7
Anutndo Iserel Oni 144,000 Logoyelootoni, Enengo Ko Teweloyimbolo
Ngu naluno nguno, no Yon Sambono Engel oni namolaya, mela ulungga nga bidodo wenga wengamo dikalo, oodoyi kenowonowo. Kenolo, ene mela ngalo doogo namolayaga ngu yodowootoyi, ngulo doogo ngu mela, wendeyi, ko, de nguya ngu uwootoni, ma oomoowolo. Anutndo ngu Engel oni namolayaga, ngu yanggango oolengo yunolo, ngu kootusina mela sambo ngu yombuliyeloweloyimbolo yoyewonowo. Ngu naluno ngu, sa ooletekusina nguno Sambono Engel oni gula tunootewolo. Anut keda oolooteku, ngundo ngu Engelngga, ngu kongga ngu teni, elo sunggi yewolo. Ngundilo ngulo, ngu Sambono Engelngga, ngundo Engel namolayaga nguya meno manggalu telo ewonggori. Ye mela, de, wendeyi nguya sodedo ma yombuliyelowelo. Noolendo koletelo Anutlo ko oni kembawasayemo, Anutlo sunggi yelo, yokootooye ngu, asa, kootusina ye mete oo ngu yombuliyoyilo ewonggori. Ngu naluno, oni ndadilo Anutndo logoyelowoku, ngu no ingowono. Ene Iserel oni sowengga ngu bidodomo (144,000) logoyeloyingo, ngu ngandilo.
5-8 Yuda sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Ruben sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Gad sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Aser sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Naptalayi sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Manasa sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Simiyon sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Liwayi sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Isakar sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Sebulan sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Yosep sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Beniyamin sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo tewonggori.
Kristen Oni Oowooyingga Oolengo Sambono Oolootenggoku, Ngu Ma Kandangeweloyi, Ngulo Mandeye
Ngu naluno nguno, no doongetelo, oni simoo bale ulungga oolengo ma kandangeweloyi, ngu gooboongoolo oodoyi yeyowonowo. Ngu oni simoo bale ngu oni sowe bidodo, oni mela bidodomonggo, oni goweyi gula gula bidodo, ko, mande bungeye gula gula bidodo, ngu oni bidodo, ene Anutlo yaba bingamimo bibiteteku ngu doongeyimo, ko, Sipsip Nangoni doongeyimo nguya dikawolo. Ene kumba namboyi oolengo yemulo kuduwoolo, kandeyemo toonggoo uyi dowoowolo. 10 Ngundilo dowoolo, dikalo, meno manggalu telo, ngandilo ewolo. Noolengo Anut, enengo yaba bingamidodo nguno bibitetoni, ko, Sipsip Nangoni ngundo noole ko yoyoyingo! Elo ewolo.
11 Sambono Engel oniku Anutlo yaba bingami nguno pawangolo, dikatoyi, ko tabango oniku, ko Oo Keda Oolootenggoku oo namolayaga nguya pawayelowonggori. Ngu bidodo Anut tanggeyimo omukumundooyesinanggo penggootelo, yambo mande telo ewonggori.
12 Ngu hamoo oolengo! Noole gengo oni oni telo, bingamingge okoolo, gengo dulidali eteto. Ge nangge ingoyingonggedodo, yanggangonggedodo, ngulo ngu, noole geno esetelo, bingamingge okoowato. Ge nangge noolengo Anut, suwoo suwoo sugi sugi ootoolo, oololo oluwa! Ngu hamoo oolengo! Elo ewonggori.
13-14 Ngu naluno ngu, tabango oni gulado no sumoo nunolo ewolo. Ngu simoo bale kumba namboyi kuduwoolo, oolootenggoku, ge ingooteku ngu onendo? Ge kuli ingooteku, ene ndanonggo mayelo oolootenggo? Etoni, nondo gumi ewono. Kini, oni ulungga, gedo etooga ingowelo etoowe, ariya, oni ulungga ngundo ngandilo ewolo. Ngu oni ngu, nalu wengamo, Setanlo tewoo wenga oolengongga, nguno enengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, nguno yuleyi kumoowonggori. Ngu kuli Sipsip Nangoningga ngulo dalowo, ngundo enengo nowoondoye towikumbaye nguya sonowootoni, namboyi tunootewolo. 15 Ariya, ene Anut doongeyimo dikalo oolootenggo. Nguno ngu, suwoo suwoo, ene Anutya goboolo ootoolo, koni teyinootenggo. Ngundilo tetoyi, Anutndo enengo yaba bingaminidodo nguno bibitelo, ngunonggo ene gome soboyeloote. 16 Ngundilo soboyelolo oodoni, ene oowalilo, sonolo, ko ma ingowanggo. Sa gookingo, oo gulado nguya, goweye ko ma yoodewa. 17 Ndadilo ngulo, Sipsip Nangonimbo ene Anutlo yaba bingaminidodo tanggeyimo ootoolo, ngunonggo ene gome soboyelolo ooloote. Ene ngunonggo yoyolo, sono omungo gomengga suwoo suwoo ngundilo oolelo, noole keda oluweloyi ngu yunootoni, oolooteku, nguno oni yoyolo ombuwa. Anutndo oni enengo kowuliye bidodo andangeyunootoni, ene ko ma sendowanggolo ewolo.