28
Yesus Ko Ootookoowolo
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Yon 20:1-18)
Yudalo Kengeyingo nalu, oowooyi Sabat kinitetoni, sengetoni suwoononggo, kowooyingo ngulo nalu koleteyingo, ngu Sande naluno, Mariya Magadala, ko, Mariya gula nguya yade oololo, Yesus melengooyingo melenggaku kenowelo oolouwoli. Asa, imimi ulungga oolengo yootoni ngu, ngu naluno nangge, Anutlo Sambono Engel oninggado Sambononggo ombulo, Yesus melengooyingo musiyomo oololo, digi ulungga mele manggowo ukingoyingonggaku ngu andangetoyi, ukelo, utoni, ngu sanganimo bibitewolo. Enengo omukumundoongo solu yowali ngundilo tunootelo, enengo nengguloni nguya namboyi oolengo tunootewolo. Me oni, Yesus melengooyingo mele ngu sobowoolo oodoyi, oo ngundilo kenolo ngu, ene sosolelo, mboolomboolo telo, gaboye kumookumootewonggori.
Ene Anutlo Sambono Engel oningga, ngundo bale elayagakuya ewolo. Yali ma sosolewelo! No kuli ingooteno. Yali Yesus de mombimo boolowooyingo oningga, ngu erewelo ombuteli. Ene ngano kini. Ene kuli enengombo ewo ngundilo, ataga ene keda ootookoote. Yali ombuya, meleno yewonggoku musiyongga ngu kenoli. Yali enengo musiyongga kenoya, sodedonangge oolouya, enengo sulena onikuno ngandiya eli. Ene kuli mele yokolo ootookoolo, ye koleteyunolo Galili melako ooloute, eya eli. Ye ngu mela gumisina nguno kenowanggo. Ingoyi, no ataga yeno etenoku ngu! Elo ewolo.
Ene mande ngundilo etoni, asa, bale elayagaku mande ingolo ngu, ene sosolelo, oni oni ulungga nguya telo, ngulo ene sodedonangge mele yokolo, sulena onikuno woosoolo, ngu mande ngu ewelo oolouwoli. Ene woosoolo, yade ooloutoli ngu, Yesus oolekono tunootelo, eneno ewolo. Yali mayeteliku ngu. Etoni, bale elayakundo enengo mande ingolo, oololo, Yesus keyi damonimo penggootelo, nguno yambo mande tewoli. 10 Ngundilo tetoli ngu, Yesusndo enedodo ewolo. Yali ma sosolewelo. Yali oolouya, nolo sulena oni dobooguline oolengo nguno ngandiya etoliga, ene Galili oolouya, nguno neyoyi. Yali ngundiya eli. Ewolo.
Me Onilo Mande
11 Bale elayagaku oolekono ooloutoli, me oniku Yesus melengooyingo musiyongga sobowooyingoku, ene endemo ulo, Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi ngulo sobosobo onikuno oololo, oo tunootemukowoku, ngulo ewonggo. 12-13 Ngulo ngu, Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi ngulo sobosobo onikundo, ko Iserel onilo tabango onikuya gooboongoolo, ngu oo tunootewonggoku, ngulo ndatelo tewatolo, mande gosiyowolo. Ngulo ene me oniku digi beye oowooyingga kingo yunolo ewolo. Ariya, ye saya, oni simoo baleno nga mande ngandiya eyi. Suwoono wetelootoole ngu, sulena onindo ngu tolige ombulo, Yesuslo bingo yakakayi yolo sawonggo. Ngundiya ewanggo. 14 Ngulo ngu, yengo Gabman sobosobo oni tabangongga, ngundo nga mandega yendo etoyi, ingootoni ngu, ariya, ye nowoondoye kowuli ma ingowelo. Ndatelo ngulo, no yengo sobosobo oninggano oololo, mande inowano. Inootoowe, ene ye kowuli ma yunowalo ewolo. 15 Ngundilo etoni ngu, asa, me onindo digi beye yolo, oo ngundilo ewonggoku, ngundilo tewonggori. Ngu mandegaku, ene Yuda oni simoo bale bidodo etoyi, ingoyingomu, ataga nguya, ngu mandegakulo ingololootenggo.
Yesusndo Sulena Oni Ko Yunowolo
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Yon 20:19-23)
16 Ariya, enengo sulena oni kande elaya kegidembolo gulanangge, Galili melako oololo, pulingga Yesusndo kuli eyingomu, nguno oolewonggori. 17 Ene nguno, Yesus kenolo, sulena oni bidodo penggootelo, eneno yemboongetoyi, ene gidalega ingonduduye bulibali ingowonggori. 18 Ariya, Yesus tanggeyemo ombulo, mande wesiyolo ewolo. Anutndo kuli Sambo mela ngalo nguya, yanggango bidodo nunowolo. 19 Ngundilo ngulo, ye oolouya, oni simoo bale bidodo, Anutlo Mande Keda Mesalango yunoya, yoyeyiga, nolo sulena oni tunooteyi. Ene nowoondoyemo hamoo tetoyiga ngu, ariya, ye sono (kundingiyi) newendemo utoyiga, ngu Awa, Nangoni, ko, Yuka Kundingiyi oowooyimo sonoyeloyi. 20 Ngundiya teya, nolo mande bidodo etuyelowonoku, ngu bidodo yeba nangge oo ngundilo eneno etuyelowanggo. Ye ma kapengo yewelo. Ingoyi, no suwoo suwoo yeya oode, oololo, nalu wenga kinitetoni, nguno nguya, no yeya oluwatolo ewolo. Ngu hamoo.