2 YON
Yondo Nakaya Erayayiga Nga Nakangoyingo
2 Yonro Mande Tabango
Nga so uyingga nga ngu, Yondo ngu, ngundo ma eyingo. Ngangga nga ngu, no Yonnonggo ma ombuyingo. Kini, ngu ngandiro eteku, ngu nangge. Nga ngu nononggo ombute, ndawu oni tabango dogoningga, ngu gengo tabango, ero eyingo. Enendo nga so uyingga nga nakangoro, bare gura nguya, ko nambonimboya yunoyingo. Nga so uyingga nga, namoko kinitewero teteku, ngu naruno, ngu bare gura eneya gobooro bibiteworiku, nguya ete. Anutro ingoyingo oni, ngundo ngandiro eyingo. Yondo mandega ewoku, ngu hamoo baredoro ma ete. Kini, ene oni simoo bare nowoondoyemo hamoo tetoni, oorootenggoku wata erayayiga, nguro mande adingayi ete. Yondo ngu ete, oni simoo bare wata gurananggega Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, ene komo dobookuriye nowoondoyi teyunoweroyi muri nguno nowoondoye hamoo yunoyi. Enendo nguya ete, ye komo etuyeroyingo oni godange watangga, nguro ingonda teyi.
Nga bukga ngaro mande gumi gumi ingoweroyi ngu, ngandiro ooroote:
* Kambayeroyingo mande. 1:1-3.
* Nowoondoye hamoo oorengo dobookuriye yunoyi.1:4-6.
* Etuyeroyingo oni godange, nguro ingonda teyi.1:7-11.
* Okeyi ero mande eyingo. 1:12-13.
1
No Kristen oni, ngaro tabango koreteyingo, nondo yengo nga so uyingga nga nakangoro, ge bare urungga, geya simoonggeboya yunooteno. Anutdo geya simoonggeboya, ngu enengo ero, ye soreyeroro rogoyeroyingo. No hamoo mande ero, nowoondone ye yunoro, ngunonggo nakangoro yunooteno. Yo, noorendo oni bidodo hamoo mande keyootetoku, noore bidodo yengo nowoondoyi teyunooteto.*( Kristen oni tabango koreteyingo, ngundo Kristen pawa oowooyinggaro soboyeroyingo. Ngundo Kristen simoo bare, pawa gurano tabangoni nguya, gobooro nakangoro yunoyingo. Ngu ngandiro: bare urungga ngu, Kristen tabango oni, simooye ngu Kristen simoo bare, pawa ende gurano oorootenggoku, nguro eyingo.) Ndadiro nguro, Anutro hamoo mandega, ngu noore nowoondonanimo oorooteku, ngu nooreno suwooyi sano oruwa. Nguro ngu, noore yengo nowoondoyi teyunooteto. Anut Awanani nguya Yisas Krayis, Awaro Nangoni, nowoondoyini ngunonggo sumange yunoro, nowoondoye yeni, imakeyingo tunootete. Yo, hamoo, Anutro kumanangga nga, noore enengo hamoo mande keyootetoku, ngundo noore simoo bare songomboro nowoondoyi teyunowato.
Noore Nowoondoyi Teweroyi Muringga, Ngu Komo Keyowato
Yengo simooye gidarega, Anutro hamoo mande ngu keyootenggoku, nguro no oni oni oorengo teteno. Yo, ngu simoongge Awando mamana mande yunoyingo, ngu gome nenengo keyootenggo. Ngundiro nguro, ataga, ge bare urungga, no geya ngandiro eteno. Noore simoo bare songo songomo, noore bidodo komo dobookurinanimboro nowoondoyi tewato. Nga nondo mamana mande keta gura ero, ma yunooteno. Kini, kurimi oorengo, noore mamana mande, nga Anutnonggo yoyingo. Nowoondoyi teweroyi muri, ngu ngandiro. Noore komo Anutro mamana mande ngu keyowato. Kurimi oorengo, ye mamana mande ngandiro ingoyingo. Ye komo simoo bare songo, nguro nowoondoyi teweroyi muringga ngu keyoya, endeyoya oriyi, ero eyingo.
Krayisro Mundi Oni, Nguro Ingonda Teyi!
Oni oowooyingga, noore ganayerowero, ende bidodomo endeyootenggo. Ene ngandiro etenggo. Yisas Krayis, ene oni kirarongo tunooteyingo, ero nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. Ngundiro etenggoku, oni ngu, ene godange oni ngu, ene Krayisro mundi oni oorengo. Ngundiro nguro, ye yengomboro ingonda teyi! Ye Anutdo ko yoyowoku ooga ngu duwoo ma yokowero. Noorendo ko yanggango tero, ye etuyerowootoku, nguro ooga ngu, ye komo ngu bidodo gome yanggango dowootoyi, oo ye yunowero ewoku, ngu bidodo yowanggo. Ene oni gura, Krayisro mande gome yanggango ma dowooro, ene ngunonggo mande gurano oorowuwaku ngu, asa, Anutdo ngu oningga, nguya ma oruwari. Ngundiro nangge, oni gura ene Krayisro mande yanggango dowooro keyowaku ngu, arisa, Awa Anut enengo Nangonimboya, ngu oningga, ngudodo gobooro oruwanggo. 10 Ene oni gura, ene Krayis oni kirarongo, tunooteyingo mandega, ngu ma yoro, ene kingo yeno oorowutoningga ngu, asa, ye ene kandeyi dowooro, yoro, yengo yano ma uwero. 11 Ndadiro nguro, oni gurado, oni ngundiro ngu kandeyi dowooro ngu, asa, ene ngu oningga nguro ingonduduni biyomingga nguya soweyowa.
Mande Wenga
12 No mande oowooyingga yeno eweroyimu, ene no mande nga nakangowero ma ingoro, nguro no yokooteno. Kini, no nenengombo tanggeyemo toongero, yeyoro, yeya, nguno noorengo nangge gobooro bibitero, mande ero ingoro, oni oni urungga oorengo tewato, ero ingooteno.
13 Anutdo yengo gumooye kuri yootunoro, enengo soreyeroyingo, nguro simoongombo nguya, ye kambayerootenggo. Ngu hamoo.(Gumooye, ngu simoongombo, ye kambayerootenggoku, ngu ngandiro. Gumooye ngu Kristen simoo bare pawa guraro tabango. Simoongo ngu tabango nguro Kristen simoo bare).

*1:1: ( Kristen oni tabango koreteyingo, ngundo Kristen pawa oowooyinggaro soboyeroyingo. Ngundo Kristen simoo bare, pawa gurano tabangoni nguya, gobooro nakangoro yunoyingo. Ngu ngandiro: bare urungga ngu, Kristen tabango oni, simooye ngu Kristen simoo bare, pawa ende gurano oorootenggoku, nguro eyingo.)

1:13: (Gumooye, ngu simoongombo, ye kambayerootenggoku, ngu ngandiro. Gumooye ngu Kristen simoo bare pawa guraro tabango. Simoongo ngu tabango nguro Kristen simoo bare).