21
Enengo Ko Oni Yesus Ko Kenowonggori
Kootusina, Yesusndo Tayibiriyas sono koongeyingongga, nguno enengo sulena oni doongeyemo ko tunootewolo. Ngu sono koongeyingo ngu oowooyi gula Galili. Ngu ngandilo. Sayimon Pita, Tomas, ngu oowooyi gula Didimas, Nataniyel ngu Kena ende Galili melangga ngunonggo, Sebedi simoongo elayagaku, ko, Yesuslo ko oni elaya nguya oluwonggori. Ngu naluno nguno, Sayimon Pitando ewolo. No toongelo, iso erewewelo. Ene ngundilo etoni, oni gidalegado nguya ewonggori. Noole nguya geya oolouwatolo ene oololo, wanggo sanganimo oolewonggori. Ene ngu suwoonggano nguno, ene iso gula ma yowonggori.
Sengetoni, sa oolewelo tetoni, Yesus ngu sono tamako dikawolo. Dikatoni, enengo ko onindo, ngu Yesusndo elo, ngu ma ingowonggori. Asa, Yesusndo sumoo yunolo ewolo. Simoone, ye iso gula yowonggo? Ene ngundilo etoni ngu, asa, sulena onindo gumi ewonggori. Kinilo ewonggori. Ene mande ngundilo etoyi, Yesusndo mande gumi ewolo. Ye isolo si yoya, wanggo tanggeyi koondosinanggo oolongootoyi, utoni ngu, asa, ye iso gidalega yowanggo. Ene mande ngundilo etoni, ngulo ene isolo sili oolongootoyi, wendeyino uwonggori. Ngundilo telo, ene iso oowooyingga oolengo yowonggori. Ngulo ene iso sigaku woosoolo, ene wanggo sanganimo ooleweloyi kini. Ndatelo ngulo, ngu kowuli oolengo.
Ngu Sulena oningga, Yesusndo ngulo gome ingootekungga, ngundo Pitano ewolo. Andu, ngu Ulungga Oo Bidodo Sembuliga ngu! Ene ngundilo etoni, Sayimon Pita ngu, ene nenggulo andangelo yelo ko tetoni, nguno ngu, mande ngundilo etoni ingolo ngu, asa, ene sodedonangge ootookoolo, enengo nenggulo yewoku yolo, telo, ene sonono solelo oololo sakiko ulelewolo. Pitando sonono uleletoni, ko, oni gidalega ngu ene wanggo sanganiwoole mayelo, iso sigaku woosootoyi, sakiko namoko ombuwolo. Ene yowoko ma oolouwonggori. Kini, ene 100 Mita nangge oolouwonggori.
Ene ombulo, wanggo gosiyolo yokolo, ene de nombo gula oodoni kenowonggori. Ngu de nomboga ngu iso, ko, oomanongoyingo nguya oodoni kenowonggori. 10 Ngundilo kenootoyi ngu, asa, Yesusndo ewolo. Yendo ataga iso yootenggoku ngu gidalega yoya ombuyi! Elo ewolo. 11 Ngundilo etoni, ngulo ngu Sayimon Pitando wanggo sanganimo oolelo, isolo sigaku woosootoni, wendeyi tamako oolewolo. Ooletoni, iso ululu oowooyingga oolengo, ngundo siga ngu manggowoomo hangelo oolewonggori. Yo, iso ngu oowooyingga oolengo (153), ene isombo siga ngu ma oomboongeyingo.
12 Ngundilo tetoni, Yesusndo ewolo. Ye ombuya, oowali nga neyi! Ene ngundilo etoni ngu, ko oni gulado, ge onendo elo, sumoo inowelo ma ingowonggori. Kini, ene ingoyingo, nga ngu Oo Bidodo Sembuliga, ngundo elo ingowonggori. 13 Ngu naluno, Yesusndo ombulo, oowali oomanongoyingoku yolo, ko, iso yolo, bayetelo, yunootoni newonggori.
14 Yesus, melenonggo kuli ootookooyingo naluno nga, ngu tambu kabusayi, enengo sulena oni doongeyemo tunootewolo.
Yesusndo Pita Sumoo Inowolo
15 Ene oowali nemukolo yokolo, asa, Yesusndo yowoolengolo, Sayimon Pitano ewolo. Sayimon, Yonlo nangoni, gedo nga oni nga dagayelolo, ge nolo gome ingolo, nowoondoge bidodo no nunoote? Ene ngundilo sumoo etoni ngu, asa, Pitando gumi ewolo. Yo, Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge ingoote. No gengo ingootenolo ewolo. Yesusndo enengo mandeni ngu ingolo, gumi ewolo. Ge nolo simoo bale soboyeloweloyi ngu, Sipsip nangoni oowali yunolo muwooweloyi, ngundiya te!
16 Ene ngundilo elo, asa, tambu elayayigaku eneno ko ewolo. Sayimon, Yonlo nangoni, gengo nowoondoge ngu bidodo no nunoote, ngundi kini, bine? Ngundilo sumoo etoni ngu, Pitando gumi ewolo. Yo, Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge kuli ingoote. No gengo ingootenolo ewolo. Ngundilo etoni, asa, Yesusndo gumi ewolo. Ariya, gedo nolo Sipsip ngu oowali yunolo gome soboyelowalo ewolo.
17 Asa, tambu kabusayigakuno, ene sumoo inolo ewolo. Sayimon, Yonlo nangoni, ge bine nolo ingoote? Ngundilo sumoo etoni, Pita ene newende kowuli yewoku, ndatelo ngulo, Yesusndo tambu kabusayi sumoo inolo, ge nolo ingoote, etoni, ngulo ene gumi ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge oo bidodo ingomukoote. Ge ingoote, no gengo ingootenoku ngu! Ene ngundilo etoni ngu, Yesusndo Pitaya ewolo. Ariya, gedo komo nolo Sipsip ngu oowali yunolo, gome muwooyelowa!
18 Hamoo oolengo, no geno eteno. Kulimi ge simoo kosiyi ootoolo ngu, gengombo gengo Let kimbona, ngundo gengombo wanggagemo gosiyolo, ende gulano toongewelo elo ngu, ge nguno toongete. Ene kootusina ngu, ge oni dogoni yeteku naluno ngu, ge kandege okootoyi, oni gulado Let yolo, wanggagemo gosiyogunolo, goyolo, ende ge nguno ma oolouwelo ewoku, nguno goyolo oolouwalo ewolo. 19 Yesusndo ngandilo ewolo. Kootusina, onindo Pita yolo, uleyi kumooweloyi, ngulo mande damoni elo etungowolo. Pitando kumooteku nalunggano nguno ngu, ene Anutlo bingami elo okoowa. Ngulo Yesusndo Pitano yootunololo ewolo. Ge no keneloya endeyo! Ewolo.
Yesusndo Sulena Oni Gulalo Ingooteku, Ngulo Mandeni
20 Pitando yowoolengolo, ngu sulena oningga Yesusndo ngulo gome ingootekungga, ngu kenootoni, ene keyelolo ombuwolo. Ngu oningga ngundo kuli oowali newoku, ngu naluno, ene Yesus tanggeyimo, nomoni lolowoolo, bibitelo, ngunonggo ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, onendo ngu ge me onino yootunonggelowa? Elo ewolo. 21 Pitando ngu kenolo, Yesusno ewolo. Ulungga, nga oningga nga, kootusina, ndawu ooga eneno tunootewa? Ewolo. 22 Ene ngundilo etoni, asa, Yesusndo Pitano gumi ewolo. Nondo ngu ene oodoningga, oolouya, no ko ombuyingo naluno nguno keda olini ewanoku ngu, gengo oo kini. Ge komo ombuya, no keneloya endeyo! Ewolo. 23 Ngulo ngu, dobooguliyi gidalega kewooloyemo, ngu mandega ngu nangge elo endeyowolo. Yesuslo ko oni ngu, ene ma kumoowalo ewolo. Ene Yesusndo ngu ene ma kumoowalo ma ewolo. Kini, ene ngandilo ewolo. Nondo ngu ene oodoningga, oolouya, no ko ombuwanoku naluno nguno keda olini, ewanoku ngu, gengo oo kinilo ewolo.
24 Ngu sulena oningga, ngundo nangge, ene ataga ngulo mandeni elo wesiyolo, mande nga nakangoote. Noole nga mandega nga ngu, ene hamoo yootunolo ewoku ingooteto.
25 Yesusndo oo gidale ulungga oolengo nguya tewolo. Ene oni nga mande oo nga sungo sungo gulanangge nangge nakangowelo ngu, asa, ngulo Buk nguya oowooyingga oolengo nakangowanggo. Nondo ngu ngandilo ingooteno. Noolengo mela nga bidodomo, ene Buk nangge tewa. Ngu hamoo.