3
Hamoo Oorengo Oo Bidodo Simburi Ngu Ko Ombuwa
Ye Kristen dobookurine oorengo, nga so uyingga nga, ngu nakaya, erayayiga nakangoro ngu, no ye yunooteno. Nga so uyi nakaya eraya ngano ngu, nondo yengo nowoondoye yokutuwooro ngu, yengo ingonduduye yoonenengootoyiga, metemi tunooteni, ero nguro nakangooteno. Nguro ngu, ye mande ngu ko ingonduduwooro oruwanggo. Nondo ngu, yendo ngandiya ingoyi ero ingooteno. Oo kootuyisina tunooteweroyi, nguro ye ngu ingondudu teyi! Nga ngu, Anutro ingondudu eyingo oni kundingiyi, ngundo kuri yootunoro ewonggo. Oo Bidodo Simburi, noore ko yoyoweroyi oni, ngundo nguya, nga enengo ko ombuweroyi mande Aposel oni manggoyemonggo kuri yunootoyi, ingowonggo. Ngu nguya ye komo nguro ingondudu teyi! Koreteya ngu, ye komo nga ingoyagogo naru wengamo ngu, oni kootuyisina yomooyunoro, mande eyingo oni ngu omburo, enengo ingonduduye biyomi ngu keyoro, ene Yisas ko ombuweroyi nguro yomooyinoro ewanggo. Ene Yisas ko ombuweroyi kuri eyingo ngu, ene ko ombuwa bine? Arisa, ene ndano ooroote? Ene ngano kini. Kurimi osisambaye kumootoyi mereyeroyingo. Enengo biye, ngu ko keta oorootenggo bine? Ataga, nga oo bidodo kurimimonggo, Anutdo oo yeyingo, ngundiro oodoni, omburo ataga nga. Ngungga ngu godange oni ngundo ngundiro eyingo. Ene mande ngundiro ewonggoku, ngu hamoo kini. Anutdo oo kuri yeyingo ngu, ene mete yowoorengoro, gura yeyingo. Ngu godange etuyeroyingo oni ngundo gome ingowonggoku, ene mande hamoo unggaranggara tero, ataga, ene oo ngu, ingowero, yokootenggo. Kuri kurimi oorengo, Anutdo etoni, sambo ko mera tunootewo. Yo, etoni, mera ngundo sono newendemonggo tunootewo. Anutdo ngundiro tero, sono wesoosoowooro, mera tetoni, tunooteyingo. Ko nguya, kootuyisina naruno ngu, Anutdo etoni, sono ngundo mera bidodomo, sono tuwi tero, ngundo oo bidodo yomburiyoyingo. Yo, Anutdo kuri etoni, ngu oo ngu tunooteyingo. Ngundiro nangge, ene mande gura nguya etoni, sambo ko mera, ngano oorooteku ngu ngundiro oode, yade oororo wirikoweroyi naruno, ngu kinitemukowa. Ngu naruno nguno, Anutdo sambo mera kuri yeyingo. Ataga, kenootetoku, nga ngu demukootoni, ko oni, ene kootuyinootenggoku, ngu wirikoyerootoni, oonootewanggo. Ene, ye Kristen dobookurine, nga oo nga gura ye komo ma ingoro yokowero. Oo Bidodo Simburi Simbunani, doongeyimo ngu, ngu ngandiro: Naru guranangge ngu ene ingootoni, 1,000 dagoma ngundiro tete. 1,000 dagoma ngu enendo ingootoni, sa naru guranangge ngundiro. Enengo sa ngu noorengo sa ngundiro kini. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo mande guranangge ero gosiyoro ngu, ene ko ememangge ma tewa. Oni gidaregado ene ko tewero ingondudu tero, ene ko ememangge tetenggoku, ngundiro kini. Kini, naru rogoyimo ewoku, tunootetoni ngu, ngu naruno nguno, ene komo ko ombuwa! Ene ataga ene oni simoo bare soboyerootoni, nowoondoye yowoorengoro, eneno hamoo teweroyimboro, nguro soboyeroote. Anutdo oni oonooteyi, ero ma ingoote. Ngundiro nguro, ene soboyeroote.
Sambo Mera Nga Ngu Kinitewari
10 Ene Oo Bidodo Simburi, nguro ko ombuweroyi, naruningga ngu, yakaka onindo suwoono torige ombutenggoku ngundiro. Noorendo yakaka oni ombuweroyi naru, noore ma ingootetoku, ngundiro nangge, Oo Bidodo Simburi ko ombuweroyi naruni, ngu ma ingooteto. Ngu narunggano nguno ngu, sambo pokomero ngguyi urungga uro, nggorongero ombuwa. Nguro sa, kombo, tootu ngu bidodo de dero, ngundo demukootoni kinitewa. Merako ngano, oo bidodo yetoni, oorootenggoku, ngu oo ngu bidodo de dero, ngundo demukowa. 11 Yo, ngu oo ngu bidodo, Anutdo komo temukowa. Ene oo tewero ewoku, ngu hamoo tetoni ngu, asa, ene ye ngu komo ndadiro tero oruwanggo? Ye ngu komo muri gome nenengo, nguno ooroya ombuya teya, ye oo bidodo teweroyi, nguro Anutro oowooyi bingami okooyi. 12 Ye komo Yisas ko ombuweroyi narungga, Anutdo narungga rogo tewoku, nguro hahangeya sobowooyi. Ndadiro nguro, ngu naruno nguno nangge sambo dero kinitetoni, de kookingo oorengo, ngundo ngu bidodo demukoro, yowoorengoro sonoyi yemukowa. 13 Ene Anutdo kuri eyingo, ene sambo ketamu, mera nguya ketamu ko yeni tunootewari, ero eyingo. Ngu musiyo keta nguno, oni simoo bare bidodo, Anutno nowoondoye hamoo tero, muri nenengo nangge nguno tero oruwanggo. Noore ngu ooga ngu nangge sobowoowato.
Noore Komo Ingonda Oorengo Terogogo, Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, Ngu Sobowoowato
14 Arisa, ye Kristen dobookurine, yendo nga ooga ngaro sobowooro oorootenggo. Ye komo ko yanggango teya, gome nenengo oriyi. Oo biyomi guraro, yengo nowoondoye yeyi ma biyomi yewero. Ye komo Anutya nowoondoye gobooro siyero oodoyi, Anutdo kootuyisina ye ngundiro gome oodoyi, yeyororuwa. 15 Oo Bidodo Simburi, ngundo ngu ene noore ememangge soboyeroroote. Ndawugaro nguro, ye komo enendo ko yoyoweroyi ngu muri ngu gome ingoyi, ero ingoote. Anutdo ene kuri ingoyingo gome ngu, noorengo doboonani oorengo, Pol inoyingo. Nga mande damoni ngandiro nakangoro, ye yunoyingo. 16 Yo, enengo so uyi nakayani bidodo ngu, ene nga oo ngaro nangge, ero nakangoote. Ngu hamoo, nakaya nguno, mande gidarega ngu tunoo oorengo ma tunooteyingo. Ngu oo ngu etuyeroyingo oni godange, ngu ingonduduye kini tero, Anut doongeyimo, enengo endeyoyingo, ngu nenengo kini, ngundo ngu, Polro mandeni nenengo nakangowoku, ngu yowoorengoro, ngu muri nenengo yomburiyoyingo. Ene ngundiro tero, ko Anutro mande gidarega nguya, enengo bukno oorooteku, ngu yomburiyootenggo. Nguro ngu, ene oonootewanggo. 17 Arisa, ye Kristen dobookurine oorengo, ye ngu kuri ingowonggo. Nga oo nga kootuyisina tunooteweroyi, ngaro ye kuri ingoyingo. Ngundiro nguro, ye komo nguro ingonda teyi! Kinitetoni, ngu mande hamoo andangero yokootenggoku, nguro godange oni, ngundo ye ganayerootoyi, nguro ye ingonduduye buribari tero, yanggango ma ootooro, towootowoono sorewanggo. 18 Ye ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro sumangeni, ko noorengo ko yoyoyingo oni, Yisas Krayis, ngu ye ingootenggokungga nguya oriyi. Ngundiro tetoyi ngu, Krayis, yengo nowoondoyi tero, sumange urungga yunoro, yade oororo, urungga oorengo tunootewa. Ye nguno ngu, Krayisro gome oorengo ingororuwanggo. Yisasro nangge, noore enengo oowooyi bingami okoowato. Yo, noore ataga, ene oowooyi bingamini okooro, yade yade oororo, sugi sugi oruwatoku, noore nguro ingowero. Ngu oo nguro, no Anutno yeya, ngundiro yemboongeyingo. Ngu hamoo.