Pitando, So Uyi Erayaga Ngu Nakangoyingo
2 Pitaro Mande Tabango
Pitando nga so uyi erayayiga nga nakangoro, oni simoo bare nowoondoyemo hamoo tetoni, songo songo oorootenggoku, nguro soweyoyunoyingo. Ene ende gurano gurano oorootenggoku, nguno nga so uyingga ngando nguno ete. Ye ngu komo etuyeroyingo oni godange, ye oorootenggoku gumisina nguro ingonda teyi. Ngu etuyeroyingo oni godange, ngundo ngandiro etenggo. Oo bidodo biyomi, ngu gome metemi, ero, ene mande muri songo guradiro etuyeroro, ngu Yisas ko ombuweroyi, nguro oore biyomi etuyerowanggo.
Pitando, ngu oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro mande yanggango yunoyingo. Yisas Krayis, nguro damoni oorengongga, ngundo nangge, ye hoorooweyerootoni ngu, yanggango dikawanggo. Enendo ngu, Yisasro damoni hamoo oorengongga, nguro sodedo ma ombuwero. Ngu ngandiro, enendo ngu, nga oni simoo bare nga bidodo nowoondoye yowoorengootoyigago, ngu kootuyisina, ko ombuwa.
Nga bukga ngaro mande gumi gumi oorooteku, ngu ngandiro:
* Kambayeroyingo mande. 1:1-2.
* Anutdo ngu noore enengo ero rogoyerootoni, eneya oruweroyi, nguro enendo ngu yoyokootoyiga tunooteyingo. 1:3-15.
* Ingondudu eyingo oni, nguro mandeye (Propet), ko, Anutro kirikiri oni Yisas Krayisdo ngu, hamoo oorengo ete. 1:16-21.
* Etuyeroyingo oni godange, nguro ingonda teyi.2:1-22.
* Yisas ko ootoogeyingo, nguro mandeni. 3:1-18.
1
Kambayeroyingo Mande
No Sayimon Pita, Yisas Krayis, nguro Aposel, enengo kirikiri oni kirarongo. Nondo nga mandega nga nakangoro, ye Yisas Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bareno yunooteno. Yisas Krayis, ngu yengo Anut, ko ene Anutdo soweyootoni, yengo mbumbuwayemonggo ko yoyoweroyi oni ngu! Yisasdo enengo ingonduduni, gome nenengo, ngundo ngandiro ingoyingo. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, gome ngu tetoyi, ngu noorengo nowoondonanimo hamoo teyingo, eneno tetooye, ngu ngundiro nangge, no ero ingoyingo. No Anut, ko Yisas, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno yemboongetoowe, Anutdo oni simoo bare, hoorooweyerootoni, gengo ingonduduge muringge nowoondoyemo ngundo yeni angetoni, nguro ene gome oorengo ingoro, yade yade oororo, urungga tunootewa, ngundiro yemboongeyingo. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, Anut enengo sumangeni ayibini ngu suwooyi sano ye yunootoni, yengo nowoondoyemo yeni, angero oorewa.
Anutdo, Noore Enengo Rogoyerowo
Yo, Anut, nguro yanggangonidodo, ene enengo ingondudu gome oorengo noore yunoro, ko ene noore sugi sugi keta oruweroyi yunowoku ngu, nguno noore Anutro murinimo oruwato. Enengo duridarini ko enengo murini nenengo, ngunonggo, ene noore negoyeroro, noore enengo ero yoyeni tunooteyingo. Yo, Anutdo enengo yanggangoni urungga, nguno ngu, ene kumana gomengga noore yunowero ero gosiyoyingo. Ene noore hoorooweyeroyimboro mande gosiyowoku ngu, noore sugi sugi keta oruweroyi yoro, ko enengo muri nenengo ngu yowato. Noore oo ngundiro yootooye, asa, noore enengo murini gome, ngu keyoro yade yade oororo yomukowato. Nguro ngu, noore mete oo kenomayingoweroyi muri biyomi, ko nowoondonani weti mbumbuwano soreweroyi muri nguno, oni simoo baredo merako, ngano tetenggoku, ngu dagawato. 5-7 Ngundiro nguro, ye kuri, Krayis Yisas nowoondoyemo hamoo tewonggoku, nguro muriye gome tero, ngunonggo soweyoro, windawinda muri, nguya kini. Muriye gomengga, nguno ngu, Anutro murini gomengga, nguro ingondudu urungga yoro soweyowanggo. Enengo ingondudu urungga yoweroyi muringga ngu, ngundo goweyeboro gome sobowooweroyi muringga ngu soweyowanggo. Goweyeboro gome sobowooweroyi muringga, nguno ngu yanggango dikaro, kowuri koorowooweroyi muringga, ngu soweyowanggo. Yanggango dikaro, kowuri koorowooweroyi muringga, nguno ngu, ye muri nenengo ngu Anutdo yeya teyi ero ingooteku, ngu muringga ngu soweyowanggo. Anutro muri ero keyoweroyi muringga, nguno ngu doboo yeweroyi muringga, ngu soweyowanggo. Doboo yeweroyi muringga, nguno ngu, oni gidaregano nowoondoyi teweroyi muringga, Anutdo yengo nowoondoyi teyunowoku, ngu muringga, ngundiro soweyowanggo. Nga oo nga, ngu bidodomo, ye komo ko yanggango tero, keyowanggo. Ngu muri gome, ngu yengo nowoondoyemo oodoni, ngu muringga, ngu yengo endeyoyingomo urungga tunootetoni ngu, asa, ngundo ngu nowoondoyemo etuyeroro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayisro murini, ngu gome watayi tero ingowanggo. Ndawugaro nguro, yengo endeyoyingo, ngu engge gome oorengo enggete. Ngu oni gura, ene muri gome, ngu eneno ma oodoni ngu, asa, enengo endeyoyingo muri biyomi, ngundo ngu, oni simoo bare etuyeroro, ngu oningga ngu, ene Yisasno newendemo hamoo ma teyingo, ero ingowanggo. Yo, ngundiro oningga ngu, ene Yisasdo ko urungga, enengo weti mbumbuwa teyingo, ngu andangeyunoro, yeni sarayi tunootewoku, ngu ene kabetewo. Ngundiro oni ngu, ene doongeyi kiringo yeyingo ngundiro, nguro ngu, ene oore gome ma kenoro, nguno sorewero ngundiro. 10 Arisa, ye Kristen dobookurine, ye muri biyomingga, ngundiro ma tewero. Kini, ye komo ngandiya teyi: Anutdo ye kuri negoyerowoku ngu, ye enengo ero soreyeroro, rogo yeyingo. Ngundiro nguro, ye komo Anutro murini suwooyi sano keyoro, ngundiro nangge, ye enengo mandeni, hamoo ngu nowoondoyemo hamoo teyi. Ene yendo muri metemi bidodo ewonoku, ngu ngundiro tewanggoku ngu, asa, ye weti mbumbuwano ma sorewanggo. 11 Ene yendo ngu muri gome ngu keyootenggoku, nguro Anutro oore gome, nguno oriyi. Oodoyi, kumoowanggoku naruno nguno, ye ngu sambo endega, ngu noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ko noore ko yoyoyingo oni, Yisas Krayis, ngundo endega enengo oni simoo bare sobowooteku, ye nguno uro, sugi sugi oruwanggo. Yo, ye Anutro sambo endemo, ooretoyi, Yisas enengombo, yeya oni oni tero ewa. Gowugowurongo! Ye ngano ombuya, noya oriyi! Ero ewa. 12 Arisa, ngu hamoo, ye komo ngu oo nguro kuri ingoro, nguro ngu ye mande hamoo ngu kuri yoro, ko yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikayingo. Ene nondo naru rogowooro, yengo ingonduduye ngu ko yokutuwooro, yanggango teyunowero ko eteno. 13-14 No ingootenoku ngu, naru bodaga nangge ngu, no gowenengga nga, ngu yokowano. Noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngundo ene, nono ngu ooga yeni tunootetoni, nguro kuri ingowono. Nguro nondo ingowero, no nga gowenengga, ngano ootooro ngu, no ngu muri ngu metemi gome, ngu yengo ingonduduye yokutuwootoowe, nguro ye oo ngu nakangowonoku, ye ingondudu urungga tewanggo. Nguro ngu, no naru bidodomo ngu, no ko ewano. 15 Ngundiro nguro, naru bidodomo, no ko yanggango tero, yeno eteno. Ngundiro tero, no kumoowanoku ngu, ye mete nga mande, nga nakangowonoku nguro, ye ingondudu tero, naru bidodomo mandega nga, ngu ingoro oruwanggo.
Noorendo, Ngu Krayisro Duridarini Kenoyingo
16 Noorendo yeno etooye, ye ngu kuri ingoro, nguro yanggangoni ngu kenoro ingoro, ngu noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngu ko ombuweroyi, nguro ye kuri ingoyingo. Yo, ye oo ngu ingowonggoku, ene Krayisro mandega nga, ngundo kingo mata mande oo gura, noorendo ero keyoro, yeno ma eteto. Kini, noorendo ngu, enengo duridarini ngu doongenanimbo hamoo kenoyingo. Nguro ngu, noore yeno ngu eteto. 17 Yo, noore Yisasdodo purimo oruwootoku ngu naruno nguno, Awa, Anut ngundo enengo Sambo endega duridari gomengga, ngunonggo meno ero Yisas oowooyi bingamini, ero okooro, eyingo. Nga, ngu nenengo nangone. No enengo gome oorengo ingooteno. Nenengo nowoondone, ngu enengo gome tete, ero eyingo. 18 Ngu naruno nguno, noore eneya mera puri kundingiyi, nguno ootooro, nguno ngu, noore noorengombo, Anutro manggowooga ngu ingootooye, sambononggo ngundiro etoni ingowootowo. 19 Noore ngu mandega, Anutro ingondudu eyingo onindo nakangoyingongga, ngu nooreno oorooteku, ngu mande ngu bidodo hamoo nangge. Ye komo gome ingoya, ngu keyoyi! Yo, oo enendo nakangoyingo, ngundo ye hoorooweyerootoni, nguno ngu, ye mande ataga, tunooteteku, ngu wirikowanggo. Ngu hamoo, ngundi kini, bine? Soru himi gura ooreriko oorooteku ngu, oni ngu, enengo oore ngu gome kenoro nguwoore oorowuwa. Ngundiro nangge, Anutro ingondudu eyingo onikundo mande ewonggoku, ngu soru himi ngundiro. Ye Anutro ingondudu eyingo onikundo mande ewonggoku, ngu komo gome ingoya, keyoya, ingoya, yade yade oororo, Yisas Krayis, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu ko ombuwaku narunimo, ngu oo bidodo kini temukowa. Ngu naruno, Yisasdo ye hoorooweyerootoni, ye Anutro murini, ngu tunoo oorengo ingowanggo. Yo, ngu ngandiro tunootewa: Suwoono ooreri ngu kinitetoni ngu, asa, ngu sengetoni oorero, suwoononggoboro tootu sambono oodoni, ngu gome kenowanggo. Ngundiro nangge, Krayis ko ombuweroyi naruni, ngu ngundiro tunootewa. 20-21 Ye komo ngungga, ngu koreteya ingoyagogo, Anutro ingondudu eyingo oni ngu, enengo ingondudunonggo, nga mande nga ma nakangoyingo. Kini, kurimi oni gurado, enengo ingondudunimonggo, ene oo kootu tunooteweroyi, gura ma eyingo. Kini, Yuka Kundingiyi enengombo, oni yokutuyerootoni, mande Anutdo yunooteku, ngu yootunoro eyingo.