3
Sardis Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Nga mandega nga nakangoya soweyootooga, Sambono oni Engel Sardis Kristen goobooyingo ngu sobowoolo oolooteku, nguno oolouni. Oningga (Yesus), ene Anutlo Yuka Kundingiyi kandegula gidembolo elaya dowooteku ngu, ko ene dootu kandegula gidembolo elaya dowoolo oolooteku, ngundo yeno mande ngandilo suleyootelo ewolo. No kuli ingooteno. Ye no oowoonemo ko tetenggoku, nguno kuli ingowono. Oni oowooyingga ngu ingondudu tetenggoku, ngu yendo nolo ko gome oolengo tetenggolo ingootenggo. Ene ngu hamoo oolengo kini. Ye kuli hamoo mande ngu yokowonggori. Ye ootookooya ingoyi! Yengo Kristen damoniye ngu kinitewelo teteku, ngulo ye komo yanggango teyunoyi. Yengo damoniye bidodo tetenggoku, ngu nondo kenootoowe, nolo Anut doongeyimo nenengo kini. Ye kuli Anutlo Mande Keda Mesalango ngu ye kuli ingolo yowonggo. Asa, ye mandeni ngu komo ingonduduyemo ko ingondudu teya, gome sobowooya, nowoondoye yowoolengoya, Anutlo mande ngu keyoyi. Ye wetolo oode ma ootookootoyi ngu, asa, no yeno yakaka oni ngundilo windoga tunootewano. Nolo nalune wilikoyeloweloyiga ngu, ye ma ingootenggo. Ye nowoondoye ngu towikumba sugabododo ngundilo. Ngulo ngu, Sardis Kristen oni gidalega ye kewooloyemo oolootenggoku, ene ngundilo nguya kini. Ngu oni ngu, enengo nowoondoye hamoo teyingo ngu namboyi oolengo. Nowoondoye ngu towi nenggulo namboyi oolengo, ngu ngundilo. Ngu oni ngu, noya endeyolo oluwato. Oni ene nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oolengo dowoolo, dikalo oolootenggoku ngu, asa, nondo kumba namboyi ngu, ene yunolo, ko, nondo enengo oowooye Sambo endemo so uyimo simoo bale keda oluweloyi oowooye nakangootenoku, nguno oluwa. No enengo oowooye ma toongoowano. Kini, nondo enengo oowooyi nolo Awanemo, ko, enengo Sambono Engel oni nguya, ngu tunoo yootunolo ewano.
Asa, oni sodeyedodo mande ingoweloyi gome ngu, ye komo Anutlo Yukanimbo Kristen simoo bale goobooyingo musiyo bidodomo mande eteku nga, gome ingoyi! Elo ewolo.
Piladelpiya Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Nga mandega nga nakangoya soweyootoowega, Sambono oni Engel Piladelpiya Kristen goobooyingo ngu sobowoolo oolooteku, nguno oolouni. Ngu ngandilo: Nondo kundingiyi oolengo (Yesus), ko, no oo teweloyi etenoku ngu, ngu no hamoo temukooteno. Nondo Yerusalem ende kedaga Sambono oolooteku, ngulo sobosobo koleteyingo oodoowe, kuli Dewitndo oluwoku ngundilo. Nondo yamako goosootoowe ngu, oni gulado mete ko ma goodoowa. Ngundilo nangge, no yamako goodootoowe ngu, oni gulado mete yamako ngu goosooweloyi nguya kini. Yesusndo nga mandega nga elo nakangowolo.
Yendo no oowoonemo ko bidodo tetenggoku ngu, no kuli ingowono. Ngulo no yengo hoolooweyelootoowe, ngunonggo oni gidalega nguya yedodo nowoondoyemo hamoo tewanggoku, nguno ombuwanggo. Oni gulado ngu mete yengo ko ngu ma gosiyelowa. Yengo watangga nguno, ye oni simoo bale oowooyingga kini, ene ye oni kewooloyemo, no oowoone yootunolo, ewelo ngu, ene ma sosolewolo. Ngulo ngu, ye ingootenggoku ngu, Yuda oni watangga ngu Setanlo mandeni keyolo, ngunonggo ngandilo etenggo. Noole Yuda oni ngulo soweni. Ngundilo etenggoku, ene Anutndo ene ko yoyoweloyi oningga sunggi yeyingo, nguno nowoondoyemo hamoo ma teyingomu, ngulo hamoo oolengo, ene Yuda oni kini. Ene ebe ganagana oni nangge. Ngulo ngu, ye ingoyi! No ngu oni ngu yoyewe, ene ombulo, yengo oowooye bingami ngu okoowanggo. No yengo gome ingootenolo ewolo. 10 Ye ngu nolo mandene gome dowoolo, keyolo, ngunonggo yanggango dikalo, kowuli bidodo yeno ombutoni koolowoowonggo. Ngundilo ngulo, nalu sosowoomo Setanlo tewootewoo oni simoo bale melako ngano oolootenggoku, ngu tewootewoongga ngu yeno ma tunootewa. 11 Ngulo ye gome ingoyi! No yeno sodedonangge tunootewano. Ngulo yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga oolooteku, ngu gome yanggango dowootoyi, ngulo oni gulado ngu ooga ngu ma yombuliyowa. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, yengo suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngu kingo oo duwoo yoweloyi ngundilo yowanggo. 12 Asa, oni ene newendemo hamoo teyingo ngulo yanggango dowoolo, dikalo oodoni ngu, nondo ene yanggango yewe, nolo Anutga, ngulo goobooyingo ya Tempel ngulo osiyi ngundilo yewe dikawa. Nguno ngu, ene suwoo suwoo oluwa. Ngu oningga ngu, ene Anutlomu, ko ene Yerusalem ende kedaga sambononggo ombuyingomu, nguno sugi sugi oluwa. Nolo oowoone keda nguya ngu oningga inowano.
13 Asa, oni sodeyedodo mande ingoweloyi gome ngu, ye komo Anutlo Yukanimbo Kristen simoo bale watangga ngu bidodomo mande eteku nga, gome ingoyi! Elo ewolo.
Leyodisiya Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
14 Nga mandega nga nakangoya soweyootooga, Sambono oni Engel Leyodisiya Kristen watangga ngu sobowoolo oolooteku, nguno oolouni. No (Yesus) hamoo mande ngalo Sembuli. Nondo ngu Anutlo mande ngu nenengo suwoo suwoo yootunolo eteno. No ngu, oo bidodo Anutndo yeyingo ngulo Sembuli. Ngulo ngu, nondo nga mandega nga yeno soweyolo eteno.
15-16 No yengo damoniye tetenggoku, ngu kuli ingootenoku ngu, ye nowoondoye gingo kini (nowoondoye hamoo ma teyingo oni ngundilo); ko, yengo nowoondoye gookingo oolengo nguya kini (oni nowoondoyemo hamoo teyingo oolengo ngundilo). Yo, ye yanggango no ma kenelolo, nolo ko nguya yanggango ma dowoolo tetenggo. Kini, ye ngu wata elagano ngu kewoolokono oolootenggo. Ngundilo ngulo, nowoondone kowuli ulungga ingolo, ngulo no mindeweloyi teteno. 17 Ye ngandilo ingondudu telo, etenggo. Noolengo wembunayimo nangge, noole bobeye, sitoyi ulungga yolo, Anut doongeyimo no oni nenengo oolootetolo ingootenggo. Ngulo noole oo gulalo ma wenonolo, elo ingootenggo. Ngundilo ingolo, ngulo ye yengombo oowooye bingamiye okootenggo. Ene ye ma ingootenggo. No doongenemo ngu, ye howoolongo oni oolengo telo, doongeye kilingo yelo, mbilimbili oolootenggoku ngundilo. 18 Asa, ataga no yeno yootunolo ewelo. Ye nolo nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango yetoyi ngu, hamoo gol ngundilo. Ye ngundilo tetoyi ngu, nolo Yukane ngundo ye gome soboyelowa. Ye sitoyiyedodo tewelo ngu, asa, ye komo nolo gol hamoongga kuli kalo, yomosiyoyingongga ngu uliyoyi. Asa, ye mete kumba namboyi (nowoondoye namboyi) ngu uliyolo, kuduwoolo yemulo ngu, ye mbilimbili ootoolo, ma oyumo yowanggo. Ye mete doongeyembolo Marasin uliyolo doongeyemo yetoyi, mete tetoni, gome doongetewanggo.
19 Oni gidalega no nowoondone ene yunolo ngu, asa, nondo enengo damoniye biyomingga, ngulo mamanayelolo, yoyolo yoonenengoyelowano. Ngulo ngu, ye komo yengo damoniye biyomi ngu bidodo wilikoya, ingoya ngu, nowoondoye yowoolengoyi. 20 Ye gome ingoyi! No yengo nowoondoyebolo yamakoyi ngu dabemimo ootoolo, ngunonggo no yengo nowoondoyemo ombuwelo, ngulo no kakasa telo oolooteno. Oni gulado ngu nolo manggone ingolo, no negonelootoni ngu, asa, no yani newendemo (nowoondoye newendemo uweloyi) ulo, eneya oowali goboolo nelo, ene no eneya goboolo oluwato. 21 Kristen oni ene Setanlo tewooni nguno yanggango dikalo, dagalo ngu, asa, ene mete nolo sobosobo yaba bibiteweloyi, ngusina bingaminidodo nguno goboolo bibitewato. Kuli no nguya Setanlo tewootewoo ngu yanggango yelo, dagatoowe, ngulo Awanembo yaba bingaminidodo bibiteweloyi musiyosina, no nunootoni bibitetelo.
22 Asa, oni sodeyedodo mande ingoweloyi gome ngu, ye komo Anutlo Yukanimbo Kristen simoo bale watangga ngu bidodomo mande eteku nga, gome ingoyi! Elo ewolo.