23
Yesus Yolo, Payilatno Oololo, Nguno Mande Ingowelo Yolo Oolouwonggori
(Matiyu 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Yon 18:28-38)
Oni bidodo oolengo ootookoolo, Yesus yolo, Yuda mela (Rom Gabman) ngulo tabango ngu oowooyi Payilatno oolouwonggori. Nguno ene Yesus kingo ganangolo goweyi sanggawelo mande damoni yelo ewonggori. Noole nga oningga nga kenootooye, ene ende ende noolengo oni ganaganayelolo endeyoote. Ye (Gabman) bobeye ma inowelo elo, noole soleyelolo ete. Ene ngundilo nguya ete. No ngu Kristus, mela ngalo oo bidodo sobosobo oni koleteyingo, etelo ewolo. Mandeye ngundilo ingolo, Payilatndo Yesus sumoo inolo ewolo. Ge Yuda onilo oo bidodo sobosobo koleteyingo, bine? Ewolo. Ngundilo etoni, Yesusndo mande gumi ewolo. Gedo eteku ngu nangge, no Yuda onilo sobosobo koletewololo ewolo. Ngundilo etoni, Payilatndo oni simoo baleno, ko, Anutno woolo yeyingo oni ngulo sobosobo oniku, ngu bidodomo elo ewolo. No nga oningga nga, goweyimo mande kowuli biyomi gula ma kenootenolo ewolo. Etoni, ene meno manggalu telo ewonggori. Ene Yudiya mela nga bidodomo oni simoo bale ganaganayelolo endeyoote. Ene Galili melako andunonggo ngundilo telo, yade yade ngano mayewololo ewonggori. Payilatndo ngu ingolo simoo bale sumoo yunowolo. Nga oningga nga Galili oni, bine? Ewolo. Yesus ngu Galili mela ngulo oni ngu ingolo, ngulo ene Yesus suleyootoni Herod tanggeyimo oolouwolo. Herodndo ngu Galili melangga ngu sobowooteku, ngulo suleyootoni, eneno oolouwolo. Ngu nalunggano nguno, Herod nguya Yerusalem endemo nguno oluwolo. Herodndo Yesus kenolo, ngulo ene oni oni telo, newende gome ingowolo. Ndatelo ngulo, ene kuli Yesuslo mandeni etoyi ingolo, ene komo kulimimonggo kenowelo ingondudu telo, ene damoni sungo gula onindo ma teweloyim, ene doongeyimo tetoni, kenolo, ingoweloyimbolo ingololuwolo. Ngundilo ngulo, Herodndo oo gula gulano Yesus sumoo sumoo inowolo. Ene Yesusndo Herodlo mande gumi gula ma ewolo. 10 Anutno woolo yeyingo oni, ngulo sobosobo oniku, ko mamana mande etuyeloyingo oni, ngundo ombulo, Yesus bungomo mande ebe ganagana ulungga oolengo ewonggori. 11 Herodndo enengo me oniku, ko enengo keyimo oni ngu bidodo, Yesus yumooyinolo mande elo mukendolo, oni biyomilo ewonggori. Ngundilo ngulo, ene towi nenggulo gula nakanakangoyingo gomengga yolo, Yesus yemuyinolo ewolo. Kenoyi! Mela ngalo sobosobo koleteyingo ulungga tunooteteku nga! Elo yumooyinolo yolo, Payilatno ko suleyootoyi oolouwolo. 12 Kulimi Herod, ko Payilat, elaga ngu, mundi mundi telo oluwoli. Ene ataga ngano ngu, ene dobooyelo siyelo oolooteli.
Payilatndo Yesus De Mombimo Sanggaweyilo Ewolo
(Matiyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Yon 18:39–19:16)
13 Payilatndo Anutno woolo yeyingo onilo sobosobo oniku, ko simoo bale, Yudalo tabango galo, ngudodo negoyelootoni ombulo gooboongoowonggori. 14 Payilatndo elo ewolo. Yendo nga oningga nga yolo, nono ombuwonggo. Nga oningga ngando simoo bale ganaganayelolo endeyootelo ewonggo. Ene nondo ngu mandega ngulo yengo doongeyemo nenengo sumoo inowonoku ngu, ye ingoyi! Nondo ngu yendo enedodo mande etenggoku ngu wilikootoowe, eneno biyomi gula ma kenooteno. 15 Herodndo nguya ene ko suleyelootoni, noolengomo ko ombuteku nga! Ngulo ye ingoyi! Oo biyomi gula ene ma tewolo. Nguno noole nguya ene ulewe kumooweloyi oo biyomi gula eneno ma kenowolo. Payilatndo ngundilo ewolo. 16 Ngundilo ngulo, nondo gisalu sanggilidodo ngundo utolo, gisalu yokootoowe, ene toongewalo ewolo. 17 Ngulo Yudalo damoni ngandilo oolooteku, nalu kundingiyi bidodomo, Payilatndo ya biyomimonggo oni gulanangge nangge andangetoyi toongete. 18 Ngundilo telo, oni simoo bale bidodo meno manggalu telo ewonggori. Ngu oningga ngu utooga kumootoningga, ge Barabas andangeyuno! Elo ewonggori. 19 Ngu Barabas oningga ngu, ene kuli (Gabman) oniya me yeni tunootewolo. Ende kewooloko oni gula uleni kumootoni, ngulo ene dowoolo ya biyomimo yewolo. 20 Ariya, Payilatndo mande elo ko eyingo, ene Yesus yokootoni, toongeweloyimbolo ewolo. 21 Ene meno manggalu telo ewonggori. De mombimo sanggawega kumooni! Ngu ma yokootoyi oluwelo, sanggawega kumooni! Meno elo ewonggori. 22 Payilatndo tambu kabusayi sumoo yunolo ewolo. Nga Yesus oningga ngando ndawu oo biyomingga tewoku, ngulo noole ene ulewe kumoowa? Nondo ene goweyimo mande biyomi gula ma kenooteno. Ngundilo ngulo, nondo nangge utolo, gisalu sanggilidodo, ngundo gisalu yokootoowe toongewalo ewolo. 23 Ene yanggango oolengo yelo, Payilatlo mande utolo wiliyolo meno mogulu telo ewonggori. Kini, de mombimo sanggaweya uto! Ngundilo meno elo, ngundo Payilatlo manggowo wiliyowonggori. 24 Ngundilo tetoyi ngulo, Payilat ene ko mande gula ma ewolo. Ene simoo bale manggoye keyolo, ewonggoku, ngundilo nangge tewolo. 25 Ngu oningga, (Gabman) ebe utolo oni uleni kumootoni yolo, ya biyomimo yeyingongga ngulo simoo baledo ewonggori. Mande ewonggoku, ngundilo nangge, Payilatndo Barabas andangetoni toongewolo. Ene meno manggalu telo etenggoku, ngulo Yesus ngundiya teyinoyi elo, me oni kandeyemo yelo yunowolo.
Yesus De Mombimo Sanggawewolo
(Matiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Yon 19:17-27)
26 Ene Yesus yolo oolouwonggori. Ene oni gula oowooyi Sayimon ngu Sayirinya mela ngulo, ene oole ngundilo ombulo ende ulunggano nguno uwelo tewolo. Me oni ngu oningga ngu dowoolo de mombigaku ngu mooleyomo yetoyi, ngundo koolowoolo, Yesus keyiwoole oolouwolo. 27 Simoo bale oowooyingga oolengo ene keyolo ooloutoyi, bale oowooyingga oolengo nowoondoyi telo, ngengeyolo sendolo keyolo oolouwonggori. 28-31 Ene Yesusndo yowoolengolo ewolo. Ye Yerusalem bale, ye nolo ma sendowelo. Kini, yengom, ko yengo simooyembolo nguya sendoyilo ewolo. Ye ingoyi! Kootusina nalu biyomi oolengo gula tunootewaku nguno, bale ninggooteyingomu, bale simoo kuli ma yomooyingomu, bale simooye nono ma yunootoyi neyingomu, ngundo ene mete oni oni tewanggo. Ndawugalo ngulo, ngu naluno nguno, ye kowuli ingolo, ye mela puli nguya ewanggo. Ye bidodo sodedo ukeya mayeya wiliyelootooga kumoowooto. Mela puli bobodiboya nguya ewanggo. Ye ukeya noole wiliyeloyi! Elo ewanggo. Ataga nono damoni biyomi tetenggoku nga ngu, no ngu de keda biyomine gula kini ngundilo ene ndatelo damoni biyomi gula ye oni simoo baleno yunowanggoku, ngu ye de kumooni ngundilo? Ewolo. (Ene nalu wengamo Anutndo wilikoyeloweloyi nalu ngulo ewolo.) 32 Oni biyobiyomi elaya nguya yulewelo, yoyolo, Yesusndodo oolouwonggori. 33 Ene yade puli bodaga sanganimo oolewonggori. Ngu musiyongga ngu, oowooyi tabango wembuyi (Golgata). Ngu musiyonggano nguno Yesus boolowoolo, oni biyomi elayagaku Yesus tanggeyi gide gide booloyelowonggori. Gula kandeyi koondosina, gula kandeyi dedalesina booloyelowonggori. 34 Ngundilo booloyelootoyi ngu, Yesusndo yemboongelo ewolo. Awa, no nutolo, mukendonelolo, boolonelootenggoku, ngu ene ma ingolo ngulo tetenggo. Ngulo ge nga kowuliyengga nga andangeyunoya yokoya kapengo! Elo ewolo. Ngundilo elo yokootoni, asa, me oni Yesuslo nengguloni ngu yolo, ebe dagadaga telo, oni gulado oni dagayelolo, ngundo nengguloga ngu yowolo. 35 Oni simoo bale yowoko pawayelolo dikalo yeyolootoyi ngu, Yuda onilo tabango onindo yumooyinolo mande elo, tabadoli telo ewolo. Kenoyi, ene kuli oni gidalega hoolooweyelowoku ngu, asa, ene Anutndo noole yoyoweloyi sunggi oni yeyingo oni tetoningga ngu, ene komo enengombo enengo hooloowetoningga melako ko ombuni. Elo ewolo. 36 Me oni nguya yumooyinolo mande elo, namoko ombulo, Wayin sono kowoo biyomi Yesus inowelo tewolo. 37 Ngundilo telo, me oni enebana ewolo. Ge Yuda mela oni sobosobo koleteyingo oni tetoningga ngu, asa, gengombo gengo hooloowenggeloya melako ombulo ewolo. 38 Ene de mombi sosowoomo awuno, so uyi nakango gula Payilatndo ngandilo nakangowolo. Nga Oningga Nga, Ngu Yuda Onilo Sobosobo Ulunggalo nakangowolo ewolo. 39 Asa, ngu oni biyomi gula Yesus tanggeyimo boolowoowonggoku, ngundo Yesus yumooyinolo manggalu telo ewolo. Ge Kristus tetoningga ngu, asa, gengo hooloowenggeloya ngunonggo noole nguya hoolooweyelolo ewolo. 40-41 Ngundilo etoni, asa, oni biyomi gulagakundo dobooyi mamanangolo ewolo. Ndatelo ngulo, ge ene yumooyinolo ngundilo ete? Ene oo biyomi gula ma tewolo. Ngulo ene kingo duwoo uletenggo. Ene noolendo ngu noolengo biyomi tewoloku ngu kenolo, ngulo gumi ngundilo teyunootenggo. Noolengo bidodo ngu ataga kumoowato. Ngulo ngu, noolengombo biyomi tewoloku, ngulo ge Anutlo ma sosolewa? Elo ewolo. 42 Ariya, ngundilo elo tabango yowoolengolo Yesusya ewolo. Oo Yesus, gengo Awanggebo endemo oolouya ootooya ngu, asa, nolo ingondudu telo ewolo. 43 Ene ngundilo etoni, Yesusndo mande gumi ewolo. No hamoo oolengo geno eteno. Ataga nga sanggano ngano, ge noya Awando ende gome mesalango oolengongga nguno ulo oluwalolo ewolo.
Yesus Kumoowolo
(Matiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Yon 19:28-30)
44 Sa kewoolo oolengo, sambolo mela bidodo suwoo ooleli ulungga telo, oololo, sa nemimo uteku naluno wenga, (3 klok) yokowolo. 45 Ngu naluno, Tempelno kumba gagiwi ulunggado ya gumi kundingiyi wemboongelo boolowooyingonggaku, Anut enengombo kumbagaku wengamo awunonggo oomboongetoni, oosowoolo, ulo melako utoni, gide gide elaya tunootewoli. 46 Ngu naluno nangge, Yesusndo menolo ewolo. Awa, ataga no nenengo gabone kandegemo yetenolo ewolo. Ngundilo elo, ene kumoowolo. 47 Ngundilo tetoni, me oni tabangongga, ngundo oo ngundilo kenolo, ene Anut bingami okoolo ewolo. Hamoo oolengo, nga oningga nga biyomi gula ma teyingo! Ene oni nenengo oolengo! Ewolo. 48 Ngu naluno, oni simoo bale oowooyingga oolengo mayelo, Yesus udooyi, kenowelo dikayingoku nguya, ene ngundilo kenolo, nowoondoyi telo, solengoyelo, enengo yano sawonggori. 49 Ene Yesus enengo dobooguliyi, ko bale gidalega Galilinonggo keyolo mayeyingomu, ngu yowoko dikalo, ngunonggo Yesus bingo ndatelo tewanggolo ingolo oluwonggori.
Yesus Kumootoni Melengoowonggori
(Matiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Yon 19:38-42)
50 Oni gula, oowooyi Yosep, ngu endeni ngu Arimatiya ngunonggo mayewolo. Ngu oningga ngu, ene Yuda onilo mande wilikoweloyi oni, ene oni nenengo oolengo. 51 Ngu oningga ngu, ene oni simoo bale Anutndo oo bidodo sobowooweloyi nalungga ngu sobowoolo oodoni, nguno Yesus ulewelo mande elo etoyi, ene nguya nowoondoye gulanangge kini. 52 Ariya, ene Payilat tanggeyimo oololo, Yesus bingo yowelo sumoo inowolo. 53 Ngundilo telo, ene oololo, Yesus bingo de mombimonggo andangelo yolo, towi nomboyinggado doobengowolo. Ngundilo telo, enengo bingo yolo oololo, digi kowu nguno mele seyingomu nguno melengoowolo. Ngu melengga ngu kuli oni gula nguno ma melengoowolo. 54 Ngu nalungga ngu, (Sabat) nalu kundingiyi, ngulo oo yomosiyoweloyi nalu. Suwootetoni, ngu Sabatlo nalu namoko tunootewolo. 55 Ngu naluno, bale gidalega Yesus keyolo, Galilinonggo mayeyingo, ene Yosep keyolo oololo, Yesus melengootoni, ngu kenowonggori. 56 Ngundilo telo, enengo yano sodedo oololo, ene sosara, bo oo ulumi ndindingo gomemu winggoolo yomosiyowonggori. Ngu oo ngundo ko kootusina, Yesus bingo sonowoolo yomosiyootoyi, sodedo ma buwoo yewelo. Asa, nalu kundingiyi, Sabat, nguno ene ko kini mamana mandeno eteku, ngundilo telo kengelo oluwonggori.