2
Krayis Ngu Noorengo Hoorooweyeroyingo
Ye nenengo Kristen simoone, no nga mandega, yengo nakangoyunootenoku nga ngu, ye weti mbumbuwa ma tewero, ero nakangooteno. Ene oni gura weti mbumbuwa tewaku ngu, noorengo hoorooweyeroyingo oni, ngu Awanani, Anut tanggeyimo, eneya gobooro oorooteri. Ngu oni gome nenengongga, ngu Yisas Krayis. Ngu Yisas Krayisngga, ngundo noorengo weti mbumbuwanani, nguro kowuri urungga koorowooro, wetinani andangeyingo. Yo, ene noorengo weti mbumbuwa ngu andangero, ko, mera bidodomo oni simoo barero weti mbumbuwaye nguya, ngu bidodo andangeyunoro hoorooweyeroyingo.
Oni Anut Hamoo Ingooteku Ngu, Ene Anutro Murini, Ngu Keyoote
Ene noore Anutro mamana mande ngu keyowatoku ngu, asa, noorengombo Anutro murini, ngu gome oorengo ingowato.
Ene oni gurado ewa, no Anutro gome ingooteno, ero, ene Anutro mamana mandeni ngu ma keyoro ngu, asa, ene godange oni. Ngundiro nguro, Anutro hamoo mande ngu, ene newendemo nguya kini.
5-6 Ene oni gura Anutro mande ngu gome ingoro, keyoro ngu, asa, ene newende bidodo Anut inoro oorootekungga, ngu hamoo noore ingooteto. Ndadiro nguro, noore enedodo Anut newendemo uro oorooteto. Ene oni gurado ewa, no Anutya oorootero, ero ewaku ngu, asa, ene Yisas Krayisdo gome nenengo endeyoyingo, ngundiro oorengo nenengo endeyowa.
Ye Kristen dobookurine, nondo mamana mande nga keta, amana gura, yengo ma nakangoro yunooteno. Kini, nga mamana mandega nga, ngu yendo kurimi oorengo nga mamana mandega nga yoro, kandangero ingoyingo. Ene nga mamana mandega, ataga nondo yengo nakangootenoku nga, ngu mamana mande keta gura. Noore ingooteto. Nga ngu, Yisas Krayis, enengo koni, ngundo nowoondonanimo ko tete. Ngundiro nguro, noore gome oorengo nowoondonanimonggo hamoo ingooteto. Nga mamana mande ketangga nga, ngu ene hamoo oorengo, ero ingooteto. Yo, Anutdo Setanro ooreri, yeni kinitewero tero, ngunonggo soru himi yeni, tunootewero tete.
Ene oni gurado ewa. No soru himimo oorooteno, ero, ene dobooyi guraya sanggiri tero, boguwoowaku ngu, arisa, ene komo ooreriko uro ooroote. 10 Ene oni dobooyi nowoondoyi teyinooteku ngu, ene Anutro soru himimo ooroote. Soru himimo endeyoro oode, ene mereno ma sorewa. 11 Ene oni gura dobooyiboya newende biyomi ingoro, oorootekungga ngu, ene ooreriko ooroote. Yo, ooreri ngundo ene newende doobengootoni, nguno ene oore erewero, wenonoro ooroote. Ndadiro nguro, ooreri ngundo doongeyi kuri doobengoro yokoyingo.
12 Ye noro simoone ngu, Anutdo Krayis oowooyimo, yengo weti mbumbuwaye kuri andangeyunoyingo. Ngundiro nguro, nondo nga mandega nga, yengo nakangoro yunooteno.
13 Ye awa awaye, ye ngu oningga (Krayis), ngu kurimi oo ma tunooteyingomo oruwo. Ene oode omburo ataga, nguya oorooteku ngu, ye nguro murini ingootenggo. Ngundiro nguro, nondo nga mandega nga yengo nakangoro yunooteno.
Ye simoo oore, nondo nga mandega nga yengo nakangoro yunooteno. Ndadiro nguro, ye Setanro yanggangoni ngu, ye kuri dagawonggoku, nguro no mande nga nakangoro eteno.
14 Ye simooye garo, nondo yengo nga mandega, nga nakangoro yunooteno. Ndadiro nguro, ye Awaro murini, gome oorengo ingootenggo.
Ye awa garo, ye ngu oningga ngu kurimi oo ma tunooteyingomo oruwoku, omburo ataga, nguya oorooteku ngu, ye nguro murini ingootenggo. Ngundiro nguro, no nga mandega, nga yengo nakangooteno.
Ye simoo oore garo, ye yanggangoyedodo, Anutro mande ngu yengo nowoondoyemo nguno oorooteku, ngundo ye Setanro biyomini ngu, ye kuri dagayingo. Ngundiro nguro, no nga mandega, nga yengo nakangoro yunooteno.
15 Ye mera ngaro muri biyomi gura gura oorooteku, nguro nowoondoyemo ma hahangero oruwero. Oni gura, ene mera ngaro murini biyomi, nguro hahangero oorooteku ngu, arisa, ene newendemonggo, Awaro nowoondoyi teweroyi muringga, ngu eneno kini. 16 Noore ingooteto. Mera ngaro oni nguro muri bidodo ngu; goweye ngaro nowoondoye uru teweroyi; oo kenomayingoweroyi; enengo oo sitowi ngu kenoro, nguro oni oni teweroyi muri, ngu bidodo Awanonggo, ma ombute. Kini, ngu merako oni nganonggo tunootete. 17 Mera ngano oo oorooteku, ngu meradodo kinitemukowa. Yo, hamoo, oniro nowoondoye uru teweroyi nguro murini, ko, doongeye gome teweroyi murini nguya kinitewa. Ene oni gura, Anutro manggowo keyoro oorooteku ngu, ene sugi sugi oruwa.
Krayis Yisasro Mundi Oni Ngu Kuri Tunootewonggo
18 Ye nenengo Kristen simoone, nga narungga nga ngu, naru wenga namoko tete. Kuri, ye Krayisro mundi oni gura tunooteweroyi, nguro mande ingowonggo. Ene ataga, Krayisro mundi oni oowooyingga oorengo oorootenggo. Nguro ngu, noore ingooteto. Naru wenga, ngu namoko tunootewero teteku nga, ero ingooteto. 19 Yo, ngundiro oni ngu, noore kewooronanimonggo, noore yoyokoro satenggo. Ndadiro nguro, ngundiro oni ngu, noorengo oni nenengo kini. Yo, hamoo, ngu oni ngu noorengo oni tetoyi ngu, ene suwooyi sano nooreya oruwato. Ene noore kuri yoyokoyingo, nguro noore ingooteto. Ngundiro oni ngu, bidodo noorengo oni kini, ero ingooteto.
20 Ye kuri, Yuka Kundingiyi yoyingo, nguro ye bidodo enengo hamoo mandeni ngu ingootenggo. 21 Ye bine, hamoo mande, ngu ma ingootenggoku, no nga mandega, nga yengo nakangooteno? Kini, ye hamoo mande ngu kuri ingootenggo. Ene ye ingoyi! Hamoo mande ngu godange mande nguno tunooteweroyi ereremo kini. Ngundiro nguro, no nga mandega nga yengo nakangoyunooteno. 22 Oni oone, ngu godange oni? Ngu oni gidaregado ngandiro etenggo. Yisas ngu ene Anutro simoo bare ko yoyoweroyi oni kini, ero etenggo. Ngundiro oni ngu, ene Krayisro mundi oni tero, Anut ko enengo Nangoni, Yisas nguya, kootu inootenggo. 23 Oni gura ene Anutro Nangoni kootu inoro yokowaku ngu, ene eweyi Anut nguya kootu inoro yokowa. Ene oni gura ene Nangonimboro newendemo hamoo tewaku ngu, ene eweyimboro nguya newendemo hamoo tero oruwa.
Yuka Kundingiyimbo Hamoo Mande Ngu Etuyeroote
24 Ye kuri mande ingoyingo. Ngu nowoondoyemo, nguno gome dowootoyiga, sugi sugi ingonduduwooya oriyi. Ye mande kuri ingowonggoku, ngu sugi ingonduduyemo gome dowooro oruwanggoku ngu, arisa, Yisasdo, eweyi Anutya ye soboyeroro, gome yodowootori, ye eneya oruwanggo. 25 Krayisdo noorengo sunggi mande, ngandiro ero gosiyoyingo. Ene sugi sugi keta oruweroyiga, ngu yunowero, Krayisdo ngundiro eyingo.
26 Nondo nga mandega yengo nakangootenoku nga ngu, oni ye ganayeroro, ye yoyoro, muri biyomimboro oore, ngu ye etuyerootenggo ero, nguro nakangoro yunooteno. Nguro ngu, ye komo ingonda teyi! 27 Krayisdo Yuka Kundingiyi ye yunootoni, yoyingo, ngu yeya oorootenggoku ngu. Ngundiro nguro, yengo ingonduduye ngu ma wenonootenggo. Kini, Yuka Kundingiyi, ngundo suwooyi sano, oore oo gome ngu etuyerowa. Yuka Kundingiyi, nguro mandeni ngu hamoo mande oorengo, ngu godange kini. Ngundiro nguro, ye komo Krayisro nowoondoyemo hamoo yanggango tetoyiga, ngunonggo, Yuka Kundingiyimbo oo etuyerooteku nguya, ngundiya nangge keyoyi.
28 Yo, ye noro Kristen simoone, ye komo Krayisya nangge oriyi. Ngundiro tero ngu, asa, ene kootuyisina, tunooteweroyi naruno, noore ene doongeyimo yanggango dikaro, oyimo ma yowato. 29 Yendo ngandiro ingootenggo. Krayis, ngu oni gome nenengo oorengo, ero ingootenggoku ngu, arisa, ye ngandiya ingoyi. Oni ene muri gome nenengo oorengo ngu tero, ene Anutro simoongo.