7
Yesusndo Me Onilo Tabangongga Ngulo Sulena Oningga Yomosiyowolo
(Matiyu 8:5-13)
Asa, Yesusndo oni simoo bale doongeyemo mande ngu yootunolo, elo etuyelolo yokolo, ene Kaperniyam endemo uwolo. Me onilo tabango gula nguno oluwoku, ngu oningga ngu Rom Gabman (Yuda oni kini) ngunonggo mayelo, ene me oni ngu onibi kandegula (100), ngulo sobosobo oningga oluwolo. Ngu oningga ngulo sulena oningga ngulo gome ingooteku, ngu sayi ulungga yolo, kumoowelo tewolo. Ngu me onilo tabangongga ngu mande ingowolomu ngu, Yesus Kaperniyamno ooloote. Ngu ingolo, ene Yuda oni tabango gidalega suleyelolo eneno etoyiga ombuya enengo sulena oningga ngu yomosiyonilo ewolo. 4-5 Ngundilo etoni, ene Yesusno ombulo, sumoo sumoo telo ewolo. Ge komo ma yokowelo, ene oni gome, enengo sulena oni, ngundo sayi ulungga kumoowelo tetoni, ngulo ge mete ene hooloowe! Enendo, noolengo Yuda onilo goobooyingo ya gula yeyunowolo. Ene Yuda oni simoo bale noolengo gome ingolo, newende yunootelo ewolo. Yesus enengo mande ingolo, ariya, ene ootookoolo, ngu Yuda onilo tabango onikuya oolouwolo. Yade oololo, ya tanggeyimo ooloutoyi, ngu me onilo tabangongga, ngundo dobooguliyi gidalega suleyelolo ewolo. Ye ende ooleya, ngandiya eyi. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge ngalo ko ulungga ma tewelo. No oni nenengo kini. Ngundilo ngulo, ge nolo ya newendemo ma ombuwelo. Ngulo ngu, no nenengombo ge tanggegemo ma oolouwonowo. Ngulo ge mande gula nangge etooga, nolo sulena oninengga nga ko mete teni. Ngu ngandilo. No ngu oni ko no nunootenggoku, ngulo sulena oni. Nondo nguya ngu me oni gidalega sobosobo oolooteno. Ene nondo ngu me oni ngu gulaya eteno. Ge oolou, elo etoowe ngu, ene ooloute. Gulaya eteno. Ge ombu, elo etoowe ngu, ene ombute. No sulena oni gulaya eteno. Oo ngu yomosiyo, elo etoowe ngu, ene oo yomosiyootelo ewolo.
Ngundilo elo yokootoni ngu, Yesusndo ngu mandega ngu ingolo, ngulo ingondudu ulungga ingolo, yowoolengolo, oni simoo bale ulungga ene keyolo endeyootenggoku, nguno ewolo. No yeno eteno. Iserel oni kewooloyemo oni gula, nga oningga newendemo hamoo teyingongga, ngandilo ma kenootenolo ewolo. 10 Me oni tabangongga, ngundo oni suleyelootoni, Yesusno oolewonggoku ngu, ya newendesina ulo, sayidodo oninggaku kenowoku, ene kuli mete tewolo.
Yesusndo Nayin Endemo Simoo Kosiyi Gula Kumootoni Yokutuwoowolo
11 Kootusina, Yesus ootookoolo, Nayin endegano nguno oolouwolo. Yesus enengo sulena oni ngu bidodo, ko, oni simoo bale oowooyingga oolengo nguya enedodo oolouwonggori. 12 Yesus galo yade oololo, endesoono oolouwonggori. Ngu endega ngulo onindo, oni gula kumootoni, bingo sumoolo koolowoolo uwonggori. Ngu simoongga kumoowoku, ngulo nemi ngu, nangoni komo gulanangge ngu kumooteku ngu! Ngu endega ngulo oni simoo bale ulunggaku, ngu bale nggaminggakundo sendolo utoyi, ngulo ene keyolo uwonggori. 13 Ulungga oo Bidodo Sembuli, Yesus, ngundo ngu bale nggamingga ngu kenolo, nowoondoyi ulungga telo, eneno ewolo. Ge ma sendowelolo ewolo.
14 Yesus ene onibi sumoolo ombuyingomu tanggeyimo oololo, onibigakulo Bogis dowoowolo. Oni onibi koolowooyingo oniku dikalo, nenetelo oodoyi, Yesusndo ewolo. Simoo kosiyi, no geya eteno. Ge ootookoo! Elo ewolo. 15 Ngu oni kumooyingonggaku ootookoolo, bibitelo, mande etoni, Yesusndo dowoolo, oololo, nemi ko inowolo.
16 Ngundilo tetoni ngu, oni simoo bale bidodo soliyokolo, Anutlo bingami okoolo ewonggori. Anutlo ingondudu eyingo oni ulungga, noole kewoolonayemo ataga tunootetelo ewonggori. Ngundilo elo, Anut kuli ombuwoku, ngundo enengo oni simoo bale hoolooweyelowelo! Ewonggori. 17 Yesusndo ngu kongga tewoku, ngulo mandeni elo endeyootoyi, Yuda mela ngu logowootoni, oololo mela sungomo nguya, elo soweyolo sawonggori.
Sonoyeloyingo Oni Yondo Enengo Sulena Oni Elaya Yesusno Mande Yolo Oolouwonggori
(Matiyu 11:2-19)
18-19 Sonoyeloyingo Oni Yondo, enengo sulena onindo Yesus ko tewoku, ngu bidodo damoni, Yonno etoyi ingowolo. Ngundilo tetoyi, ene ingolo, Yondo enengo sulena oni elaya negoyelootoni ombutoli. Suleyelootoni, Oo Bidodo Sembuli Ulungga, nguno mande yolo oolouwoliyo. Yali Yesusno oolouya, ngandiya sumoo eli. Ge Anutndo sulenggelootoni, noole yoyoweloyi oninggaku, ngundi, noole komo oni gulalo doongetelo sobowoowato, bine? Ewolo.
20 Ngu oni elayaga ngu Yesusno ombulo ewoliyo. Sonoyeloyingo Oni Yon, ngundo noole ngandilo elo, suleyelootoni ombutelo. Ge nga oningga nga, Anutndo sulenggelootoni noole yoyowelo, binengga, ngundi, noole oni gula sobowoowato, bine? Ewolo.
21 Ngu nalunggano nguno, Yesusndo oni simoo bale ulungga oolengo, sayi damoni oowooyingga yomosiyelolo, oni mela yuka biyomidodo oowooyingga oweyelolo, oni doongeye kilingomu yooneneyelootoni, ene doongetelo, oo kenowonggori. 22 Ngundilo telo yokolo, Yesusndo Yonlo sulena oni elayagakuya ewolo. Asa, yali oolouya, Yonno eli. Oo ataga yalindo kenolo ingooteliku nga! Oni doongeye kilingomu ene doongetetenggo. Oni kekandeye biyomi yeyingomu, ene mete telo, metemi endeyootenggo. Oni golimambudodomu ngu goweye metemi tetenggo. Oni sodeye tuwoomu, mela mande ingootenggo. Oni kumooyingomu, ko keda ootookootenggo. Owoolongo oni, ene Anutlo mande keda mesalango, nga ingootenggo. 23 Oni ene nolo newendemo hamoo telo bulibali ma teyingo ngu, asa, ngu oni ngu, ene mete oni oni telo oluwalo ewolo.
24 Sonoyeloyingo Oni Yonlo sulena oni elayagaku mande ngundilo ingolo, ene Yon tanggeyimo ko oolouwoliyo. Ngu naluno, Yesusndo oni simoo baleno Yonlo ewolo. Kuli oni kini kingo melako nguno, ye oololo, ndawuga kenoyingo? Ye nggusi duwoo doogobo yowoolalingootoni, kenowelo oolouyingo, bine; ngundi ye oololo, oningga oo bulibali tetoni, kenolo oolouyingo, bine? Kini, Yon ngu ngundilo oni kini. 25 Ngundi ye ndawuga kenowelo oolouwonggo? Oni gula towikumba gome gomemu telo oodoni kenowelo, bine? Kini, ingoyi! Oni towikumba gome gomemu telo ngu, ene sitowiyedodo telo, enengo ya gome oluwanggo. Kini, Yon ngundilo kini. 26 Ene ye ndawuga kenowelo oolouwonggo? Ye Anutlo ingondudu eyingo oningga kenowelo, bine? Yo, no yeno hamoo eteno. Yon ngu Anutlo ingondudu eyingo oni. Enendo Anutlo ingondudu eyingo oniku, ngu dagayelolo, enendo nangge ulungga oolengo. 27 Ngu Yonngga, ngulo Anutlo mandeno Anutndo enengo Nangonimboya ngandilo ewolo.
Ingo, no oni gula suleyootoowe, ngundo nolo mandene yolo, ge koletelo oololo, gengo oole yomosiyonggunowalo ewolo. Malakayi 3:1
28 No yeno eteno. Yondo Anutlo ko teteku ngu, ngu oni melako ngano ko telo oolootenggoku, ngu bidodo dagayeloote. Ene oni Anutlo nowoondoye hamoo teyingo, ko nolo mandene keyootenggoku ngu damoningga ngundo Yon ko yanggango tewoku ngu dagalo ulunggalolo ewonggori.
29 Yesusndo Yonlo mande etoni, oni simoo bale bidodo ingolo yokolo, asa, simoo baledoya, bobeye yoyingo oniya ewolo. Yo, Anutlo mande damoni ngu gome oolengolo ewolo. Ngu oni ngu, ene Yon kandeyimbo sonoyelowolo. 30 Ene Parisi oni, ko mamana mande kandangelo etuyeloyingo oni nguya, ene Yondo ma sonoyelowolo. Ene ngu Anutndo oole gomemu etuyelootoni, ene kootu inolo yokowonggori.
31 Yesusndo ewolo. Nga naluno, oni simoo bale endeyootenggoku ngalo damoniye wilikootoowe, ndatelo oningga ngundilo? 32 Ene ngu simooye koondoonge tetoyi ngandilo tewonggori. Ene ende kewooloko bibitelo, enengo nangge meno manggalu telo ewonggo. Noolendo sumbi uwootooye, ye yambo ma utolo kunowolo. Noolendo oni kumootoni solengoyelo nowoondoyi teweloyi yambo ulewootoku, ye ma sendowolo ewolo. Simooye gidega oo tetoyi ko ngulo simooye guminggado suleyeyokini yewonggori. 33 Ene Sonoyeloyingo Oni Yondo ombulo, ene oomanangoyingo ma nelo, Wayin sonoyi nguya ma newolo. Yendo ngu ewonggori. Yuka biyomi eneno oolootelo ewolo. 34 Ene Onilo Nangoni Kilalongo ombulo, ene oowali nelo, sono nguya netoni, yendo ngu kenolo etenggo. Kenoyi, nga oningga nga, ngu oo bidodo nemukolo, Wayin sonoyi nguya gome gome neteku nga! Nga oningga nga, ngu bobeye yoyingo oni, mbumbuwadodo oni ngulo dobooyelo etenggo. Noolendo oo gula tetoowe ngu, ngu bidodo ye ngulo ma ingootenggo. 35 Oni simoo bale Anutno nowoondoye hamoo teyingo ngu, enengo keda oluweloyi ngu enggedodo. Oni gidalega keda oluweloyi gomemu ngu kenolo, ngundilo ingootenggo. Anutlo mande ngu hamoo oolengolo ingootenggo.
Mbumbuwadodo Balegado Yesus Keyi Bo Ulumimbo Sonowoowolo
36 Nalu gulano, Parisi oninggado Yesus negongootoni, enengo yano ombutoni, enedodo goboolo oo neweloyimbolo ewolo. Ngundilo etoni, asa, Yesusndo ombulo, enedodo oo neweloyimbolo oololo, Parisi oningga ngundo yano ulo, oo neweloyi yabano bibitewonggori. 37 Ngu endemo nguno, bale gula oluwolo. Ngu balega ngu, ene bulibali bosebalese damoni biyomi keyooteku, ngundo ingowolomu, Yesus Parisi oningga ngulo yano ulo, oowali netenggo. Ngulo ngu, balega ngu ene ootookoolo, digi nggusiyi gomenggano bo ulumi ndindingo gomengga yolo ombuwolo. 38 Ngu balega ngu ombulo, Yesus kootusinanggo ombulo, Yesus keyi damonimo dikalo sendootoni, doongeyi sonoyimbo ulo, Yesus keyi sonowootoni, ngu enengo tabango uyimbo yonggulumoowolo. Ngundilo telo, Yesus keyinggaku mududu yunolo, nguno bo ulumi gomengga ngu wendolo, ngundo Yesus keyi sonowoowolo.
39 Parisi oninggado Yesusno etoni, enengo yano ombuwonggokungga, ngundo ngundilo tetoni ngu, kenolo, ene ngandilo elo ingowonggori. Nga oningga nga, ngu Anutlo ingondudu eyingo oni tetoningga ngu, asa, ene balega ngalo damoni biyomi ngu kenolo ingolo, asa, nga bale biyomingga ngando ombulo, tanggeyimo loogu yetoni, ma ombuwalo ingowolo.
40 Ngundilo ingootoni, Yesusndo ngu oninggakulo ingonduduningga, ngu gumilo ewolo. Sayimon, no geno mande gula ewelo. Etoni, Sayimondo ewolo. Oo etuyeloyingo oni, mete mandega ngu elo ewolo.
41 Yesusndo mande yamonggawo gula ewolo. Bobeyedodo oninggado oni elaya bobeye gumimbolo yunowolo. Oni gulano doobe onibi elaya kande elaya (500 Kina) inolo, ko oni gulano doobe kandegula (50 Kina) nangge inowolo. 42 Kootusina, bobeyeku wendangelo gumi ngundilo inoweloyi nguya ereremo kini. Ngulo bobeye sembuliga, ngundo nguno yokolilo ewolo. Ariya, ngu oni elayaga ngu, onendo bobeye sembuliga ngulo gome oolengo ingolo eloluwa? Ewolo.
43 Sayimondo ngundilo ingolo, gumi ewolo. Ngu oningga bobeye ulungga kingo inoyingongga ngundo. Ngundilo etoni, Yesusndo ko ewolo. Ge hamoo nenengo ingolo etelo ewolo.
44-45 Yesusndo balegakusina yowoolengolo, kenolo, Sayimonya ewolo. Nga balega nga keno. No gengo ya newendemo ombutoowe, kene sonowooweloyi sono gula ge ma nunowolo. Ene nga balega ngando enengo doongeyi sonoyimbo kene sonowoote. Ngundilo telo, enengo tabango uyimbo yonggulumoolo yomosiyoote. Ge no ma yenggonayelolo mududu teyinolo, kuli gengo yano ombuwonoku, ngunonggo ombulo anangu nga! Ene nga bale mbumbuwadodoga ngando, ngu ene kenengga ame mududu teyinolo, gome ingolo, hahangelo yade mayelo mududu tete. 46 Ge nolo tabane bo ulumimbo ma sonowoolo domooyingo, ngulo ngu, ene balega ngando moondene dowooweloyi bo ulumi ndindingo gome, ngundo kene sonowoolo yoonenengoote. 47 Ngundilo ngulo, no geno eteno. Nga balega ngando, ene nolo newende ulungga oolengo teteku, ngulo nondo enengo mbumbuwani ulunggaku andangetoowe ute. Ene oni gulalo mbumbuwani bodaga tewoku ngu, Anutndo ngu andangelo inootoni uwa. Ngu oningga ngundo newende bodaga nangge Anutno esetewalo ewolo.
48 Yesusndo ngu balega nguya ewolo. Gengo mbumbuwage ngu, nondo kuli andangetenolo ewolo. 49 Oni Yesusya oo newelo bibitewonggoku, ngundo ngu ingolo, enengo nangge mandelo ingolo ewonggori. Nga oningga nga, ngu oone, ene mete mbumbuwa andangelo yokowa? Ewonggori.
50 Yesusndo ngu balega nguya ewolo. Ge Anutlo nowoondogemo hamoo tewokuga, ngunonggo Anutndo ge ko goyoote. Ge mete sumangedodo toongeya, nowoondoge imakeyingomo ootoolo ewolo.