2
Oni Gula Kena Endemo Bale Yowolo
Sa elaya nguno yokolo, sa kabusayiga nguno, Yesus nemimbo ngu, bale yoweloyi yanggakuno oluwoliyo. Ngu bale yoweloyi nalungga ngu, Kena ende ngu, Galili mela nguno tunootewolo. Ene Yesus ko enengo sulena oni nguya, ngu bale yoweloyi nalungga, nguno negoyelootoyi oolouwonggori. Ngundilo oololo oodoyi, Wayin kinitetoni, Yesus nemimbo Yesusya ewolo. Ene Wayin gula kinilo ewolo. Yesusndo eneya ewolo. Namo, nondo ndawuga tewe? Ngu noolengo geya oo kini. Nolo nalu ma tunooteyingolo ewolo. Ene ngundilo etoni, asa, nemimbo ko onikuya ewolo. Yesusndo yeno mande gula etoningga ngu, ye komo ngu keyoya teyilo ewolo.
Ngu yangga nguno, nogo kumbe kandegula gidembolo gulanangge oluwonggori. Nguno Yuda oni enengo damoniye sono gemuweloyi sono oolengo, nguno oodoni, Anutlo mamana mandeni Yuda onindo keyoyi elo, ngulo ewolo. Kumbe gulanangge nangge ngu 100 Lita ngundilo. (Ngu 6 ngundi 7 Kelo Dram ngundilo). Yesusndo ko oniya ewolo. Kumbeno sono moondoya, kumbengootoyiga, hangeni. Ene ngundilo etoni, asa, ko onindo Yesusndo ewoku, ene ngundilo tewonggori. Yesusndo ko onikuya ewolo. Nga gumi wendoya, yoya, oolouya, oo simbo kayingo sobosobo ngu inoyi. Ene ngundilo etoni, ko onindo gumi wendolo, yolo, oololo, oo simbo kayingo sobosobogaku inowolo. Oo simbo kayingo sobosobogakundo, sono tewoongolo netoni ngu, ngu naluno ngu, Wayin oolengo tunootete. Ngulo ngu, ene ndanonggo yoyingo ngu, ene watayi kini. Ene enengo ko oni ngundo nangge watayi, sono oolengo moondowonggori. Ariya, oo simbo kayingo sobosobogakundo, bale yoweloyi oninggaku negongowolo. 10 Ombutoni ewolo. Oni bidodo koletelo Wayin metemimu bayetelogo, kootu oni simoo oowooyingga netoyi ngu, ariya, ngu naluno, ene Wayin biyomi bodaga nguno yunootenggo. Ene ge Wayin metemi oolengo ngu gosiyowoku, ge ataga kootu yolo ombulo, bayeteteku nga!
11 Kena ende Galili melako nguno, Yesusndo koletelo damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyim, ngu tewolo. Nguno enengo dulidalini ngu etuyelootoni, enengo sulena oni ene damoni yelo, Yesusno nowoondoyemo hamoo tewonggori.
12 Ngu nalu ngu kinitetoni, Yesus, nemi, konebeyi, ko enengo sulena oni nguya, Kaperniyam endemo ulo, nguno sa nalu gidalega kengelo oluwonggo.
Yesusndo Oni Goobooyingo Yano Oo Uliyootoyi Oweyelowolo
(Matiyu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Yuda onilo kengeweloyi kundingiyi nalu oowooyi Pasowa, ngu namoko tete. Ngundilo ngulo, Yesus yade oololo, Yerusalemno oolouwolo.* Pasowa nalu ngulo damoni ngandilo. Kulimi Anutndo sunggi kenolo dagayeloyingo nalu, Yuda onilo nalu kundingiyi. 14 Yesus oololo, Yuda onilo goobooyingo ya oowooyi Tempel, ngu newendemo ulo, oni Bulmakau, Sipsip, nu kundirimanggowo uliyootoyi yeyolo, ko oni bibiteweloyi yabano bibitelo, bobeye yowoolengolo yunootoyi yeyowolo. Ndatelo ngulo, oni ende gidalegalo beye yolo, mayelo, Yerusalem ende ulungga ngulo beye yowoolengolo, Yuda beye yolo, ngundo oo nusago uliyolo, Anutno woolo yelo yemboongewelo. Ngu kongga ngu goobooyingo yano ngundilo tetoyi ngulo Yesus sanggili tewolo. 15 Yesusndo uto gisalu telo, ngu yolo, Bulmakau, Sipsip ko nusago bidodo musiyomo oolootenggoku oweyelowolo. Ngundilo telo, ene oni digi yowoolengowonggokuno oololo, bobeye siyakiyoni satoni, yaba bidodo wenggelemootoni, ukelo utoni oweyelowolo. 16 Ene oni nu kundirimanggowo uliyoyingo nguno ewolo. Ye nu yoya, musiyo nga yokoya sayi! Ye nolo Awanembolo yangga nga yeyi, oo uliyoweloyi musiyo ma tewelolo ewolo. 17 Yesuslo sulena oni ngu, ene Anut mandeno kuli oolooteku, ngu ingonduduwoolo ingowolo.
No gengo ya ngulo gome oolengo ingolo, ngulo no ko yanggango oolengo tetoowega, gengo ya gome olinilo ingootenolo ewolo. Sam 69:9
18 Ene Yuda onilo tabango, ngundo ngundilo kenolo, Yesusya mande yanggango elo ewonggori. Anutndo nga kongga ngano logogelowo tetoni ngu, asa, ge oo damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyi, ngu anangu tetooga, noole kenolo ingowato. Ngu hamoo, Anutndo ngu kongga nguno logogelowolo ingowato ewonggori. 19 Ene ngundilo etoyi, Yesusndo mande gumi elo ewolo. Yendo nga yolo yangga nga toongootoyi ngu, nobana nalu kabusagomo ko yewe dikawalo ewolo. 20 Ngundilo telo, Yuda onindo ewonggori. Oni nga goobooyingo Tempel yangga nga yeloodoyi, mooma nalu onibi namolaya, kandegula ke gidembolo gulanangge (46) yokowonggori. Ngundilomu, gedo ngu ko sa kabusa nanggemo, ko yewelo ete? Elo ewonggori.
21 Ngu goobooyingo yangga Yesusndo ewoku ngu, enengo goweyimbolo ewolo. 22 Ngundilo ngulo, kootusina, Anutndo melenonggo Yesus ko yokutuwootoni, ko ootookooyingo, nguno enengo sulena oni ko ingondudu telo, Yesusndo mande kuli ewo, ngundilo tunootetoni, nguno ingowolo. Ngundilo tetoni, sulena oni ene Anutlo mande so uyi nakango, ko Yesusndo mande ewoku, ngu bidodo ingootoyi, nowoondoyemo hamoo oolengo tewonggori.
Yesusndo Oni Simoo Bale Bidodo Damoniye Kuli Ingowolo
23 Yesus ngu Yerusalemno Pasowa nalu kundingiyi ngu sobowoolo oodoni, oni simoo bale oowooyingga oolengo, Yesusndo oo onindo ma teweloyim ngu tetoni, kenolo, ngulo oni ulungga oolengo, eneno nowoondoyemo hamoo tewonggori. 24 Ene Yesusndo simoo bale bidodo ingonduduye bulibali ingootenggoku, ngulo ene ngu oningga, ngulo newendemo hamoo ma tewonggori. 25 Ndatelo ngulo, Yesusndo ene oni simoo bale bidodo damoniye, ingonduduye ingomukoote. Yesus ene onilo ingonduduye, ngulo oni gulado ma etoni ingowa. Kini, ene bidodo ingomukoote.

*2:13: Pasowa nalu ngulo damoni ngandilo. Kulimi Anutndo sunggi kenolo dagayeloyingo nalu, Yuda onilo nalu kundingiyi.

2:14: Ndatelo ngulo, oni ende gidalegalo beye yolo, mayelo, Yerusalem ende ulungga ngulo beye yowoolengolo, Yuda beye yolo, ngundo oo nusago uliyolo, Anutno woolo yelo yemboongewelo. Ngu kongga ngu goobooyingo yano ngundilo tetoyi ngulo Yesus sanggili tewolo.