15
Bo Sipsip Oonatetelo Ngulo Mande Yamonggawo
(Matiyu 18:12-14)
Gabman bobeye yoweloyi (Takis) oni, ko mbumbuwadodo onindo Yesuslo mandeni ingowelo tanggeyimo mayewolo. Parisi oniya, ko mamana mande etuyeloyingo oniya ngundilo kenolo, ngulo boguwoolo ewonggori. Nga oningga nga, ngu ene mbumbuwadodo oni yoyolo, nguya oowali netenggoku eke! Ene nguya dobooyelo endeyootenggolo ewonggori. 3-4 Ngundilo etoyi, Yesusndo mande yamonggawo gula elo ewolo. Ye kewooloyemo nguno oni gula ene Sipsip onibi kandegula (100) oluwolo. Ngulomu gula oonatetoni, ene enengo Sipsip gidalega mela gulasina yokootoni oo newoodoyi, ene Sipsip nangoni gula oonatewokungga ngu erewelo yade kenolo yologo, asa, ene kengewa. Ene ngu Sipsipgaku kenolo yolo koolowoolo, oni oni telo oolouwa. Ngu oninggaku enengo Sipsipku yoyolo ende mayelo, enengo dobooguliyimo elo ete. Ye noya oni oni tewato! Nolo Sipsip gula oonatewoku, ene no erewelo ko yowonolo ewolo. No yeno hamoo eteno. Oni gula ene mbumbuwa damoni yokolo newende yowoolengootoni ngu, Sambono Oni ngu bidodo oni oni ulungga oolengo tetenggo. Oni oowooyingga ene ngundilo ingootenggo. Noole nenengo elo ingootooye, ngulo ene Anutndo nowoondoye ma yowoolengootoni ngu, asa, Engel oni Sambono oolootenggokundo ngu enengo ma oni oni tewanggo. Kondibo kini, oni gula Anutno newende yowoolengootoni ngu, ngulo ene oni oni oolengo tewanggolo ewolo.
Bobeye Toongewolo Ngulo Mande Yamonggawo
Yesus ene mande yamonggawo gula yunolo ewolo. Yengo bale gula ene bobeye tanggooli kande elaya (10) enengo siko oluwolo. Kootusina, gulanangge toongewolo. Ene solu kalo ngu himimo ya newendekuli, gugu so oo oolengo siyakiyolo, nguwoole erewelo oode yologo ene kengewa. Ene yolo yokolo ngu, asa, enengo dobooguliyi negoyelootoni, ombulo, gooboongoolo bibitetoyi ewa. Ye noya oni oni tewato. Ngulo nolo bobeye gula toongetoni erewelo oode, ko yootenolo ewolo. 10 No yeno hamoo eteno. Anutlo oni Engel, ngundo mbumbuwadodo oni gula newende Anutno hamoo telo yowoolengootoningga, ngulo oni oni ulungga oolengo ngundilo tewanggolo ewolo.
Simoo Kosiyiga Eweyi Yokolo Toongeyingo, Ngulo Mande Yamonggawo
11 Yesusndo mande yamonggawo ngu soweyolo ewolo. Oni gula ene nangosumoongo elaya. 12 Nalu gulano, nangoni kootungga ngundo eweyimo ewolo. Awa, gengo bobeye oo sitowi ngu wesowooya nolomu nunolo ewolo. Ene ngundilo etoni, ingolo, bobeye sitowiku wesowoolo, enengomo enengomo yunowolo. 13 Ene nalu bodaga oode, ngu naluno, nangoni kootungga, ngundo enengo oo sitowi bidodo telo tewoolo ende ulungga yowokomu, nguno toongelo nguno oluwolo. Ngu simoongga ngu endega nguno oode, nguno bobeye sitowiniku ngu, bulibali endeyoyingo damoni biyomi nguno oolongooni umukootoni kingo oluwolo. 14 Ngundilo oode, enengo bobeye oo sitowiku oolongooni umukootoni, kootusina, ngu endega nguno oowalilo kumooyingo nalu ulungga tunootewolo. Ngu simoongga ngu, ene oowali gula yolo neweloyi oo gula kini. 15 Ngundilo ngulo, ngu simoongga ngu, ene ende dabemiwoole oo sosolango erewelo yade mayelo, ngu mela ngulo oni sitowinidodo oni ulunggano ko tewelo sumoo ewolo. Ngundilo sumoo etoni, ngu oni ulungga, ngundo yolo suleyootoni, enengo bodolo yano bo sobowoonilo, etoni oolouwolo. 16 Ngundilo telo, ene bodolo de tanggooli ngu yunootoni, nelo useye bakini yetoyi, yeyolo ingowolo. No nguya gula netoowega usene ndindi teni, elo ingowolomu nguya kini. Oni gulado kenolo oo gula ma inootoyi neyingo. 17-18 Ngundilo telo, newende himi yetoni, ingondudu telo ingowolo. Nenengo awanembolo ko oni ngu ene oowaliye ulungga telo netenggo. Nondo ngano ootoolo oowalilo kumooteno. Ngundilo ngulo, no ko awano oololo ewano. Awa, no Anut doongeyimo, ge doongenggemo nguya mbumbuwa telo, endeyolo oode, ngunonggo ko mayeteno. 19 No oni biyomi, ngulo noya nenengo nangonelo ma ewelo. Kini, noyoya gengo sulena oni eya noyelo ewanolo ewolo. 20 Ngundilo elo ingolo, ene ootookoolo eweyi tanggeyimo oolouweloyimbolo oolouwolo. Ngundilo telo, yade yade mayetoni, eweyimbo yowoko anduno doongetelo, nangoni kenolo, nowoondoyi telo, ootookoolo kendutelo oolouwolo. Oololo nangoni dowoolo mududu telo yenggonangowolo. 21 Nangonimbo eweyimo oyumo ulungga yolo ewolo. Awa, no Anut, doongeyimo ko ge doongenggemo nguya mbumbuwa telo endeyolo yade ngunonggo mayeteno. Ngundilo ngulo, nalu gulano, nenengo nangone elo ma ewelolo ewolo. 22 Ngundilo etoni, eweyimbo enengo sulena onino ewolo. Sodedonangge, ye oolouya, ye nenengo kumba gome pelungga ngu yoya ombuya yemuyinoyi! Kandeyimo tombo yeya ko keyi goweyi nguya yoya yeyinoyi. 23 Ye bo bulmakau nangoni moondeyi ndindi teyingo ulumidodoga yoya utoya katoyiga ngu nelo oni oni tewato. 24 Ndatelo ngulo, nga nangonengga nga kuli kumooyingo elo ingolo oodoowe, ene keda oode ataga mayete. Ene kuli oonateyingomu, ene noole ataga kenolo ko yooteto. Ngundilo ngulo, ene damoni yelo, oni oni tewonggori. 25 Ngundilo tewootoyi, asa, enengo nangoni koletelogaku ngu kono ko telo oluwoku, ngunonggo kootu mayelo, ya tanggeyimonggo ingowolo ngu, yambo sumbimboolo telo, kunobulo tetoyi, ngguyi ingowolo. 26 Ngundilo ingolo, ene sulena oni gula etoni tanggeyimo ombutoni ewolo. Ame ndawuga tetenggo? 27 Ngundilo etoni, ngu sulena oningga ngundo gumi ewolo. Gengo konege yade yade keda mayetoni, ngulo awanggebo bo bulmakau ulumidodoga utolo katoni, ngu nelo ngulo oni oni tetenggo. Ndatelo ngulo, enengo nangoni kootungga ngu ma kumoowolo ewolo. 28 Ngundilo etoni, nangoni koletelogaku ngu ingolo, sanggili telo ya newendemo uwolo. Ngundilo tetoni, eweyimbo ya newendemonggo oolelo oolengo oolengomangge nangonimo mandelo ewolo. 29 Ngundilo tetoni, ene nangonimbo eweyimbolo mande gumi ewolo. Ge ingo! Mooma oowooyingga no gengo ko kingo telo oolooteno. No nalu gulano gengo mandege manggoge ma toongoowolo. Ge ngulo meme bo nangoningga kingo nunootoyi, utolo, kalo doboogulinemboya nelo, ma oni oni tewolo. Hamoo oolengo kini! 30 Ene nangongge ngu gengo bobeye sitowi ngu bulibali ooleko ooleko se telo endeyolo, nguno bobeye baleno yokomukolo yade mayetoni, ngulo ge bo bulmakau ulumidodomu utolo kateku ngu! Elo ewolo. 31 Ngundilo etoni, eweyimbo mande gumi ewolo. Nangone, suwoo suwoo noole gome goboolo oolootelo. Nolo oo sitowi ngu gengomu nangge. 32 Ene ataga ngu noole komo oni oni telo, nowoondonayi gome imakeyingomo oluwato. Ndawugalo ngulo, ene nga konegega nga kuli kumooyingomu, ene ataga ko keda ooloote. Ene toongelo kombiteyingomu, ene noole ko kenooteto.