5
Oni Oo Sitowidodo Ngulo Mande
Ataga no, ye sitowidodo oni, ye mande yunooteno. Oo kowuli ulungga yeno ombuwelo teteku, ngulo ingondale teyi! Ye komo ngulo sendo mogulu ulungga tewanggo. Ye oo sitowi oowooyingga melako ngano oolootelu ngu, kinitemukowaku, ngulo nowoondoyemo hamoo tewonggori. Yo, hamoo, yengo oo sitowiye nakayaye ngudodo kinitemukowa. Yengo towikumbaye ngudodo toowumbo kimingootoni, soloyi yewa. Yo, yengo beye, semeto, oo ngu bidodo yombuliyowa. Wilikoyingo nalu sosowoomo, yengo oo yombuliyoweloyi ngu, Anutndo wilikoyeloweloyi, ngulo sunggiyi. Ndatelo ngulo, ye yengo sitowiye melako ngano kiniteweloyi, nguno nowoondoyemo hamoo telo, nguno ngu, ye Anutlo nowoondoyemo hamoo ma tewonggori. Ngundilo ngulo, ye yengombolo nangge ingolo, ngulo ye bobeye ngu yolo oololo, gooboongootoyi, oo sitowi ulungga tunootete. Ngulo ngu, Anutndo ogingoyingo ulungga ye yunowa. Gome ingoyi! Ko onindo yengo kononggo oowali engge setoyi, yendo ngu ganayelolo, ye ngulo uliye yolo, yengo solengowonggo. Yengo ko oni ngulo meno ngu Oo Bidodo Sembuli yanggangonidodo oolengongga, ngu doongeyimo, kuli tunootewonggori. Nalu bidodomo, ye melako ootoolo, ye oo gome gomemu nangge yolo watayelo. Ngunonggo yengombolo ingolo, oni oni telo oluwonggo. Ye oo gome gome nelo, woongooye ndindi telo oluwonggo. Ngundilo ngulo, Anutndo kootusina, ye wilikoyelowa. Oni nenengo oolengongga, ngundo yeno biyomi gula ma telo, ebe ngu gumi wendangelo, ngu ma yulewonggo. Ene yendo kingo yoyolo, mande wilikoyingo onino yoyelo, yuleyi kumoowonggori.
Noole Komo Nowoondonayi Yanggango Telo, Kowuli Koolowoowato
Ngulo ngu, ye dobooguline, ye komo nowoondoye gome yanggango yeya, kowuli bidodo koolowooya, Oo Bidodo Sembuli ko ombuweloyiga, ngu sobowooyi. Onindo Oo Bidodo Sembuliga, ngu ko ombuweloyiga, ngu sobowootoyi, ngu ngandilo. Ko sembuli ngu, ene kono oo engge gome metemi enggeni, elo sobowoote. Yo, enengo newende yanggango teyinolo, ene sono medugu nalu, sa nalu elayaga ngu sobowoote. Ngundo ko telo yokootoli ngu, asa, ene oowali engge yowa. Ngulo ngu, ko sembuli newendemo yanggango inoya, ye komo ngudodo nowoondoyemo yeya, ye komo kowuli bidodo koolowooyi. Ndatelo ngulo, Oo Bidodo Sembuli, ko ombuweloyi naluni, ngu namoko oolengo tete. Ngundilo ngulo, yengo nowoondoye ngu komo yanggango oliyi.
Ye dobooguline, ye Kristen dobooguliyeboya sanggili telo, mande kootuyisina ngudodo, ma ewelo. Kinitetoni ngu, Anutndo yengo damoniye biyomi ngu wilikoyelowa. Ye ingoyi! Wilikoyeloyingo oni, ngu yengo yamakono dikateku, awe. 10 Ye dobooguline, kuli Anutlo ingondudu eyingo onindo, Oo Bidodo Sembuli, ngulo mandeni wesiyolo etoyi, ngulo oni gidegado sanggili telo, ene yutolo yombuliyelowolo. Ye ngulo ingondudu teyi. Ene ngu nowoondoye yanggango teyinolo, kowuli ngu koolowoowolo. Ngundilo nangge, ye ngudodo komo enengo damoniye ngu kenoya, ingoya, ngunonggo ko ngundiya teya, oliyi. 11 Ye ingoyi! Noole ngandilo ewato. Oni ene kuli nowoondoye yanggango yelo, kowuli bidodo koolowooyingo ngu, noole enengo oowooye bingamiye, elo okoowato. Ye Yoplo mandeni ingootenggo. Ene newende yanggango telo, kowuli bidodo eneno tunooteyingo, ngu koolowoowolo. Kootusina Anut Oo Bidodo Sembuliga, ngundo damoni gome oolengo ngu eneno tewolo. Yo, noole ingowato. Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo noolengo nowoondoyi ulungga yunolo, enengo sumangeni ulungga suwoo suwoo noole yunoote.
12 Ene ye dobooguline, ye oo koletelo ngu komo ma tewelo. Ngu ngandilo. Ye komo Sambo ende oowooyimo, ngundi, mela oowooyimo, ngundi, oo gula oowooyimo hamoo oolengo elo, kandeye sambosina oolongoolo, mande yanggango ma ewelo. Ye mande gulalo elo, yo, elo ewanggoku, ngu mete. Ene, kini, elo ewanggoku ngudodo mete. Ye mande ebe ganaganangga ngulo hamoo oolengo Sembunayimonggo, ngundi, oowooyi gulanonggo ewanggoku ngu, asa, Anutndo ngulo gumi biyomi ye yunowa.
Oni Newende Gulananggemonggo Yemboongeteku, Ngu Yanggangonidodo
13 Ye kewooloyemo nguno dobooye gula kowuli koolowoolo ooloote, bine? Ariya, ene Anutno kowulini ngulo yemboongeni. Ngundi dobooye gula oni oni telo ooloote, bine? Ariya, ene mete Anutno yambo mande ngu teya, Anut bingami eya okooni. 14 Ye kewooloyemo nguno dobooye gula sayidodo bine? Ariya, ene mete Kristen simoo balelo tabango oni ngu negoyelootoningga, ngundo Oo Bidodo Sembuli, Yesus oowooyimo, bo ulumi moondeyimo yeya yemboongeyi. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, Anutndo ngu oningga ngu yeni, ko mete tewa. 15 Ene Anutno nowoondoye hamoomonggo yemboongewanggoku ngu, asa. Anutndo ngu sayi oningga ngu hamoo yeni, mete telo ootookoowa. Ene mbumbuwa gidalega ngudodo teyingo tetoni ngu, asa, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo weti ngu bidodo andangelo kapengoyeyinowa. 16 Ngundilo ngulo, ye komo yengo mbumbuwaye ngu Kristen dobooguliye gidalegano yootunoya eyi. Ngundiya teya, ye dobooguliye hoolooweyeloya, Anutno yemboongeyi. Ngundogo ngu, Anutndo ye yomosiyelootoni, ko mete tewanggo. Oni nenengo ngulo yemboongeweloyi ngu yanggangonidodo. Ene mete oni gidalega gome hoolooweyelowa. 17 Ilayiya oningga ngu noole ngandilo. Ene Anutno yanggango oolengo, sono ma ombuni, elo, newende hamoomonggo yemboongewolo. Ngundilo yemboongetoni ngu, asa, melako ngano mooma kabusa, ko, kombo kandegula gidembolo gulanangge, sono ma ombuwolo. 18 Kootusina, Ilayiya Anutno sono ombuni, elo, ko yemboongetoni ngu, asa, Sambononggo sono ko ombuwolo. Ngundilo tetoni, kono oowali oo ngu ko oolelo, oo tunootewolo.
Oni Oole Kuli Yokoyingo Ngu, Noolendo Ko Yolo Ombuwato
19 Ye nolo dobooguline, ye kewooloyemo, nguno Kristen dobooye gula ene Anutlo hamoo mande ngalo oole yokootoni ngu, asa, Kristen dobooyi gulado ngu komo dobooyiga ngu yoya, ko ombuni. 20 Ariya, ngu dobooyiga, ngundo ngandiya gome oolengo ingoni. Oni gulado, oni gula mbumbuwanonggo woosoolo, andangelo, yowaku ngu, ene dobooyi ko yootoni, ene Setanlo ende de ma kumooweloyi, nguno ma uwa. Ngu damoninggano nguno, Anutndo ngu oningga ngulo mbumbuwani, ngu bidodo andangelo kapengoyeyinowa. Ngu hamoo.