2 TIMOOTI
Polndo, Timootiro So Uyi Erayaga Nakangoyingo
2 Timooti Mande Tabango
Nga so uyi erayayiga nga ngu, Timootiro. Polndo nga so uyingga nga, ene Rom ya biyomimo ootooro, ene ngu naruno so uyi nakangoyingo. Onindo Pol yoro ya biyomimo yeyingo. Ndadiro nguro, ene Yisas Krayisro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro ete. Polndo ngandiro ingondudu tewoku ngu, Pol ureweroyi naruni namoko tetoyi ingoro, nguro ene nga so uyingga nga, nakangoyingo.
Timootindo, ngu Pol, hooroowero enengo erayadodo ko oowooyingga tero ngu, Timootindo Epesas oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, oni ngu gome soboyeroyingo. Timooti newendemo hamoo oorengo teyingo, ngu Polndo Yisas Krayisro newendemo ingootoni, hamoo tetoni, keyoyingo ngundiro. Polndo Timooti ngundiro kenoro, nguro ene ngandiro eyingo. Timooti ngu nenengo nangone, ero eyingo. Nga so uyingga nga ngu, Polndo enengomboro mande ero ngu, enengo newende bidodo oorengo Timooti inoro, nguro gome ingoro, enendo ngu komo gome yanggango dikaya, kowuri koorowooya dikani. Enendo ngu oni simoo bare gidega, Anutya mundi tetenggoku, ngu yoyoni. Polndo ngu Timootiya nga so uyingga nga nakangoro, ge nga mande nga etuyeroya, nenengo mande yuno ero, so uyi nakangoro Timooti inoyingo.
Nga so uyinggano ngano ngu, mande gumi gumi ngandiro ooroote.
* Polndo Timooti kambayingo. 1:1-2.
* Polndo Timooti ingootoni newendemo hamoo tetoni, nguro Anutno esosooteyingo. 1:3-7.
* Ngundiro ero ngu gome oorengo, Timooti ge yanggango dikaya, ko ngu gome eni. 1:8-2:13.
* Sunggi gura gura ngu eneno tunootewa. Ngundiro tunootetoni, nguno kenoro, ingoro ngu, onendo ngu hamoo oorengo, Anutro ko oni simoo bare oorengo tero oorootenggo. 2:14-26.
* Naru wenga ngu namoko tunootetoni ngu, oni simoo barero weti mbumbuwa ngu komo urungga oorengo tunootewa. 3:1-9.
* Ko yanggango teyinoweroyi, nguro mandeni, ko, oo biyomi Timootiro kono tunooteweroyi, nguro ingonda teni. 3:10-4:5.
* Polro ingonduduni newendemo ingooteku nguya, inoro eyingo. 4:6-18.
* Polndo oni gidarega kambayeroro nguro mande soweyoyingo. 4:19-22.
1
No Pol, no Krayis Yisasro Aposel oni. Anutdo no rogonerootoni, no keta oruweroyi mandega ngu oni simoo bareno wesiyoro eweroyimboro oni. Oni simoo bare, ene Krayis Yisasro nowoondoyemo hamoo tero ngu, ngu sugi sugi keta oruweroyiga, Krayisdo sunggi yeyingo, ngu yowanggo. Ngu kongga ngu no nunowo.
Timooti, ge noro Kristen nangone oorengo. No nga so uyingga nga, gengo nakangooteno. Awa Anut, noorengo urungga Krayis Yisas, ngundo enengo nowoondoyimo, ene ge sumange tenggunowa. Ene ge nowoondoge yeni, imakeyingomo oruwa.
Noore Mande Keta Mesarango, Ngaro Ma Oyimoyerowa
Noro osisambane ngu, ene Anutro muri ngu keyoyingo, nguro no nguya ngu keyooteno. Nowoondonemonggo ingootenoku ngu, nga muringga, nondo tetenoku, ngu nenengo oorengo. Nenengo yemboongeyingo naruno, no suwoo sano nguya, Anutno gengo esosootero yemboongeteno. No gengo doongengge sonoyi ombuyingongga, ngu ingootenoku, nguro no komo ge ko geyoro ngu, asa, no oni oni tewano. No gengo nowoondogemo hamoo teyingo ngu ingooteno. Ngu godange kini. Nowoondoyemo hamoo ngundiro ngu, ombige Lowisno, ko, nangge Yunisno nguya ngundiro oruwo. Ngundiro nguro, no ingonduduge ngu yokutuwooteno. Ge Anutdo ko teweroyimboro oo kingo duwoo, ge gunootoni oorooteku, nguro ingo. Kuri nondo kandene ge tabagemo yetoowe, ge ngu oo kingo ngu yoyingo. Ataga ngu, ge ngu oo kingo duwooga, gunoyingo koyi tetooga, urungga tunooteni. Onindo de uwootoyi de urungga dedeku ngundiro, gengo oo kingo duwoo yoyingongga, ngu koyi tetooga, urungga tunooteni. Ge ingooteku, Anutdo sosoreyingo muringga, ngu noore ma yunoyingo. Kini, ene noore yanggango oruweroyi muringga, ngu yunoro; ko, nowoondoye ebe ino ino tero, nowoondoyi teweroyi muri yunoro; noorengo gowenani, ingondudunani gome sobowooweroyi muringga, ngu bidodo, noore hoorooweyeroweroyimboro yunoyingo.
Ngundiro nguro, ge noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro mandeni, wesiyoro ewero nguro oyimo ma yowero, ko, no ya biyomimo oorootenoku ngaro nguya, oyimo ma yowero. Kini, ge komo Anutro yanggangoni ngu yoya, ngunonggo ge noya kowuri nga gobooro koorowooro, nguno mande keta gome, nga wesiyoro eweroyi, koyi ngu tewaro. Anutdo kuri negoyeroro ko yoyowoku, noore enengo oni simoo bare oruwato. Noore muri gome metemingga tetooye, nguro ma negoyeroro yoyoyingo. Kini, enengo ingondudunonggo, enengo sumangeningga, ngundo negoyerowo. Kurimi oorengo, Anutdo mera nga, ma yeyingo naruno, Krayis Yisasdo ngu sumangengga, ngu noorengo yunoyingo. 10 Ataga, nga narunggano ngano ngu, Krayis Yisas, noore ko yoyoweroyi oningga, ngu kuri tunoo oorengo tunooteyingo. Yo, ene kumooro yanggangoningga, ngu oondoogero, Mande Keta Mesarango, ngu yunoro, nguno suwooyi sano keta oruweroyi etuyerowo.
11 Anutdo no rogonerootoni, ngu Mande Keta Mesarango, ngu wesiyoro eweroyi oni oorooteno. No nguro Aposel oni, ko, enengo mandeni, oni simoo bareno etuyeroyingo oni oorooteno. 12 Ngu muringgano nguno, no kowuri koorowooteno. Ene, no nguro oyimo ma yooteno. Kini, no kuri ingooteno, no ngu oningga, nguro nowoondonemo hamoo tewo. No nguro murini, hamoo ingootoowe, ene nga kongga, no kandenemo yewoku nga sobowootoni, sugi sugi oodoni oororo, ngu naru urungga ngu tunootewa.
13 Nga mande hamoongga nga, ge no manggonemonggo ingowoku, ngu oo gabogaboyi ge etunggerowonoku, ngu oni etuyeroyingo muri gome. Ngundiro nguro, ge Krayis Yisasro nowoondogemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyinoya, ngunonggo Krayis Yisas nowoondoge ino! Ngu muringga, nguno ngu, ge nga mandega nga gome dowoo! 14 Anutdo ge kandegemo oo gomengga, yewoku ngu, ge gome sobowo! Yuka Kundingiyi, noore nowoondonanimo oorooteku, ngundo ngu, nga kongga teteku, ngano hooroowenggerowa.
15 Ge kuri ingoote; Esiya oni bidodo, Piselas ko Hemosenis nguya, ene no kuri noyokowonggo.
16 No, noorengo Simbunani, nguno yemboongeteno. Gedo, Onesiporas ko enengo simoonggoroboro nowoondoyi teyunoni, ero yemboongeteno. Ndadiro nguro, naru oowooyingga, Onesiporasndo no nowoondone yeni, imakero ooroote. Ene no ya biyomimo oorootenoku, nguro ma oyimo yoote. 17 Kini, ene Romno, ombuwoku ngu, ene no ereweneroro, ko biyomi tero oode, kootuyisina, no neyowo. 18 Ge ngandiro ingoote, no Epesasno oruwonoku ngu, Onesiporasndo no gome urungga hooroowenerowoku ngu. Nguro no noorengo Simbunani, nguno ero yemboongeteno. Gedo, wenga naru urunggano nguno, gengo sumange Onesiporas ino, ero yemboongeteno.