4
Oni Ene Komo Nowoondoye Goboolo Yelo, Oni Oni Telo, Ingondudu Gome Metemi Yootenggo
Ariya, ye Kristen oni konebane, nondo yengo nowoondoyi telo, nowoondone ye yunooteno. Nondo yengo suwoo suwoo oni oni yunootoowe, ye nolo kone teyingo, ngu digi beye uliyoweloyi ngundilo. No mande gidalega yeno ewelo. Ngu mande bidodo, nga yeno nakangowonoku, ye komo ngu oo ngu gome ingoya keyoyi. Ngundilo nangge, ye komo Oo Bidodo Sembuli Ulungga nguno yanggango dikayilo ngulo eteno. Yuwodiya ko Sinitiki, yali bale elaga, no mande bodaga yalino ewelo. Yali ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, enengo namboni elaga, bine? Mete yali, ngu Oo Bidodo Sembuli Ulungga, nguno yanggango dikaya, nguno ingonduduyali ko nowoondoyali gulanangge goboolo yeli. Ge, Sudayigos, ge oni gidalegaya, ko goboolo teweloyi gome ingoote. Ngulo ngu, no geno sumoo eteno. Gedo bale elayaga, nguno oolouya, hoolooweyelootooga, ko siyeli, elo sumoo gunooteno. Enendo ngu ene noya mande keda gome, ngalo nododo goboolo dikalo, ko tewooto. Ngundilo nangge, elayaga, ngu Kelemen, ko, oni gidalega nguya, ko telo, enengo bidodo, nolo ko goboolo nguya tewonggori. Ngu oni ngu bidodo enengo oowooye ngu suwoo suwoo keda oluweloyi bukga, nguno ooloote. Suwoo suwoo ngu, ye komo oni oni teyi! Ndawugalo ngulo, ye, ngu Oo Bidodo Sembuli, ngulomu nangge. Nguno ngu, nondo ko eteno. Ye ngu komo oni oni teyi! Oni bidodobo ngu, ene komo yengo ingootenggo. Ye oni imakeyingo ayibiyi oni oolootenggolo ingootenggo. Ye komo meyelo, oni gidalegalo mande damoni etenggoku, ngu gome gome wilikolo ingowanggo. Ye oo ngu teyi, ndatelo ngulo, Oo Bidodo Sembuli, ngu nooleno ko ombuweloyi naluno nguno, ngu namoko ooloote. Ye oo gulalo gulalo ingondudu ulungga ma telo, nowoondoye biyomi ma ingowelo. Kini, oo bidodo ngu, ye komo Anutno oo ngulo etenggo. Ye oo gula gulalo wenonolo kowuli oowooyingga, yolo, oolootenggoku ngu, ariya, Anutndo oo ngu hoolooweyeloni, elo ngu sumoo eya yemboongeyi. Ye oo ngundilo yemboongetoyi, ye komo eneno esetetoyi, Anutndo, yeno oo hoolooweyelolo, oo yunoweloyiga, ngulo eseteyi. Oni simoo bale, ngundo Anutlo imakeyingoni ayibini damoni, enengo oni yunooteku, ngu gome watayi kini. Yo, Anutndo yengo nowoondoye imakeyingo yeni, ngundo yengo ingondudu ulungga, ngulo nowoondoye biyomi yetoni, kowuli ingootenggoku, ngundo ye ma soboyelowa. Kini, ye Yesus Kristus nowoondoyemo hamoo telo, eneno ingootoyi ngu, asa, nowoondoye imakelo ngu, biyomi ko ma yowa. Ye Kristen konebane, nalu bidodomo nga oo ngalo ingoyingo yoyi. Ngu ngandilo: mande damoni bidodo hamoo oolengo, ko ingondudu gome, damoni gome nenengo teyingo; Anut doongeyimo, oo biyomi gula kini; oo gome oolengo nangge; oo ngu mete bingami okooweloyi mete; asa, ngu ingolo, ngu nangge, gome dowooyi. Mande damoni bidodo nondo yeno elo etuyelootoowe, kuli yowonggoku ngu, ko nolo mandene ingolo, damonine ngu kenolo, ingowonggoku nguya, ngu ye komo ngu bidodomo ngundiya teyi. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, Anutlo imakeyingo damoni, ngu yunootoni, yeya oluwa.
Pilipayi Onindo Oo Kingo Duwoo Soweyootoyi, Ngulo Pol Oni Oni Tewolo
10 Ataga yendo nolo ingolo, nowoondone ko yokutuwootoyi, ngulo ngu, no oni oni oolengo telo, ngulo no Oo Bidodo Sembuliga nguno eseteteno. Hamoo, kulimi, ngu ye nolo ingondudu tewonggoku, ene ye, yowoko oluwonggokuno, ngulo ye no oowooyingga hoolooweneloweloyi, ye ereremo kini. 11 No yeya ngandilo oo ngalo ma ewono. No oo gulalo wenonoyingo telo, ngulo no ma ewono. Kini, no kuli ingootenoku ngu, oo gula, nono ombuwaku ngu, no ngulo ma boguwoowano. Ngu mete nangge. 12 Nalu gidalegano, no owoolongo oni oode, no nalu gidegano, oo oowooyingga oolengo yolo, dowoowono. Nondo ngano oode, ngundi musiyo gulano oode bine, nowoondone ngu imakeyingo nangge, ngulo no kuli watayi. Ngundilo ngulo, nalu gulano, no oowali ulungga neweloyi, ngu ingolo ngu, ngundi nalu gulano, no oowalilo nguya, kumoolo bine; nalu gulano, no oo ulungga dowooweloyi ngu, ngundi nalu gulano ngu oolo wenonoweloyi nono tunootetoni ngu, asa, ngu bidodo mete nangge, elo ingooteno. 13 Ngulo ngu, no, Kristus yanggangonimo, no oo bidodo mete temukooteno. 14 Ene yendo komo ngu damoni gome oolengo telo, ye nododo goboolo dikalo, no hooloowenelolo kowuli, koolowoowonggori. 15 Ye Pilipayi oni simoo bale, ye yengombo ngu ngandiya watayi teyi. Kulimi ngu, no damoni yelo, mande keda gome mesalangongga, nga elo etuyelowonoku, no Masedoniya mela yokowonomu, ngu naluno ngu, ye Kristen simoo bale, yendo nangge nododo, goboolo dikalo, nowoondoyi teweloyi damoningga ngu tewonggori. Ye ngundilo telo, ngunonggo ye oo kingo digi tuwoo no nunowonggoku, no elo ingowono. 16 Yo, no Tesalonayika melako oluwonoku, ngu nalunggano nguya, yendo nangge nalu oowooyingga, no digibo hooloowenelolo no nunowonggori. 17 Yendo ye oo kingo duwoo gidalega no nunoyi, ngulo elo ma ingooteno. Kini, nondo ngandilo ingowono: Yengo damoniye gome, ngundo Anut doongeyimo, ngu komo engge gome oolengo tunooteni, ngulo hamoo Anutndo oo ulungga yeno gumi yunowa, ngu elo ingowelo ingooteno. 18 Yendo digi kingo, Ipaporodayitasno, suleyowonggoku ngu, no logoyimo ulungga oolengo no daganelowoku ngu yowono. Anutndo ye digi beye soweyolo kingo nunoyingo ngulo oni oni telo, ngundilo, woolo ndindingo gome metemi Yuda onindo eneno teyingomu, ngulo nguya ene gome ingoote. 19 Nolo Anutga ngu, ene oo bidodo, ngulo Sembuli Sembunayi. Yengo Kristus Yesuslo nowoondoyemo goboolo siyeyingomu, ngunonggo yendo oolo wenonootenggoku, Anutndo oo yunowa. 20 Anut noolengo awanayi, noolendo suwoo suwoo enengo oowooyi bingami okoowato. Ngu hamoo oolengo.
Kambayeloyingo Mande
21 Nondo ngu Kristus Yesuslo oni simoo bale bidodo kambayelolo eteno. Ye Kristen oni konebane, nododo goboolo oolootetoku, ngudodo ye kambayelolo etenggo. 22 Anutlo oni simoo bale ngu bidodo ye kambayelolo etenggoku, ngu gidalega ngu mela ngalo oo sobosobo oni oowooyi Sisa ngulo yano ko tetenggoku, ngundo nguya yengo kambayelolo mande nga soweyootenggo. 23 Nondo Anutno yemboongeteno. Oo Bidodo Sembuli, Yesus Kristus, gengo sumangengge ngu ene yunoya, goboolo ootooya, yanggango yunoni, ngundilo elo yemboongewono.