14
Sipsip Nangoni Ko Oni 144,000 Yambo Mande Keda Tewonggori
Ngu naluno, no Yon doongetelo, Sipsip Nangoni kenootoowe, Yerusalem melako Sayon pulimo dikatoni, ko ene oni 144,000 ngudodo dikawonggori. Ngu oni ngu Anutndo Sipsip Nangoni oowooyi, ko enengo oowooyi nguya kuli kembayemo nakangowolo. Asa, no ingootoowe, ngguyi gome gula Sambo endemonggo ombuwolo. Ngu ngguyiga ngu sono tuli ulungga ngguyi ngundilo, ko gusilo ulungga ngguyi ngundilo. Nondo ngu ngguyiga ngu ingootoowe, ngu gusimbolo ngundilo. Ngu ngguyiga ngu onindo Gita Musik gula oowooyi Harup, oo uwootenggoku ngundilo. Ngu 144,000 oni, ngundo Anut doongeyimo, oo keda oolootenggoku namolaya nguno, ko tabango onikudodo ngu bidodomo, 144,000 oni, ngundo dikalo, Anutno yambo mande keda ulewonggori. Oni simoo bale Yesusndo enengo mbumbuwa kuli andangelo uliyoyingomu, ngu oni ngundo nangge, ene mete yambo keda ngulo damoni ingootenggo. 4-5 Ngu 144,000 oni, ngu Anutndo kuli kembayemo yeyingo, ngundo ene baledoya ma wetolo endeyoyingo, ko nowoondoyemo nguya ene gome metemi namboyi oodoyi, nguno ene ebe ganagana damoni biyomi gula eneno kini. Ene Sipsip Nangoni ngulo mande damoni gome ngu nangge keyowonggori. Ngundilo oni yengo melako ngano oolootenggoku, ngundo yengo Anutno woolo yeyingo ngundilo koleteyingo oolootenggo.
Sambo Engel Kabusaga, Ngundo Wilikoyeloweloyi Nalu, Ngu Ataga Tunootetelo Ewonggori
Ngu naluno, Sambono Engel gula kenootoowe, ene ululumelo oolelo, ngunonggo ene Anutlo mande ngu oni simoo bale mela nga bidodomo oolootenggoku, nguno ngandilo wesiyolo; oni goweyi gula gula bidodo; ko mande bungeyi gula gula bidodomo nguno, meno elo ewonggori. Anutndo oo bidodo wilikoweloyi nalungga ngu tunootete. Ngulo ngu, ye komo sosoleya Anutndo enengo oowooyi bingami okooya, ye komo yambo mande teya, Anut sambo, mela, wendeyi, sono mele oo bidodo yeyingongga, nguno nangge yambo mande teyilo ewolo.
Sambono Engel elayayiga, ngundo Engel koleteloga ngu keyolo ombulo ewolo. Babilon ende ulungga ngu kuli yombuliyowo! Yo, ngu hamoo yombuliyowo! Ngu Babilon endemo oni, ngundo ene bosebalese damoni biyomingga ngu keyolo, ngunonggo ene mela gidalegano oni ngu bidodo yowoosoolo yoyolo etuyelootoni, ngu damoni biyomi ngu tewolo. Ngu damoningga ngu, Wayin sonoyi yanggango oolengomu ngundilo neyingo ewolo.
9-10 Sambono Engel oni kabusayi, ngundo Engel koletelo elayaga ngu keyelolo ombulo, menolo ewolo. Ngu oni ngundo ene Nusago Goki nguno, ngundi enengo gaboyimo yambo mande telo, ngundi enengo sunggini kembayemo ko kande koondosina yetoni ngu, ariya, ene Wayin sonoyi yanggango oolengo netenggoku ngundilo. Ngu Wayin sono yanggangongga ngu Anutlo sanggilini ulungga oolengo. Sipsip Nangoni ko Sambono Engel onikudodo doongeyemo, ngundilo oni ngu Anutndo ngu digi koolongguyi oowooyi Salpa, ngu solu oolelo, ngu pokomelo, moondeyemo oolelo yoodetoni, ogingo ulungga oolengo sugi sugi oolengo yunowa. 11 Ngu dega ngulo wooloyi oolelo, ngundo ogingo ulungga suwoo suwoo ulungga awuno oolengo yunolo oluwa. Ngu oni ene Nusago Goki, ko ngulo gaboyimo yambo mande tetenggoku ngu, ko ngulo sunggiyi kembayemo ko kandeyemo yelo oolootenggoku ngu, ene suwoo sa ngu ma kengewanggolo ewolo.
12 Ngundilo damoningga ngu tunootetoningga ngu, ye Anutlo mamana mande keyolo, ko Yesuslo nowoondoyemo hamoo tetoni, enengo mandeni keyolo oolootenggoku ngu, ye yanggango dikaya, yengo damoniye gomengga ngu gome dowooyi.
13 Ngu naluno ngu, no ingootoowe, sambononggo manggowo gula meno elo ewolo. Ge mande ngandiya nakango. Oni ene Oo Bidodo Sembuliga ngulo nowoondoyemo hamoo tetoni, ngulo kumooyingomu ngu ataga ngundi kootusina bine, ngu oni kumooyingomu ene mete oni oni tewanggolo ewolo. Anutlo Yukani ngundo nguya ete. Yo, hamoo, ngu Kristen oni kumooyingo ngu, enengo koye yanggango tewonggoku ngu yokolo ngu, ene gome kengewanggo. Ene kumoowonggokuno, ene kingo ma oolouwonggori. Kini, Anutndo onilo damoniye gome nenengongga melako ngano tewonggoku, ngu kenowololo ewolo.
Anutlo Sanggilini Ngu Engge Tunootewa
14 Asa, no ko doongetetoowe ngu, goboole namboyi ngu oodoni, ngu sanganimo Anut Nangoni Oni Kilalongo, ngu goboolega ngu sanganimo bibitelo oluwolo. Ngu ene tabangomo gol tomokuyi gula kuduwoolo, ko kandeyimo duge kuningo oolengongga dowoowolo. 15 Ngu naluno, Sambono Engel oni gula ene Tempel ya kundingiyi ngu yokolo, oolelo, ngu oni gobooleno bibiteyingongga, nguno menolo ewolo. Ataga ngu, oo engge melako ngano oolootenggoku, ngu engge kuli mandoni yemukowoku, ngu yoweloyi naluwolo. Ngundilo ngulo, ge ataga duge kuningo oolengo ngu yoya, oo engge mandoni ngu toongooya yo! Ewolo. 16 Asa, ngu oningga gobooleno bibiteyingongga, ngu mande ngundilo ingolo, ene dugega kandeyimo dowooyingongga ngundo oowali mandoni ngu toongoowolo.
17 Ngundilo tetoni ngu, Sambono Engel oni gula Sambono Tempel ya kundingiyi yokolo, ende oolewolo. Ngu Engel oningga nguya ene duge kuningo oolengo gula dowoowolo. 18 Sambono Engel oni gula nguya ene Anutno woolo yeweloyi nombo ngu yokolo oolewolo. Ngu ene de nombolo sobosobo, ngundo Engel oni duge kuningo oolengo dowooyingongga, nguno meno elo ewolo. Wayin engge ngu wembuyimo oolooteku, ngu kuli mandoni yemukowolo. Ngundilo ngulo, gengo duge kuningo oolengongga ngu yoya, Wayin engge koondeyo melako oolooteku, ngu bidodo toongooya, gooboongooya, wata yetooga olinilo ewolo. Wayin enggega ngundo oni simoo bale mbumbuwa tetoyi, Anutndo oo ngu wilikoyelowelo tetelo ewolo. 19 Sambono Engel oningga duge dowooyingongga ngu ingolo, ene dugeningga Wayin engge koondeyo ngu bidodo toongoolo wata yetoni, ngunonggo engge ngu yolo, sonoyi winggooweloyi digi koondoyi ulungga nguno oolongoowolo. Ngu koondoyiga ngu Anutlo sanggilini ngundilo ulungga oolengo. 20 Ngu digi koondoyi ulungga ende ulungga ngu dabemimo oolooteku, nguno ene Wayin sonoyi winggoowolo. Wayin winggootoyi ngu, asa, dalo koondono koongelo, oolelo wendootoni uyingomu ngu 300 Kilomita oololo ulo, koongelo ooleyingo, ngu Hos dikatoni, kumundoongomo nguno oolelo, elelemo tewolo.