo ewonoku, ngu etoningga, ngu nangge te! Elo ewolo. 11 Ene ngundilo etoni ngu, ngu solungga ngu ngundilo teloodoni, no mela oo ma kenoweloyi tewonowo. Ngulo ngu, oni noya oolouwootomuku, ngundo no kandene dowoolo, noyolo, Damaskas uwonggori.
12 Oni gula no neyowelo nguno oluwoku, ngu oowooyi Ananayiyas. Ene mamana mande gome keyoyingo oni. Yuda oni Damaskas endemo oolootenggoku, ngundo eneya oni gomelo etenggo. 13 Ngu oningga ngundo nono mayelo, tanggenemo dikalo, noya ewolo. Sol doboone, doongengge ngu mete himi yetoningga, doongeteya, mela keno! Elo ewolo. Ngu nalunggano nguno nangge, doongene mete tetoni, no ene gome kenowonowo. 14 Doongene mete tetoni ngu, enendo ewolo. Noolengo osisambanayimbolo Anut, ngundo ge goyowelo sunggi yewolo. Ge nguno ngu, ge ene ingootoyi, hamoo tetoningga; ge nguno enengo ingonduduni nguya ingolo; ge oni nenengo Yesus ngu kenowaku, manggowoobo mande etoningga, ngu komo gome ingo! 15 Ge enengo mandeni yootunolo ewa. Ge komo simoo bale bidodomo oo kenolo, mande ingowonoku, ngu etoyi ingowanggo. 16 Ene ge ataga oo ndawuga sobowoote? Ge ootookooya, Sono (kundingiyimbo) sonowoo! Ge enengo oowooyimbolo meno etoyi ngu, Anutndo gengo mbumbuwa biyomingga, ngu sonowootoni toongewalo ewolo.
Anutndo Pol Suleyootoni, Oni Sowe Gidalega Yuda Oni Kini, Nguno Toongewolo
17 Polndo mande gula ewolo. Kootusina, no Yerusalemno ko ombulo, no goobooyingo yano (Tempelno) yemboongelo oodego, no oo gaboya gaboya gula kenoyingo ngundilo tewono. 18 Nguno ngu, no Oo Bidodo Sembuli no kenootoowe, enendo nonolo ewolo. Sodedonangge, ge Yerusalem ende yokoya toonge! Ge ngano nolo mandene wesiyolo ewaku ngu, ene ge manggoge ma ingowanggolo ewolo. 19 Ene ngundilo etoni ngu, nondo gumi eteno. Oo Sembuli, enengombo ingootenggo. Kuli no goobooyingo ya bidodomo oololo, oni Yesusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, no yoyolo, ya biyomimo yoyelo, no ene yutolo gisaluyelowonowo. 20 Kuli Stiwen ngu uleyi kumooyingo ngu, no ngulo nowoondone nguya metelo ingowono. Nondo ngu oni Stiwen uleyingomu, ngulo dokikilo nenggulo ngu sobowooyunolo oodoowe, ene Stiwen uleyi kumooyingolo ewolo. 21 No ngundilo etoowe ngu, asa, Oo Sembuli, ngundo noya gumi ewolo. Ge toonge! Nondo ge sowenggelootoowe, mela yowoko toongewa. Oni sowe gidalega gula gula Yuda oni kini, nguno toongewalo ewolo.
Rom Onilo Me Tabango Oninggakundo Pol Gome Sobowoowolo
22 Oni simoo baledo Pollo mande ewoku, ngu ingolo, oololo, Polndo ngundilo ewoku, Anutndo ene elo, oni sowe gidalegano enengo mandeni wesiyoya eni, elo sunggi yewolo. Polndo ngundilo etoni, asa, ngu naluno nguno, simoo baledo enengo mande wenga ngu yokowonggori. Ngu yokolo ngu, asa, simoo bale damoni telo, meno manggalu ulungga telo ewonggori. Ngu oningga ngu uleyiga kumooni! Oni ngundilomu ngu, melako ngano ma oluwelo! Ene keda nguya ma oluwa! Elo ewonggori. 23 Ene meno manggalu yanggango telo, enengo dokikilo nenggulo andandangelo, gugukakawu dolowoolo, oolongootoyi, ooletoni, ene sanggili ulungga tewonggori. 24 Ngundilo tetoyi, me onilo tabangonggakundo sodedo enengo me onino etoni, Pol yoya, enengo ya newendesina uya, Pol utoya, mande damoningga ngu ndawugalo simoo baledo Polya meno manggalu tetenggoku, ngu no damoni gome ingowelo ewolo. Mande ngu sumoo inoya ingoyi! Elo ewolo. 25 Ene ngundilo etoni ngu, asa, me onikundo Pol kandeyi yolo, de bungomo gosiyolo, gisaluboweloyimbolo tewonggori. Ngu naluno, Polndo tabangonggakuya tanggeyimo oolooteku nguya sumoo yunolo ewolo. Rom onilo mamana mande, ngundo Rom oni ngandiya teyilo ete, bine? Ye Nggawo (Koot) ma teyingomo koletelo ene ulewanggo, bine? Ngu damoningga ngu metemi bine? Elo ewolo.
26 Ene ngundilo etoni ngu, me onilo tabangonggaku mande ngu ingolo, ene sodedonangge oololo, enengo me onilo tabango ulunggakuno, oo ngulo elo ewolo. Pol oningga nga ngu, ngu Rom oni nenengo! Ngulo ge ndawuga, ene teyinowelo? Elo ewolo.
27 Ngundilo etoni, me onilo tabango ulunggakundo soliyokolo, ombulo, Polno ewolo. Ge nono e! Ge Rom oningga, ngundi kini, bine? Etoni, Polndo gumi ewolo. Yolo ewolo.
28 Ngundilo etoni ngu, me onilo tabango ulungga, ngundo mande gumi ewolo. Nondo Rom oni tewelo ngu, ngulo no bobeye ulunggado uliyolo, no Rom oni tewono. Etoni ngu, ene Polndo mande gumi ewolo. No ngu namonembo Romno no yomooyingo! Elo ewolo. 29 Ene mande ngundilo elo yokolo ngu, asa, oni sumoo yunolo, ulewelo teyingoku nguya, sodedonangge sosolelo yokowonggori. Me onilo tabango ulungga oninggaku ingowolo. Pol ngu Rom oni gosiyowonggokulo, ene nguya sosolewonggori.
30 Me onilo tabango ulunggaku, ene komo gome oolengo ingowelo. Polndo ndawu oo biyomingga tewoku, ene ngu ingowelo. Ngundilo ngulo, sengetoni suwoononggo, ngu Pol gosiyowonggoku, sen uto yanggango ngu wesiyowonggo. Ene mande soweyootoyi, Anutno woolo yeyingo oni sobosobo, simoo balelo mande wilikoyingo tabango onino toongelo ewolo. Ye oni ngu bidodo mayeya gooboongoolo ewolo. Ene Pol yolo, ombulo, oni tabango doongeyemo etoni dikawolo.