2
Oni Ene Komo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yanggango Teya, Ene Ebe Ganagana Mande Ngu Andangeyi
Nondo ngu ye ngandiya ingoyilo ingooteno. Nondo ngu ye, ko, Leyodisiya endemo, Kristen oni nguya, hoolooweyelolo, ko yanggango oolengo teteno. Ngu hamoo, ye nguya, Kristen oni simoo bale gidalega nguya, no ma neyoyingo, ene nondo ngu ye bidodo hoolooweyeloweloyimbolo, ko yanggango oolengo teteno. Nondo ngu ko yanggango oolengo telo, ndatelo ngulo, yengo nowoondoye ngu yanggangododo tunooteya, ngunonggo ngu ye nowoondoyi teweloyi damoningga nguya, ye woologoyelonilo ingooteno. Nguno ngu, yengo ingonduduyemo, Anutlo mande kombiteyingo, ngu tunoo oolengo ingowanggo. Ngu mande kombiteyingo ngulo damoni, ngu Kristus nangge. Yengo nowoondoye Kristusno yelo ngu, asa, Anutndo ye hoolooweyelootoni, nguno enengo mande kombiteyingo ululu oolengo oolooteku, ngu ingonduduyemo tunoo oolengo ingowanggo.
4-5 Nondo ngu ngandilo ingooteno. Oni gulado ebe ganagana mande gula ye ganayelolo ma yoyowelo elo, ngulo nondo mandega, nga eteno. Ngu hamoo, nondo yeya goboolo ma oolootetoku, ene nolo ingondudune, ngundo ngu, nalu bidodomo yeno ooloote. Nga naluno ngano, no yengo oni oni oolengo teteno. Ndatelo ngulo, no yengo mande, ngandilo ingowono. Ye Kristusno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu yanggango oolengo, nguno yengo dobooguliyeboya nowoondoye, goboolo gulanangge yetenggo.
Ye Komo Kristusno Woologongoyago, Ye Keda Oluweloyiga Ngu Yowanggo
Yo, ye ngu Oo Bidodo Sembuli, Kristus Yesus, ngu kuli yowonggo. Ngulo ngu, ye komo eneya goboolo endeyoya oliyi. Ye ngu komo eneno yanggango dikaya ootooya, de ngu mela nogono yanggango dikalo ooleteku, ngundiya dikayi. Ngundilo nangge, ya nguya, ngu ene samanga sanganimo yanggango dikatoni, ngunonggo yetenggoku, ye ngundiya dikayi. Ngulo ngu, ye komo noolendo mande gome mesalango yeno, elo etuyelowootoku, ngulo nowoondoyemo hamoo tetoningga, ye nguno yanggango dikaya oliyi. Ngundilo ootoolo, ngunonggo, ye suwoo suwoo, Anutno esetelo, yanggango teweloyi, ngulo hahangeya oliyi.
Ye komo ingondale teya oliyi! Kinitetoni ngu, oni gulado kingo ebe ganagana mandega yeno elo ganaganayelowa. Oni ngundilo, ngundo ene osi sambaye kingo mata mande mande damoni engge kini, ngulo elo, ngunonggo, mela ngalo mande damoni ngulo nangge etenggo. Ene Kristuslo mandeni hamoo, ngu ma elo keyootenggo.
Ye ingootenggo. Kristus ngu oni noole ngandilo. Ngu hamoo, ene Anutlo keda oluweloyiga, ngu bidodo Kristus newendemo hangelo, oolelo ooloote. 10 Kristusndo nangge Sambono melako sobosobo tabango oni oolootenggoku, ngu bidodo tabangoye ulungga. Yo, hamoo, Anutlo damoni nenengo, ngu eneno nangge hangelo oolooteku, ngu yeno nguya hangelo, oolelo oluwa. 11 Ye eneya woologongolo, nguno Kristusndo yengo goweye yomosiyoyingo damoni hamoongga, ngu tewonggori. Ngu ooga ngu goweyemu kini. Kini, Kristuslo damonimo, ngu noole nowoondonayimbolo ingondudu kulimingga, ngu andangelo yokowonggori. Ngungga, ngu goweye yomosiyoyingo, ngulo damoni hamoonggaku ngu. 12 Sono kundingiyimo ngu, ye Kristusdodo woologongootoyi ngu, Anutndo yengo nowoondoye kulimingga, ngu yolo, meleno Kristusdodo meleyelowolo. Ye ngu Anutlo yanggangoni, ngulo nowoondoyemo hamoo tetoyi, enengo yanggangonimbo nangge, Anutndo kuli, Kristus melenonggo yokutuwootoni, ko keda ootookoowolo. Ngundilo nangge, ye kuli sono (kindingiyimbo) sonowooyingo naluno nguno, ene ye nguya yokutuyelootoni, oni keda tunootewonggo. 13 Kuli ngu, ye mande damoni biyomi guladilo guladilo teloluwonggo. Ye nguno nowoondoye ingondudu kulimingga ngu telo, keyolo oluwonggo. Nguno ngu, ye Anut doongeyimo, kuli kumooyingo. Ene Anutndo ye yooneneyelootoni, ye Kristusdodo goboolo keda oolengo tunootelo oolootenggo. Yo, hamoo, Anutndo noolengo biyominayi ngu bidodo kuli andangeyunolo kapengoyewolo. 14 Anutlo mamana mande nakangoyingo nguno, noolendo oo teweloyi Anutndo ingooteku, nguno ooloote. Nalu bidodomo, noolendo biyomi tetetoku, ngundo yoyolo, mande wilikoyingomo yoyewelo tewolo. Ene Anutlo sumangeni, ngunonggo, ene noolengo biyominayi ngu andangelo, yolo, de mombimo Kristusdodo booloyelolo yosanggayewonggori. 15 Enendo oo yuka biyomi bidodo, ko, ngulo sobosobo tabango onikudodo yanggangoye nguya andangewolo. Yo, de mombinonggo, Anutndo enengo yanggangoye dagayelolo yoyokootoni, oni doongeyemo, oomboolo bidodo ngu kingo oni ngundilo tunootetoyi, Anutndo nangge yanggangonidodo ooloote.
Noole Ngu Kristusdodo Goboolo Kuli Kumoowolo
16 Ngulo ngu, ye kuli Kristusdodo goboolo oodoyi, ngulo ngu, ye oni gula yokootoyi, ye goweye sanggawelo mande gula yeno oowali neweloyi, ngundi, sono neweloyi ngulo mamana mandeni yeno ma ewelo. Ngundilo nangge, oni gula yokootoyi, ngundo nalu ulunggalo, kombo keda amana mayetoni, nguno yambo mande teweloyi; ngundi, Sabat naluno yambo mande teweloyi, ngulo nguya ye goweye sanggawelo mande gula ma ewelo. 17 Ngu oo ngu kootusina oo tunooteweloyi, ngulo kingo gaboyi nangge. Ene Kristusngga, ngu hamoo oo engge oolengo. 18 Oni gulado ene gaboya gaboya oo kuli kenolo, ngulo ingoyingo yolo ete. No ingondudune ulungga oolengo oni sungo dagayelootenolo ingoote. Ye ngundilo oni ngu yokootoyi, ombulo, ngundo ye goweye sanggawelo mande ngandilo ma ewelo. Yengo Anutndo oni oni teni, eya ngu, asa, ye komo Engel, onino yambo mande teya, oni nowoondoyemo oliyilo ewa. Ngundilo oni ngulo ingonduduye ngu nowoondoye kulimi damoningga, nguno windawinda telo endeyootenggo. 19 Ngundilo oni, ngundo Kristus yolo, dowootoni, ma ndindi tete. Ene Kristus ngu noolengo tabangonayi oolengo. Nga Kristusngga ngando ngu, ene goweyi ngu bidodo oowali inootoni, ngulo ngu wembuyi sowe sowe, sinami utoyi, oo goweyimo ngu bidodo dowoolo woologongootoni, yanggango ooloote. Ngulo ngu, ene goweyi ngu Anutlo yanggangonimo ulungga oolengo tunootete.
20 Ye ngu Kristusdodo goboolo kumoolo, nguno ngu, ye mela ngalo damoni biyomi engge kini, ngu kuli yokowonggo. Ndawugalo ngulo, ye ataga, mela ngalo mamana mandeni, newendemo ko utenggo? 21 Yo, ngu ganayeloyingo oni, ngundo ngandilo etenggo. Ge komo oo ngu ma dowoowelo, ma tewoongolo newelo, gengo kande dibigebo ma ikakowoowelo, elo etenggo. 22 Ngundilo mamana mande ko oo ngu, noole ngu tetooye, ngu sodedo biyomi yete. Ngu onilo ingondudunonggo nangge, mamana mande ngu yelo, noolendo komo ngu keyoyilo etuyelootenggo. 23 Ene hamoo, ye komo ngundilo ingondudu biyomi, ngu ma keyowelo. Ndatelo ngulo, ngu mamana mandega etenggoku, ngu ingondudu kulimingga, ngunonggo, ombute. Yo, hamoo, ngundilo oni, ngundo enengombo ingootoyi, ene ingoyingododo tetoni, nguno noole yowoosootoyi, enendo yambo mande tewelo ingootenggoku, ngundilo tetetolo ingootenggo. Yo, ene ngundilo telo, nguno nowoondonayimo hamoo teyingongga, ngu woongooni utoni, yoyeni, noole kingo oni ngundilo tunootelo, noolengo gowenayi ogingoyingo yunoyilo ingootenggo. Ene ngundilo mamana mande, ngundo noole hoolooweyelolo, damoninayi kulimingga, ngu ma woongooni uwa. Hamoo oolengo kini.