English Preface
The Karo Preface explains the use of the New Testament, the Bible Helps and Maps in the back of the book.
The Cover design has the following symbolic meanings: the garamut drum is the Word of God or the Good News; the design on the drum shows the mountains and the ocean where the people live; the drum sticks are those who proclaim the Good News to others; the two candles show God’s light as it goes out to everyone; the cross is the sacrifice that Jesus did to pay for our sins; and the dove bird shows the coming of the Holy Spirit into the lives of Christians.
Mande Tabango
Anutlo Sumange Mande Keda Buk, Ngulo Mande Tabango
Nga bukga nga, ngu Anutlo Mande Keda. Nga mandega nga ngu, Yesus Krayis Anutlo Nangoni ngulo mandeni.
Anutlo Yuka Kundingiyi, ngundo mande nga oni nowoondoyemo yeni tunootetoni, ngu yolo, so uyino nakangowolo. Koletelo ngu, onindo Anutlo mandeni, ngu Girik mande bungeyimo nakangowonggori. Kootusina, oni gidalegado Girik mande bungeyi ngu kandangelo, ingolo, ngu yowoolengolo, mande bungeyi gula gula oowooyinggano nakangowonggori.
Ngundilo nangge, noolendo Karo mande bungeyimo yowoolengolo nakangoweloyi naluno ngu, noolendo Girik mande, Inggilis mande, Graged mande, Nu mande, mande bungeyi nga bidodo kandangelo, ngulo damoni ingolo, ngunonggo noolengo Karo mande bungeyimo, yowoolengolo nakangowooto. Noolendo ngu noolengo ingoyingonayimonggo mande nga ma nakangoyingo. Kini, noolendo ngu koletelo Girik mande ngulo damoni ngu yolo, Karo mande bungeyimo yowoolengolo nakangowooto.
Anutlo Sumange Mande Kedamo ngu, Yesus Krayislo Mandeni Keda Mesalango nguno ooloote. Nga buk gulananggega ngano ngu, Anutdo oni gidalega logoyelolo, enengo mandeni yunowoku, ngu ingolo, ngundo nakangoyingo. Ngundilo ngulo, onindo 27 buk gula gula ngu nakangolo yowuluwootoyi, buk gulanangge tunooteyingo.
Koletelo buk nga nakangoyingo oni, ngundo Mande Tabango; ko, mande ngulo Gumi (sapta); Buk ngulo uyi gide (pes namba); mande gumi gulanangge ngulo gide (layin namba) gula gula, ngu ma nakangoyingo. Kini, ene Anutlo mande Yuka Kundingiyimonggo ingolo, yolo, ngu nangge nakangowonggori.
Kootuyisina, oni gidalegado oni hoolooweyeloweloyimbolo ngu sapta, layin namba gula gula, mande tabango nguya soweyolo nakangowonggori. Ngundilo ngulo, noole ndawu mandega kandangewelo, buk wesiyolo, erewelo oololo, mande ngulo tabango nenengo kenolo, mande ngu kandangewato. Ngu etuyeloyingo mande ngandilo: Matiyu 13:12 nguno, buk Matiyu ngulo Gumi (Sapta) 13 ngu Gide (Lain) 12.
Ngu buk uyi sungo sungo sosowoomo awuno oo kabusa ngandilo ooloote. Buk ngulo oowooyi, Gumi ngulo namba, ko, buk ngulo uyi gide nguya ooloote.
Tabango Mande ulungga buk sungo sungo koletelo nguno oolooteku, ngu Anutlo mande hamoo kini.
Ndawugalo ene bukno ooloote? Ngu ngandilo: buk damonimo oolooteku, ye etuyeloweloyimbolo ooloote. Ngundilo nangge, mande nakaya ngu kewooloko, mande tabango gula gula nguya ooloote. Mande tabango gidalega newendemo ngu buk ngulo oowooyi, ko, ngulo Gumi namba, ko, gide nguya ooloote. Ngu ngandilo: mande gulanangge ngu buk dobooyimo nguya oolooteku ngulo ngundilo nakangoyingo. Mande ngu nangge buk dobooyimo kandangelo, ingowelo ngu, asa, ye nakaya ngundilo kenolo, nguno wesiyolo, kandangelo ingowanggo.
Mande nakaya woosootoyi, newendemo utoni, ootuwo nakangoyingo kenolo ngu, asa, ye ingowanggo.
Ngu mande bungongga ngu Anutlo Mande Buk Kulimi ngunonggo yolo nakangowonggori. Nakaya ngu wengamo, buk oowooyi ngulo gumi, gide namba nguya ooloote.
Mande nakaya gula gula sosowoomo ngu sunggi dootu (*) ooloote. Ye sunggi kenolo ngu, asa, ye ngandilo ingowanggo. Mande ngulo damoni ngu pes wengamo ameno dootu sunggi kenoya, ngu mande awuno ngulo damoni dootu sunggidodo mandega ngulo damoni. Ngu Anutlo Mande bukno kini. Ngu mande awuno ngulo damoni nangge ye etuyelowelo nakangowonggori.
Anutlo Mande Buk kootusina nguno oo kabusa oolootenggo. Ngu ngandilo:
1. Mande Gula Gula Ngulo Damoni ngano ooloote. Yudalo damoniye, ko, mande gula gula ngulo damoni nguya ngano ooloote. Ye ngulo sumoo moole tetoningga ngu, asa, ye buk nga wengasina nguno wesiyoya, kandangeya ingoyi.
2. Anutlo Mande Ingoweloyi (Baibel Stadi) Gula Gula nguya ooloote. Nguno ngu Anutlo Mande gumi kande elaya kegidembolo namolaya (19) nguno ooloote. Anutlo Mande gumgum nguno mande tabango gulanangge ooloote. Baibel Stadi Koleteloga ngu Anut Ngu Oone ngulo mande damoni ooloote. Ngu newendemo mande bidodomo ngu Anut Ngu Oone ngulo mande nangge ooloote. Ngu newendemo ngu Anutlo Mande buk gula gula gumi ko gide oolooteku, ngu eleweya kandangeya ingoyi.
3. Mela Gabogaboyi gula gula (Mepno) ngu Buk wenga oolengo nguno ooloote. Yisasdo Yuda melako oluwoku ngulo gabogaboyi. Aposel Poldo ko telo, oololo, ombulo teyingo mela ngulo gabogaboyi ngu Buk Aposel nguno ooloote.
Nga bukga nga ngu onilo mande kini. Nga ngu Anutlo mande hamoo oolengo.
Ye doongeyembo nangge kandangetoyi ngu, asa, mande ngando nangge ye ma hoolooweyelowa. Ene yendo nga mandega nga kandangelo, yolo, nowoondoyemo siliyolo, mande nga hamoo keyowanggoku ngu, asa, Anutdo yengo oni oni oolengo tewa.
Noolengo Karo mande gumi damoni (leta) songo songo ngu ngandilo:
a, b, d, e, g, h, i, k, l, m, mb, n, nd, ng, ngg, o, oo, p, r, s, t, u, w, y.