Galesiya
Galesiyalo Mande Tabango
Polndo nga so uyingga nga nakangolo soweyootoni, oni simoo bale oowooyingga nowoondoyemo hamoo teyingo, oni ene Galesiya etenggoku mela gumisina nguno oolootenggoku, ngulo nakangolo yunowolo.
So uyi ngalo mande gumgum ngandilo.
Kambayeloyingo mande, ko ingondudu hamoomonggo ngu mande keda gome. 1:1-10.
Polndo ngu ete, no ngu naluno nguno, no sulena oni tunootewolo. 1:11–2:21.
Nowoondoye hamoo teyingo, ngulo oole ete. Ene Anutndo ngu noole hoolooweyelootoni, noole gome nenengo tunootelo ngu, ko mela ngalo mamana mande oo ngu keyoweloyi, ngu hamoo oolengo, kondibo kini. 3:1–4:31.
Kristusndo ngu ene noole mela ngalo damoni biyomi, ngundo soboyelowolo. Ene noole ngu Yuka Kundingiyi ngulo ingonduduni ngu keyowato. 5:1–6:10.
Kambayeloyingo mande elo ngu, ingonduduye yokutuwoolo, nguno mandeye nga so uyi newendemo ooloote. 6:11-18.
1
No Polndo, Yesus Kristuslo suleyeloyingo Aposel oni gula. Oni gulado no ma negonelolo, kono ngano noyewolo. Ngundilo nangge, oni gidalegado mande elo, yanggango nga ma nunootoyi, nguno Aposel ko nga teteno. Kini, Yesus Kristus, ko, Anut Awanayi nguya sulenelowoli. Anutndo Yesus melenonggo kuli yokutuwootoni, ootookooyingo, ngundo nga konggano ngano no logonelolo noyewolo. Ngulo nondo nga so uyingga nga, ngu ye Kristen oni Galesiya ende bidodobolo nakangoyunooteno. Nolo Kristen dobooguline noya oolootetoku ngaya, nga so uyingga nga, ye Galesiyano Kristen oni simoo bale oolootenggoku, noolendo bidodo yengo soweyoyunooteto.
Nondo noolengo Awanayi Anut, ko, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus Kristusno, ngandilo yemboongeteno. Anut, gedo mete gengo Galesiya Kristen simoo bale oolootenggoku, ngu sumangengge ene yunolo, nguno nowoondoye yoyeni, imakelo oluwanggolo yemboongeteno. Kristusndo ngu, ene noolengo Awanaye Anut, ngulo ingonduduni ngu keyolo, enengombo noolengo mbumbuwanayi andangeyunolo kumoowolo. Ene ngundilo telo, melako ngano damoni biyomi oolooteku, ngunonggo ene noole uliyelolo, andangeyelolo, ko yoyowolo. Ngundilo ngulo, noole mete suwoo suwoo, Anut oowooyi bingami elo, okoolo oluwato. Ngu hamoo oolengo.
Anutlo Mande Keda Ngu Gulanangge Ooloote
Yendo ngu damoningga tetenggoku, ngulo no soliyokooteno. Anutndo, Kristuslo sumangenimo, ye negoyelowoku, ene yendo sodedonangge ene yokolo, ye mande damoni keda gulalo ingolo, ye ngu keyootenggo. Hamoo oolengo, mande keda gome gula nguya kini. Ene ebe ganagana eweloyi oni gidalegado, yengo ingonduduye yombuliyolo, Kristuslo mande keda gome nguya yowoolalingowelo tetenggo. Ene noolendo bine, ngundi, Sambono Engel onindo yeno mande gula etuyelowatoku ngu, kuli noolendo Anutlo Mande Keda Mesalango yeno wesiyolo ewootoku, ngundilo kinitetoni ngu, ariya, oni ngundilo damoni tetenggoku ngu, Anutndo suleyelootoni, Setanlo ende biyomi de nombo ma kumooweloyi, nguno oolongooyelootoni uwanggo. Kuli noolendo ewootoku, ko, no ataga nguya eteno. Oni gulado mande gula yeno wesiyolo etuyelowaku, ngu nondo kuli Anutlo mande elo etuyelootoowe ingowonggoku, ngundilo kinitetoni ngu, asa, ngu oningga ngu Anutndo suleyootoni, Setanlo ende biyomi de nombo ma kumooweloyingga, nguno oolongootoni uwa.
10 Nga mandega etenoku nga, yendo ingoya, ngulo oni no oowoone bingami okooyilo eteno, bine? Hamoo oolengo kini. Nondo nga kongga tetenoku nga ngu, Anutndo nolo oni oni teni, elo ngu nangge teteno. Ene nondo kongga nga, onindo oni oni teyi, elo telo ngu, asa, no Kristuslo ko oni oolengo telo, ma oluwano.
Polndo, Yesuslo Aposel Oni Kilalongo Tunooteyingo, Ngulo Mandeni
11 Ye Kristen dobooguline, no yeno nenengo oolengo etenoku nga, kuli Anutlo Mande Keda Mesalango yeno wesiyolo etoowe, ingowonggoku, ngu oni gulado yeni, ma tunootewolo. 12 Kini, nondo oni gula kandeyimonggo, nga mande keda gomengga nga, ngu ma yowono. Ngundilo nangge, oni gulado nguya nga mandega nga, no ma etunelowolo. Hamoo oolengo kini, Yesus Kristus enengombo nangge, nga mandega nga etunelowolo.
13 No kuli Yuda onilo damoni keyolo, nguno damoni biyomi tewonoku, ngu ye kuli ingowonggori. Nondo Yesuslo nowoondoyemo hamoo teyingo oni ngu yoyolo, yutolo, yombuliyelolo, yulewe kumooweloyimbolo yanggango yewono. 14 Nondo Moseslo mamana mande nguno ngu, nenengo dobooguline gidalega nododo ulu teyingo, ngu dagayelolo, nondo Yuda onilo damoniye, ngu ulungga oolengo yowono. Nondo osi sambanembolo damoniye nguya, ngu bidodo gome keyowono.
15 Ene kuli namondo no ma yomooyingomo, nguno Anut enengombo ene kuli no logonelowolo. Kootusina, Anut enengo sumangenonggo enengo nalungga yewokuno, ene no negonelowolo. 16 Ngu naluno, Anut enengombo enengo Nangoni yootunolo, no etunelowoku, ngulo ngu, nondo oni sowe gidalega Yuda oni kini, ngu kewooloyemo nguno, Mande Keda Mesalango ngu, elo etuyelowono. Yo, ngu naluno, no oni gula tanggeyimo oololo, ngulo ingonduduni ngulo ma sumoo elo ingowono. 17 Kini, Yesus enengombo no etunelootoni, ngulo ngu naluno, oni gidalega ene koletelo Aposel tunooteyingo ngu, Yerusalemno oliyingoku, no nguno oololo, enengo ingonduduye ngu ingolo, ma yowono. Kini, no ootookoolo, Arebiya melako oololo oode, kootusina, no Damaskas endemo ko ombuwono.
18 Kootusina, mooma kabusa yokolo ngu, no Yerusalem oolelo, Sipas (Pita) oningga nguya mande elo ingolo, nguno sa nalu kande elaya kegidembolo namolaya (14) eneya oluwono. 19 Ngundilo telo, ene no Aposel gidalega ngu, ene ma yeyowono. Yems, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngulo koneyo, enesu nangge kenowono. 20 Nga mandega yengo nakangootenoku nga ngu, Anutndo neyolo ingootoni, ngunonggo eteno, no ye ma ganayelooteno.
21 Ngu naluno nguno, no Pitando Yems yokolo, kootusina, no Siriya ko Silisiya melako nguno oololo, Anutlo mandeni oni simoo bale yunowono. 22 Ene ngu naluno, oni simoo bale Kristusno nowoondoyemo hamoo telo, Yudiya melako oolootenggoku, ngundo no omukumundoone ma kenowonggori. 23 Ene nododo mande ngandilo ingolo oluwonggo. Kuli ngu oningga, ngundo noole yuleni kumoowelo telo oluwoku ngu, ene ataga, Anutlo Mande Keda Mesalango Yesuslo oni simoo baleno wesiyolo, elo etuyeloote. Kuli, ene Kristen oni simoo bale nga nowoondoyemo hamoo teyingongga nga yombuliyelowoku, ene ataga, Anutlo koni tetelo ewonggori. 24 Ene Anutndo nono oo tewoku, ngulo mandeni bidodo ingolo ngu, asa, ene Anut oowooyi bingami elo okoowonggori.