13
Kristen Oni Gome Endeyoweloyi, Ngulo Damoni
Ye Kristen oni simoo bale bidodo, Kristen dobooguliye gome ingondudu teloluwanggo. Yowoko oni mayetoyiga ngu, yendo oni ngu yoyolo, yengo yano ulo, gome yomosiyelolo soboyelootenggoku damoningga ngu gome. Ye ingootenggoku ngu, kuli onindo mande damoni ngundilo tewonggoku ngu oni gidalega yowokonggo mayewonggoku ngu, Anutlo Sambo oni nenengo. Ene oni ndanonggo mayetenggoku, ngu watayi kini.
Kristen oni ya biyomimo oolootenggoku ngu, nowoondoyi yunoya hoolooweyeloya, ye nguya ya biyomimo ootoolo, ngundilo ingootenggoku, doboogulinayimbo hoolooweyeloyi, elo ingootenggoku ngundilo. Oni gulado ye Kristen oni nowoondoyemo hamoo ngu gula, ye ene kenootoyi, oni gulaya kootuyisina yumooyinolo mande elo, kowuli ene ingootoningga ngu, asa, ye oolouya, dobooyega ngulo nowoondoyi teyunoya, hoolooweya, ingonduduni yanggango yunoyi. Ndatelo ngulo, ye kuli ingootenggo. Enengo kowuli koolowoowoku ngu, ye goweyemo nguya ngundilo tunootetoni ingootenggo.
Ye komo ingoyi! Bale kame teweloyi damoni, ngu gome oolengo. Simoo, ngundo enengomo enengomo bale nenengo nguya nangge, oni oni teya oliyi. Bale, ngundo enengomo enengomo kameyi nenengo nguya nangge, oni oni teya oliyi. Ene bulibali ma telo endeyowelo. Ye ingootenggoku, ngu kootusina, Anutndo uli biyomi oni bosebalese telo, kamebale toongootenggoku, ngu yunowa.
Ye bobeye nangge yololuwelo, nowoondoyebo ma kenomayingowelo. Oo yeno oolooteku, ngu nangge mete. Ye oo dowootenggoku ngu, ye komo ngandiya ingoyi ewolo. Ngulo Anutlo mandeno, kuli Anutndo ngandilo ewolo. No ge ma goyokowano. Nondo sobowoolo oode kootu ma gunowano. Hamoo oolengo kinilo ewolo. Dutoronomi 31:6
Ngundilo ngulo, Anutndo ngundilo etoni ngu, noole nowoondonayi yanggango yelo, ma sosoletooye, Anutlo mandeno ewolo.
Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo hoolooweneloloote. Ngundilo ngulo, no onindo kowuli oowooyingga nunootoyi, ngulo ma sosolewanolo ewolo. Sam 118:6
Kuli, yengo Anutlo yambo yano gooboongooweloyi, ngulo oni tabango, ngundo Anutlo mande yeno wesiyowonggo. Ye enengo endeyoyingo gome, nowoondoyemo hamoo teyingo gome, ko, enengo damoni gome teyingo, ngu gome ingoyi. Ngundilo nangge, yengo endeyoyingo, nowoondoyemo hamoo teyingo, ko damoniye gome ngu, ngulo Anutno nowoondoye hamoo teyingo, ye nguya ngundiya teyi!
Yesus Kristuslo damoni nalu bidodomo ngundilo. Ene kuli ngundilo, ataga nguya, kootusina nalu bidodomo ngudodo, ngundilo nangge. Ene ye mande gula gula Anutlo mandeno ma oolooteku, ngu ma ingolo, keyowelo. Ngundilo telo ngu, ene ye yowoosootoni, ye Anutlo oole yokowanggo. Ngundilo nangge, noolengo nowoondonayi Anutlo sumangeni, ngulo komo yanggango yootoni, ngu gome oolengo. Nguno ngu, noole oowalilo mamana mande ngu oowooyingga ma keyolo, ngunonggo nowoondonayi yanggango ma yootooye, ngulo mamana mande ngundo oni simoo bale ma hoolooweyelootoni, gome endeyootenggo.
Woolo Gome Ngundilo Ngulo Anutndo Ngulo Gome Ingoote
10 Yesuslo dalowo ngu noolengo woolo yeyingo, ngulo de nombo musiyo. Ene woolo yeyingo oni kulimingga ngundo towimbo yambo yano woolo yewonggori. Ngundilo ngulo, ene ereremo kini. 11 Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, ngundo bo gula oowooyi sipsip, ko bulmakau, ngu dalowo yolo, ya gumi kundingiyi oolengo nguno ulo, mbumbuwalo woolo yewolo. Yerusalem endesina musiyonggano, nguno nusago bingo kenolo yolo, ngu musiyonggano nguno kalolootenggo.
12 Yerusalem endesina musiyomo, Yesus nguya nguno ogingoyingo koolowoolo, kumoolo, oni simoo bale enengo dalowobo yoyeni, kundingiyi tunooteweloyimbolo tewonggori. 13 Ngulo ngu, noole Yesusno nowoondonayimo hamoo teyingo ngu, noole komo damoni kulimi, ngu bidodo yokowato. Oni nowoondoyemo hamoo kini, ngundo yumooyunolo, kootunayisina mande elo, kowuli oowooyingga kingo yunootoyi ngu; asa, noole komo kowuli ngu oni oni telo koolowoowatoku, ngu Yesusndo de mombino, noolengo oyumongootoni, ngu ene komo ngu koolowooyingo, ngundilo koolowoowato. 14 Noole ngundilo telo, ngulo ingootetoku, nga melanggano ngano, ende gulano sugi oluweloyi nguya kini. Kini, noole ngu ende ulungga kootusina tunooteweloyiga, ngu erewelo sobowoolo oluwato. 15 Ngundilo ngulo, noole komo Yesuslo ko noolengo tewootoku, ngulo oowooyimo, suwoo suwoo, Anut oowooyi bingami okoololuwato. Noole ngundilo telo ngu, ko oni kewooloyemo, noole Yesus noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi elo, wesiyolo etetoku ngu, asa, ngu noolengo Anutlo woolo nenengo yeteto. 16 Anutndo nga woolongga ngalo ingooteku, ene noolendo woolo gidalega nguya yeyi, elo ngulo gome ingoote. Ene ngandilo ingooteto. Noole komo doboogulinayi nowoondonayi yunolo, damoni nenengo eneno telo, ene oo gaboye, goweye oolo ngu wenonootoyiga ngu; asa, noole ene hoolooweyeloyi, ngu Anutndo, ngulo oni oni tewa.
17 Ye komo yengo Kristen oni tabango, manggoye keyoya ngu nowoondoyemo oliyi. Ndatelo ngulo, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu gome sobowootenggo. Kootusina ene melako, ngano ko tewonggoku, ngu bidodo Anutno wesiyolo emukowanggo. Ngundilo ngulo, yendo ene nowoondoye kowuli ma yunowelo. Kini, ene ye enengo mande ma keyootoyi ngu, asa, yendo enengo ko yeyi yanggango tunootetoni, ene ye gome hoolooweyeloweloyi nguya kini.
Nondo Yeno Anutno Yemboongetoyiga, Hoolooweneloni, Ingolo, Gome Ingooteno
18 Anutndo ye hoolooweyelootoni, noolengo ingolo ngu, yendo noolengo yemboongeloluweloyi, ngu ma kapengo yewelo. Noole Anut doongeyimo nowoondonayi nenengo ingolo, ngulo noole suwoo suwoo nenengo endeyowelo, gome ingooteto. Ngulo damoni, noolendo ye sumoo yunootooye, noole hoolooweyelolo yemboongeyunowanggo. 19 No nowoondone bidodo ingootenoku ngu, yendo komo Anutno nolo yemboongetoyi, ngundo no hooloowenelootoni, no yeno sodedo ko ombuweloyi, nguno oo gulado, nolo oole ma doongoonunowa.
Anutndo Kumana Ye Yunowelo
20-21 No ngandilo yemboongetenoku ngu, Anutndo nowoondoye imakeyingo ngu yunootoni, ye gome oluwanggo. Yesuslo dalowo wendolo, ngunonggo noolengo mbumbuwalo kumoowolo. Ngu daloga ngundo woolo yewoku, ngu Anutno sunggi mande kedaga ngu ene nooledodo gosiyootoni, ngu sugi sugi oluwa. Ndatelo ngulo, Anutndo noole ko yoyolo, ene noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus, ngu melenonggo yokutuwootoni, ko ootookoolo, ataga, ene keda sugi sugi dulidalinidodo oluwa. Ngundilo ngulo, ene ataga, noole nowoondonayi hamoo teyingo oni, noole enengo Sipsip soboyelolo, ngulo tabango oni ooloote. No Yesus Kristus oowooyimo, Anutno yemboongetoowe, Anutndo noolengo nowoondonayi hamoo teyingo ngu yanggango yunootoni, noole mete ko bidodo telo, Anutndo sunggi yeyunowoku, ngu tewato. Ngundilo ngulo, noole komo Yesus oowooyi bingami suwoo suwoo okoololuwato. Ngu hamoo. Nondo ngundilo elo, yemboongewonowolo.
Mande Wenga
22 Nolo Kristen dobooguline, nondo nga so uyimo mande ootuwoongga nakangootenoku, ngulo damoni ngandilo. Nondo ye ngundiya teyilo ingooteno. Yendo nga mandega nga ingoya, nowoondoyemo siliyoya, ngulo oni oni teya, keyolo, ingolo, nowoondoyemo, ngulo hahangeyi. 23 No yeno mande gula soweyowelo. Nolo Kristen doboone, Timooti, me onindo, ene ya biyomimo yokootoyi toongete. Ene nono sodedo ombutoni ngu, no ye yeyowelo ombuwanoku nguno, asa, no enedodo ombuwalo.
24 Yengo Kristen tabango bidodo, ko Anutlo oni simoo bale bidodo, noolengo kambayeloyingo mandega yunoyi. Kristen doboogulinayi, Itali melakonggo ombuyingo, ngundo yengo kambayeloyingo mande soweyoyunootenggo.
25 Anutlo sumangeni ye bidodoboya olinilo yemboongeteno. Ngu hamoo.