1 TIMOOTI
Polndo Timootiro So Uyi Koretero Nakangoyingo
1 Timootiro Mande Tabango
Timooti oningga ngu ene Esiya mera etenggoku, ngu gumisina ngunonggo mayeyingo. Enengo eweyi ngu ene Girik oni, ko, enengo nemi ngu Yuda bare. Polndo kootu endeyoyingongga, nguno ene Timooti nguya yootoni, ngundo Pol hooroowero, tero ngu, enengo ko gobooro oni tunootero endeyoweroyi, nguro rogo teyingo. (Aposel16:1-3). Kootuyisina, Polndo ene Timootino ngu Epesasno nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare, ngu soboyeroni, ero rogowooyingo.
Nga so uyingga ngano ngu, Polndo Timootiya ingonda teni ero, mande eyingo. Ngu godange oni etuyeroyingo, ngundo nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare, ngu ma yomburiyerowero ero, yanggango teyunoyingo. Polndo ngu nowoondoyemo hamoo teyingo oni, nguro yambo mande teweroyi, nguro Timootino eyingo. Ene ngandiro nguya eyingo, tabango oniro muriye gomengga, nguno ene yambo mande komo teyi, ero eyingo. Polndo, ngu muri metemi ngu nangge, Timootindo yoni, ero eyingo. Ndadiro nguro, ene ngu Krayisro ko oni ngu nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare, ngu kewooroyemo ko teweroyi oni.
Nga so uyingga, ngaro mande gumi gumi ngu ngandiro.
* Polndo ngu esoso mande eyingo, ngu ene Timooti yoro hoorooweweroyi, nguro eyingo. 1:1-2.
* Etuyeroyingo mande nenengo, nguro mandeni. 1:3-20.
* Yemboongeweroyi muri nguro mande, ko, simoo barero muriye gome nenengo nguro mande. 2:1-15.
* Kristen simoo barero tabangoye, nguro muriye3:1-16.
* Ingoweroyi mande, ngu Timooti ene komo enengo murini ngu gome sobowooya, enengo mandeni etuyeroyingo ngu nguya, gome sobowooni, ero eyingo. 4:1-16.
* Timootiro koni nguro mande ingoni ero, ko nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare, ngundo gome hoorooweyeroya ko teni ero, mande eyingo.5:1-6:21.
1
No Pol, no Aposel, Krayis Yisasro soweyeroyingo oni. Anutdo noore ko yoyootoni, Krayis Yisas kenowero sobowootetoku, ngundo no rogoneroro, enengo Aposel oni yootunonerowo.
Timooti, ge Krayisno nowoondogemo hamoo teyingo, nguro ge noro nangone oorengo. Nondo nga nakayangga nga ngu, gengo nakangooteno. Awa Anut, ko noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis, enengo sumangeni, nowoondoyini, imakeyingoni ngu mete geya oriri.
Noore Mande Godange Ngu Bidodo Wongooye Uwa
No kuri Masedoniya oorowuwero yade oororo, ooreko geno etoowe, ingoyingo, ngundiro nangge, ataga nguya no geno eteno. Ge komo Epesas endemo nguno ootoo, ngunonggo oni gidaregado mande godange simoo bareno ero etuyerootenggoku oni, ngu gedo mamanayeroya e. Ye komo ngundiro godange mande ngu simoo bareno ma etuyerowero! Eyingo. Yo, hamoo, ngu oni ngundo kingo mata gura gura suwooyi sano ero, ko enengo osi sambayeboro oowooye nguro mande gumi gumi ero woosooro etenggo. Ngundiro mande mande ngu etoyi, ngundo simoo bare usowootoni, songo songo tero, nguno enengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yomburiyootenggo. Yo, ngundiro mandega ngundo oni simoo bare ma hoorooweyerootoni, Anutro koni tetenggo. Ene nondo, ataga nga mamana mandega ge gunootenoku nga keyoro ngu, arisa, Anutro mamana mande nowoondogemo oorooteku, ngundo ge oo biyomi gura teyingo, ero ma ete. Nguno, ene Yisasro nowoondoye hamoo teyingo ngu gome ingootenggo. Ngu mande muringga ngu bidodobo nowoondoye yokutuwootoni, ene ngunonggo nowoondoyi teweroyi, muri gome ngu tewanggo. Nga etuyeroyingo oni godange ngando, ene muri nenengo ngu yokoro, ene wenonoro kingo mande, nguno nowoondoye yetenggo. Yo, ene Anutro mamana mande ngu simoo bare etuyerowero ero, ngandiro ingootenggo. Noorengo mande nga ngu, hamoo oorengo, ero ingootenggo. Ene mandega, nguro murini nguya, ma ingootenggo.
Noore ingooteto. Anutro mamana mande ngu gome nenengo. Anutro mamana mandega, nguro muri ngu ngandiro. Onindo endeyoro oruweroyiga, ngu yoonenengoote. 9-10 Noore nguya ngu ingooteto. Mamana mande ngu oni nenengomu yomosiyoweroyi, nguro kini. Kini, mamana mande ngu, oni mamana mande karongootenggoku; ko, ene tabango oni manggoye nguya, ma keyoro, utoro oorongooro oorootenggoku; windawinda tetenggoku, nguro mamana mande. Nga ngu oni Anut kootu inoro, ene weti mbumbuwa tetenggoku ngu; oni ene Anutro mande kootuyisina ero, ene mera ngaro muri biyomi ngu keyootenggoku, nguro mamana mande. Nga ngu oni awanamoye yureyi kumootenggoku; ko, oni gidarega nguya yureyi kumootenggoku; oni simoo sebobarese tero, ooreko ooreko endeyootenggoku; oni ngu ene Sodom ende oniro muriye biyomi keyoro tetenggoku; oni ene yakakayi oni yoro yoyeni, enengo kingo ko oni tetenggoku; ebe ganagana mande godange tetenggoku oni; oni ene godange ero, no hamoo oorengo urungga awendiro ero etenggoku oni; mande muri biyomi gidarega, ngundo mande metemi nguya mundi tero, yomburiyooteku, ngu nguya yomosiyoweroyi mamana mande, nguro damoni.*(Oni Sodom ende urungga nguno oruwonggoku, ngundo ngu baredoya kini, simoondo enengo nangge ebe korokoro muri biyomi ngu teyingo. Anutro Mande Kurimimo, ngu Yenesis /Stat 18:16-33; gumi ko, gumi 19:1-29, mandega ngu kandangeya ingoyi). 11 Ngu oo ngundiro ngu, Anutro mande keta mesarango nguno oorooteku, ngu Anutdo no rogonerowoku, ngu simoo bareno wesiyoro, eweroyimboro. Nga Mande Keta Mesarangongga nga ngu, Anutro duridarinidodo, ko, enengo oowooyi bingami okooweroyi muriningga, ngu simoo bareno etuyeroote.
Anutdo Polro Nowoondoyi Teyingo Nguro Esosooteyingo
12 No Krayis Yisas, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo yanggango no nunootoni, enengo koni nangge tero oruwano. Ene noro murine gome ngu ingootoni, no mete enengo koni teweroyi ingoro, nguro enengo sunggi ngu nono yero, noyoro, enengo koni nga teweroyimboro rogoneroyingo. Ngundiro nguro, no eneno esosooteteno. 13 Hamoo, kurimi no enengo oowooyi yomooyinoro, nguro no Anutro oni simoo baredoya sanggiri tero, yutoro yomburiyeroyingo. Ndadiro nguro, no ooga tewonoku, nguro murini ma ingoro, ko, Yisas ngu ene ndawu oningga, ngu no kuri watayi ma teyingo. Yo, hamoo no ngundiro teroodoowe, ene Yisasdo nowoondoyi tenunoyingo. 14 Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Krayis Yisas, ngundo sumange urungga oorengo, nono yero, nowoondoyi teweroyi muri ngu Krayisno nowoondone hamoo teyingo ngu, yeni tunooteyingo. Ngunonggo ngu, Yisas Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo, oni bidodo nondo nowoondoyi teyunooteno.
15 Nga mandega nga ngu, hamoo oorengo, oni simoo baredo ingoro, nowoondoyemo hamoo teweroyi. Ngu ngandiro. Yisas Krayis, ene merako ngano oni simoo bare, noore weti mbumbuwanonggo andangero, yoyowero, ombuyingo. Nondo ngu weti mbumbuwa teweroyi, oni koreteyingo. 16 Yo, hamoo oorengo, kuri nondo ngu weti mbumbuwa teweroyi oni koreteyingo. Ene Krayis Yisas enengo sumangeni, ngu bidodo yeni koretero nono ombuyingo. Ngu sumangeningga, nguro gabogaboyi, ngu simoo bare etuyeroyingo. Nguno ngu, oni simoo bare no neyowanggoku, ngu Yisasdo noya ma boguwooyingo. Nguro kootuyisina, oni simoo bare nguya neyoro ingoro, nguno ene Krayis Yisasro, nowoondoyemo hamoo tero, suwooyi sano keta oruweroyi ngu yowanggo. 17 O Anut, nondo gengo nowoondoyige urungga, no nunootoyi, ingoro, nguro no komo geno yemboongetenoku nga! Ge suwooyi sano oo bidodo sobowooweroyi, nguro Simburi! Ge ma kumoowa; ko onindo geyoweroyi nguya kini! Gedo nangge, ge Anut oorengo! Ge nangge oowoongge urungga oorengo, nguro gengo duridarige sugi sugi oruwa! Ngu hamoo! Ero eyingo.
Polndo Timooti Ko Inoyingo
18 Nangone, Timooti, no Anutro mamana mande nga ge gunooteno. Nga mandega nga ngu, noro ingoyingonemonggo, geno ma eteno. Kini, kuri Anutro ingondudu eyingo onindo, geno oo tunooteweroyi mandega ngu, enendo nguya ngundiro eyingo. Ngu mande gomengga eyingo ngu yanggango dowooya, ngunonggo ge mete mundi oniya yanggango ebe ureyi. 19 Ngu ebega nguno ngu, ge nowoondogemo hamoo teyingo ngu gome dowooya, muri gome metemi, Anutro mamana mande, ge nowoondogemo oorooteku, ngu nangge te. Oni gidarega ngu muri metemingga, enengo nowoondoyemo oorooteku, ngu yokoro, kootu inootenggoku, nguno enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu sono tuwi tero mera yomburiyooteku, ngundiro tetenggo. 20 Hayimeniyas, ko Alekisanda eraga ngundiro tetori, nguro nondo ene yoyoro, Setan kandeyimo yoyeyingo. Ene ngunonggo ingondudu metemi yoya, Anut oowooyi ko ma yomburiyoro yomooyinowari.

*1:9-10: (Oni Sodom ende urungga nguno oruwonggoku, ngundo ngu baredoya kini, simoondo enengo nangge ebe korokoro muri biyomi ngu teyingo. Anutro Mande Kurimimo, ngu Yenesis /Stat 18:16-33; gumi ko, gumi 19:1-29, mandega ngu kandangeya ingoyi).