YEMUSRO BUK
Yemusro Mande Tabango
Oni nga so uyingga nga nakangoyingo oningga ngu, ngu oowooyi Yemus. Ingoyingo oni oowooyingga, ngundo ngandiro ingootenggo. Yemus oningga ngu, ene Yisasro koneyo kootu bodagaku ero etenggo. Enendo nga so uyingga nga nakangoro, oni simoo bare nowoondoye bidodo hamoo Yisas inootenggoku, nguro so uyi nakangoro yunoyingo. Ngu oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Krayis oowooyimboro mundi oni kandeyemo kowuri oowooyingga koorowootenggo. Ngu oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, mera bidodomo, songo songo saro, nguno oorootenggo. Ngu oni ngu, ene kingo yuto oni ngundiro oorootenggo. Oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, Yerusalem endemo oorootenggoku ngu, Yemusdo nguro oni urungga tero, oruwo. (Aposel 15:13,21:18).
Nga so uyingga ngano ngu, enendo ngu mande muri gome nenengo noore oni simoo bare nowoondonanimo hamoo teyingongga, ngu tunooteyingo, nguro eyingo. Ngundo ngu, noorengo ingondudunaningga ngu, yokutuwootoni, noorengo keta oruweroyiga ngundo noorengo nowoondonani hamoo teyingongga, nguro gabogaboyi yeni tunootete. Ngu noorengo nowoondonani hamoo teyingongga, ngu gome ngu, oo gabogaboyi oowooyingga, ngu kingo mande ero, kooto arara nangge mande ma ewato. Kini, noorengo nowoondonani hamoo teyingongga, ngu komo konani nguya yowuruwoorootooye, engge tunootewa.
Nga bukga ngaro mande gumi gumi ngu ngandiro, ooroote:
* Kambayeroyingo mande. 1:1.
* Noore ngu komo oni oni tero, kowuri koorowootooye, nguno noorengo nowoondonani hamoo teyingongga, ngu yanggango tunootewa.1:2-8.
* Oni simoo bare sitowiye oowooyingga nguro mande, ko simoo bare sitowiye kini, angoyi oni nguro mande. 1:9-11.
* Noore towootowoo ombutoni, dagaweroyi nguro oore. 1:12-18.
* Ene mande nga ma ingoweroyi nangge, kini, noore komo hamoo oorengo mande ngu keyowato.1:19-27.
* Noore ngu, simoo barero goweye, ko, irosaraye, ngu ma wirikowato. 2:1-13.
* Noorengo nowoondonanimo hamoo teyingo, nguro koningga, ngunonggo nangge kini noorengo nowoondonani hamoo teyingo konaningga, ngunonggo nangge enggewa. 2:14-26.
* Noore ngu komo membunaningga, ngaro ingonda tewato. 3:1-18.
* Noorendo ngu, mera ngaro ingonduduni, ko, mera ngaro muri biyomi, ko Setanro ingondudu muri biyominingga ngu, noore mete komo wongooye uwa.4:1-5:6.
* Noorengo nowoondonani hamoo teyingo, yanggangongga, ngunonggo nangge, noore mete yanggango dikawato. 5:7-20.
1
No Yemus, nondo Anut, Oo Bidodo Simburi Yisas Krayis, nguro ko oni. Nondo nga so uyingga nakangootenoku nga ngu, ye Yuda oni ngu Krayisro simoo bare, yengo nga so uyingga nga nakangooteno. Yengo Yuda mundi onindo ye oweyerootoyi ngu, ye yengo ende damoni yokoro, mera gurano gurano songo songo saro, nguno oorootenggoku, nondo ye kambayerooteno.
Towootowoo, Ngundo Noore Yanggango Yunoote
Ye noro Kristen dobookurine, towootowoo guradiro guradiro, ye goweyemo tunootetoningga ngu, asa, ye ngandiya ingoyi. Kowuri nga ngu, oni oni teweroyi nangge. Ndadiro nguro, ye ingootenggo. Oni gidaregado ootoogero, yengo nowoondoyemo hamoo ingootenggoku ngu towooyerootoyi ngu, ngundo ngu, ye hoorooweyerootoni, ye yanggango dikaro, kowuri koorowooweroyi ngu yeni tunootete. Arisa, naru rogono, ye komo yanggango dikaya, kowuri koorowooyi. Ye ngundiro muri ngu tero ngu, asa, ye nguno yanggango ootooro, engge metemi tunootewanggo. Nguno ngu, ye gome ootooro, ye Anutro mande murini gome ngu, guraro ma wenonowanggo. Kini, ye komo mete Anutdo ngu yendo oo teyi, ero ingooteku, ngu tewanggo.
Oni gura ye kewooroyemo ene ingondudu metemimboro wenonoya ngu, arisa, ene Anutno nguro kira etoni ngu, Anutdo ingondudu metemi inowa. Ndadiro nguro, Anutdo oo urungga oorengo oni yunowero oni oni tero, oo yunoote. Anutdo oni gura hooroowewero nguya, ene ma sanggiri tete. Hamoo oorengo, kini. Ene ngu oningga ngu komo Anutro newendemo hamoo teya, ngunonggo eneno yemboongeni. Ene newendemo buribari ingoro, ngandiro ma ingowero. Anutdo ngu oo ngu nunowa, ngundi kini, bine? Ero ma ingowero. Ndadiro nguro, oni ene ingonduduni eraya, doogobo iroo umamingooteku ngundiro. Ngundiro oni ngu, ene ngandiro ma ingowero, Oo Bidodo Simburi, ngundo oo gura nunowa, ero ma ingowa. Ndadiro nguro, ngu oningga nguro ingonduduni tege eraya. Enengo murini teteku ngu bidodomo, ene oore guranangge ma keyoote.
Angoyi Oni, Ko, Sitowinidodo Oni, Nguro Mande
Kristen doboone nga ngu angoyi oni, ene oni oni tewa. Ndadiro nguro, Anut doongeyimo ene ataga oowooyidodo tero, nguro ene komo oni oni tete. 10 Ene Kristen doboone sitowinidodo ngu, Anutdo tetoni, enengo sitowini kinitetoni, ngunonggo ene mete oni oni tewa. Ndadiro nguro, ene ngu so irosara nungo ariyero, makooro sorero kumooteku ngundiro, Kristen oni sitowinidodo, ene nguya ngundiro kumoowa. 11 Noore ingooteto. Sa naru urunggano, so oorero, huru so oo bidodo kumooro ariyeteku, ngundiro nguro, oo ngu ariyero, kumooni yete. Nguro irosarani ngu biyomi yete. Ngundiro nangge, oni sitowinidodo ngu, enengo digi beye yoweroyi koni tero oode ngu, ene kumoowa.
Towootowoo Oo Ngundo Oni Towooyerooteku, Nguro Mande
12 Oni ene yanggango dikaro, towootowoono kowuri ngu bidodo koorowoowaku ngu, arisa, ene oni oni tewa. Ndadiro nguro, Anutdo suwooyi sano keta oruweroyi mandega ero gosiyoyingo, nguro enggeni inowa. Ngu ooga ngu, oni ene Anutno nowoondoye bidodo yetenggoku, nguro uriyi ngu yunowa. 13 Oni gura enengombo oo kenomayinoro towoongootoni, ngu kenoro, nguro ene oo biyomingga nguno weti mbumbuwa tero ngu, asa, ene ngandiro ma ewero, Anutdo noyoro, nga ooga nga te, ero etoni teteno. Ero ma ewero. Kini, weti mbumbuwa, ngundo Anut ma woosoowa. Nguro ngu, Anutdo nguya weti mbumbuwa teyi, ero, oni ma sureyerowa. Hamoo oorengo kini. 14 Ene noore bidodo nowoondonani songo songomo oo ngundo nowoondonani yokutuwootoni, oo teteto. Yo, noorengo ingondudunani biyomingga, ngundo ganaganayerootoni, nguro noore weti mbumbuwa teteto. 15 Arisa, ngu ingondudu biyomingga oni nowoondoyemo tunooteteku, ngu ngandiro, ene kawuyidodo tero ooroote. Kootuyisina, weti mbumbuwa gura gura simoongo ngundiro bisiyootoni, weti mbumbuwa urungga yetoni, ngu keyoro, kumoo tunootewa.
16 Ye Kristen dobookurine, ye mande ngundiro muringga, nguro ingonda teyi! 17 Kingo oo duwoo gome oorengo, nguno biyomi gura kini yoweroyi, ngu bidodo, Anutro ende sambononggo tunootero ombute. Yo, Anutdo sa, kombo, tootu ngu bidodo yeyingo, ngundo kingo oo duwoo gome nangge, noore yunoote. Ngu Awananingga ngu, ene murini ma yowoorengoote. Ene sano oo gabogaboyi piru yero, ko ootutero tunooteteku, ngundiro kini. 18 Kini, enengo ingondudu ngu nangge keyoro, ene noorengo Awanani tunooteyingo. Yo, hamoo, Anutdo enengo ingonduduni ngu keyoro, nguro ene noore yoyeni, enengo Mande Keta Mesarango ero ingoro, eneno nowoondonanimo hamoo tunooteyingo. Ndadiro nguro, noore enengo simoo bare, oo bidodo yeyingo ngu kewooroyemo ngu, noore koreteyingo oruweroyi, nguro Anutdo gome ingoote.
Noore Komo Anutro Mande Ingoro, Hamoo Oorengo Keyowato
19 Ye nenengo dobookurine, ye komo mande nga gome ingoyi! Ye bidodo komo sodedomangge songo songomo mande nga ingoyi. Ene ye mande sodedo ma ewero. Ngundiro nangge, ye sodedo sanggiri ma tewero. 20 Ndadiro nguro, onindo sanggiri mande tetenggoku, ngundo Anutro mande muri gome nenengongga ngu yeni, ma tunootewa. 21 Ngundiro nguro, mande muri biyomi bidodo merako ngano oorooteku, ngu ye komo andangeya yokoyi. Ye komo enengo mandeni yengo nowoondoyemo yewoku, ngu ingoro keyowanggo. Nga mandega ngando ngu, ene mete ye ko yoyowa.
22 Ene ye nga mandega nga ingowonggoku ngu, ye komo keyoyi! Ye kingo ingoro, ma yokowero. Ye ngundiro tero ngu, asa, yengombo yengo ganayerowa. 23-24 Oni gura Anutro mande nga kingo ingoro, ngu ma keyoro ootooro ngu, ene oo kombonimo (Galas) enengo gabogaboyi kenooteku ngundiro. Enengo omukumundoongo kenondadangero yokoro, toongero, ene sodedo kabetero, enengo omukumundoongo ndadiro ngu, ene ko ma ingowa. 25 Oni gura nga mamana mande ngaro murini kenoro, gome ingoro, keyootoni ngu, asa, Anutdo yeni, enengo koni oo ngu bidodo gome tunootewa. Yo, Anutro mamana mandega ngu nenengo oorengo oorooteku, ngundo weti mbumbuwaro yanggangoni, ngunonggo noore ko andangeyeroro yoyoyingo. Yoyootoni, ngunonggo noore oni gome tunooteyingo. Yo, hamoo, ngu oningga, ngundo Anutro mande ngu kingo ma ingoro yokowero. Kini, ene komo gome keyoni.
26 Oni gura bine ngandiro ingoote. No Anut doongeyimo, oni gome nenengo, ero, no Anutno yambo mande teteno, ero ingowaku ngu, ene ko enengo manggowo mebuyi ma sobowooro ngu, ngu enengombo enengo ganangoote. Enengo newendemo hamoo teyingo, ko, yambo mande teteku nguya, ngu kingo tete. 27 Yambo mande hamoo teweroyi muringga, nguro Anutdo gome ingooteku, ngu ngandiro. Kristen oniro muriye nenengo oo biyomi gura eneno ma oorooteku, ngu noorengo Awanani Anutdo nguro gome ingooteku, ngu ngandiro. Noorendo simooye bobodi awanamoye kumootori, kookewa tero oorootenggoku, ko, bare kameyi kumootoni, wabu tero oorooteku, noore ngu hoorooweyeroro, kowuriye koorowoowato. Oo gura nguya, noore noorengo oororo, omburo, teyingonani, ingondudunani, ngu gome sobowoowato. Noore ngundiro tero ngu, asa, mera ngaro mande murini, ngundo nowoondonani yeni, sugabo ma teyunowa.