YONRO MANDE
Mande Keta Gome Nga Yondo Nakangoyingo
Yonro Mande Tabango
Yon ngu, Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga nguromu gura. Ene naru oowooyingga Yisasya endeyoro, ene kenoro ingoro, Yisasro koni, ko mande wesiyoro etoni ingoro, nguro ene Yisasro mande eyingo ingondudu gome yoyingo. Ene Mak, Matiyu, ko Luk, ngu oni kabusaga ngundo koretero oorengo Yisasro mandeni nakangoyingo. Ene kootu wenga ngu Yondo Yisasro mandeni nga nakangoyingo.
Ene ataga noorendo Yonro nakaya nga kandangero ngu, ngandiro ingooteto, nga nakayangga nga ngu, oni gurado nakangoyingo ero ingooteto. Kini, Yon enengombo nakangoyingo. Ene Yondo ngu enengo oowooyi bingami ero okoowero, ma ingoyingo. Ene ngu, nakaya nga tero ngu nakaya ngu ngandiro tunooteyingo. Ngu enengo kirikiri oni ngundo eyingo: Ene ko mande ewero yokoyingo; Noore enengo kirikiri oni ngando eteto. Eyingo. Kini, enendo enengo oowooyi okooro ete. Eyingo. Ene oo, ko ene nangge.
Ene dagoma oowooyingga kumoo ngu dagaro ko ootoogero, Yisasro sambo endemo ooreweroyi, ngu oni simoo baredo ngu oo kabusaga, ngu kabetetenggo. Nguro damoningga ngu, Yondo Yisasro mandeni ngu nakangoro noorengo ingondudu ngu yokutuwooyunoote. Ene Yondo nga Bukga nakaya teyingo ngu, Yuka Kundingiyi ngundo enengo ingonduduni ngu yokutuwootoni, nakangoyingo. Asa, nguro muri ngu ngandiro; ngu muringga, ngunonggo nangge, noore enengo mandeni ngu ingoro, nowoondonani hamoo tetoni ngu oruwato. Koretero oorengo, ge nga Bukga nga kandangero ngu, asa, Krayis nguro damoni hamoo oorengo ingowa.
Enendo ngundiro ete, koretero oorengo ngu, Yisas Krayis ene Anutya oruwori. Nguro ngu, Awa Anutdo Yisasya etoni, ene merako ngano ombuyingo. Ngundiro nguro, Yisas Krayis Anutdo enengo kirarongo, noore etuyeroote. Ndadiro nguro, noorendo ngu tunoo nenengo oorengo kenoro ingowato. Nguro ngu, noorendo Krayis oowooyi damoningga ngu kenoro ingowato. Ene nguro damoni ngu ngandiro; Enendo ngu Anut tunoo oorengo etuyeroote, eyingo. Yondo ngu oo kabusa Yisasdo teyingo, nguro mande ete, ene onindo ngu ma teweroyi. Ngu noore yanggango yunoro, ko noore hoorooweyeroro, noorendo ngu ngandiro ingowato. Yisas ngu hamoo oorengo, Anut enengo Nangoni.
1
Suwooyi Sano Keta Oruweroyi Mandega Nguro Eyingo
Kurimi oorengo, Anutdo oo bidodo ma yeyingo, ngu naruno, Mande ngu (Yisas) oruwo. Yo, Yisasdo ngu Anutya gobooro oruwori. Ngu enengombo Anut. Kurimi oorengo damonimonggo ngu, ene Anutya oruwori. Yo, Yisasdo ene oo bidodo temukoyingo. Nguro ngu, oo gura oore gurano ma tunooteyingo. Kini, oo bidodo tunootewoku ngu, Yisas enengombo yeni tunootemukoyingo. Eneno keta sugi sugi oruweroyi oorooteku, ngu keta oruweroyiga ngu simoo barero soru himi. Ngu soru himingga ngu suwoono dero himi yetoni, ngu ooreri ngundo doobengoweroyi ereremo kini.
6-7 Oni gura tunooteyingo, ngu oowooyi Yon. Anutdo ene koretero soweyootoni ombuyingo. Yo, ene omburo oni simoo bare tunoo etuyeroro, Yisas ngu hamoo soru himi oorengo. Ngundiro tetoni, nguro oni simoo bare mande ngu ingoro, ene nowoondoyemo hamoo tewanggo. Yon enengombo ngu soru himingga ngu kini. Kini, ene ombuyingo ngu soru himingga (Yisas) nguro mandeni wesiyoro eweroyimboro ombuyingo.
Yo, Yisas ngu hamoo soru oorengo. Ngundo omburo, oni simoo bare bidodo merako oorootenggoku, ngu soru himi yunowero ombuyingo.
10 Ngu ene merakono ootooro, ngunonggo ene merako, oni simoo bare, oo bidodo yeyingo. Ene merako oni simoo baredo, ene kenoro ma ingoyingo. 11-12 Ene enengo ende damonimo oorowuyingomu, ene enengo Yuda onindo ngu ma yoyingo. Kini, oni gidaregado yoyingo. Ene oni ngu enengo oowooyimo nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, ene mete Anutro simoongo oorengo tunootetenggo. 13 Yo, ene Anutro simoongo tunootetenggoku ngu, ene awa namoyemboro sidudaroyebo kini, ko oniro ingonduduno nguya kini, enengo koyemo nguya kini. Anut enengombo yoyeni, enengo simoongo tunootetenggo.
14 Mande (Yisas) ngundo oni tunooteyingo, ngu naru ootuwoo bodaga nangge, noore kewooronanimo oruwo. Yo, eweyimbo soweyootoni, ombutoni, noore kuri enengo duridarini ngu kenowooto. Ngu duridariningga ngu, enengo nangoni gurananggega nguromu. Sumange ko muri hamoo gome nenengomu, ngu eneno angeyingo. 15 Yondo ngu oningga nguro mandeni wesiyoro ero, ngandiro meno eyingo. Ngu oningga ngu, kuri nondo yeno etoowe ingowonggoku, ngu ngandiro. Ene no kootu omburo tunootewoku, ene no oowoone dagaro urungga tunootete. Ndadiro nguro, ene kuri tunootero oruwoku, ngu naruno, no ma oriyingo, ero eyingo.
16 Eneno ngu sumange urungga oorengo hangero ooroote. Ngu sumangeningga, ngunonggo nangge suwooyi sano oo gome gome guradiro guradiro, ene noore yunororoote. 17 Yo, hamoo, Moses kandeyimonggo Anutdo mamana mande noore yunoyingo. Ene sumange nowoondoyi, ko muri hamoo gome nenengo, ngu Yisas Krayisnonggo nangge tunooteyingo. 18 Oni gurado hamoo oorengo Anut ma kenoyingo. Anutro Nangoni guranangge, ngu Anut kirarongo. Ngundo eweyi tanggeyimo oorooteku, ngundo nangge, Anutro muri ngu nooreno yootunoro ete.
Sonoyeroyingo Yon, Ngundo Mande Wesiyoro Eyingo
(Matiyu 3:1-12; Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)
19 Yuda onindo Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi, Liwayi oni ngu soweyerootoyi Yerusalem yokoro, omburo Yon sumoo inoyingo. Ge ndawu oningga? Ero eyingo. 20 Ngundiro sumoo etoyi, arisa, Yondo mande tunoo ero, mande gura ma oongooyingo. Ene ngandiro wesiyoro eyingo. No Krayis, Anutdo noore ko yoyoweroyi soweyowoku oningga ngu kini. Ero eyingo. 21 Yondo ngundiro etoni, enendo sumoo inoyingo. Ngu ndadiro? Ge ndawu oningga? Ge bine Ilayisando? Etoyi, enendo mande gumi eyingo. No Ilayisa kini. Etoni, enendo sumoo gura eyingo. Ge bine Anutro ingondudu eyingo oningga, noorendo sobowootetoku, ngu bine? Ero eyingo. Asa, enebana mande gumi ero eyingo. Kini. 22 Ngundiro etoni, enebana Yonno sumoo gura eyingo. Ge ndawu oningga? Noore komo mande gumi oni noore soweyerootoyi ombuwootoku, nguno ewato. Ge, gengomboya ngu, ge ndadiro ete? Ero eyingo. 23 Ene ngundiro etoyi, Yondo gumi eyingo. No nga oningga ngaro Anutro ingondudu eyingo oni Ayisaya, ngundo eyingo. Oni gura kingo mera oni kini, ngunonggo manggowo gura meno ete. Oo Simburi Urungga, nguro oore yomosiyoyino! Ero eyingo. (Ayisaya 40:3)
24-25 Parisi onindo ngu oni ngu, soweyerootoyi ombuyingo. Ene Yon sumoo inoyingo. Asa, ge Krayis kini, ge Ilayisa kini, ko Anutro ingondudu eyingo oni kini, asa, ndawugaro nguro, ge oni simoo bare sono kundingiyimbo sonoyeroote? Ero sumoo inoyingo. 26 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, Yondo mandeye gumi eyingo. Nondo ngu sonombo nangge sonoyerooteno. Ene oni gura kewooroyemo dikaro oorooteku ngu, ye ngu watayi kini. 27 Ngu oningga ngu, no kootunesina ombuteku, ngu oningga nguro yanggangoni urungga oorengo. Noro yanggangone ngu bodaga nangge, nguro ngu, no enengo ko oni tero, ma oruwano, ero eyingo. 28 Nga mandega nga Betani ende, Yodan sono anduroko nguno tunooteyingo. Nguno Yondo oni simoo bare sono kundingimbo sonoyeroyingo.
Yisas Anutro Sipsip Nangoni
29 Sengetoni, Yisas ombutoni, Yondo kenoro eyingo. Kenoyi, nga ngu Anutro Sipsip Nangoni. Ngundo oni simoo bare mera bidodoboro mbumbuwaye andange yunowa. 30 Ngu oningga nguro, nondo kuri ewonomu ngu. Oni gura no keneroro ombuteku, ngundo no daganeroyingo. Ndadiro nguro, ene no ma oriyingo naruno nguno, ene kuri oruwo. 31 No ngu oningga nguya watayi kini. Ene no omburo, oni sono kundingiyimbo sonoyerootoowe, nguno Iserel oni simoo bareno, ngu oningga ngu tunoo etuyerowano, ero eyingo.
32 Yondo mande ngandiro yootunoro eyingo. No Yuka Kundingiyi ngu, nu mumukondiri ngundiro tero, sambononggo omburo, ene tabango sanganimo oodoni, kenoyingo. 33 No nenengombo ngu oningga ngu, kuri watayi kini. Anutdo oni sonoyero ero, soweneroro ngu, ngandiro eyingo. Ge Yuka Kundingiyi kenootoyi, oni gura tabango sanganimo oodoningga ngu, arisa, ngu oningga ngundo Yuka Kundingimbo oni simoo bare sonoyerowa, ero eyingo. 34 Asa, no nenengombo ngu ooga kenootoowe tunootewo. No nguro mandeni yeno kuri ewonoku, nga oningga nga, ene Anutro Nangoni. Yondo nguro ngundiro eyingo.
Yisasdo Kirikiri Oni Gidarega Yoyoyingo
35 Sengetoni, Yon dikatoni, enengo kirikiri oni eraya nguya dikayingo. 36 Ene Yisas kenootoni, oore keyoro ombutoni, eyingo. Kenori, ngungga ngu, Anutro Sipsip Nangoni! Ero eyingo. 37 Enengo kirikiri oni erayagaku Yonro mande ngu ingoro, ene Yisas keyoro oorowuyingo. 38 Ene ngundiro tetori, Yisas yowoorengoro, erayagaku ene keyoro oorowutori, yeyoro eyingo. Yari ndawu ooga ereweteri? Etoni, erayagakundo gumi eyingo. Rabayi, ge ndawu yanggano ooroote? Ero eyingo. Rabayi mandega nguro muri ngandiro, oo etuyeroyingo oni, eyingo. 39 Yisasdo gumi eyingo. Mete yari ombuya kenori. Etoni, asa, erayagaku Yisas keyoro oororo, ene oruwoku ya ngu kenoro, enedodo ngu sangga nguno oriyingo. Ene, ngu sangga nguno mande ero oodoyi, oororo suwootetoni ngu, sa gabogaboyi naru namoraya tunootetoni, ko suwoono nguya oruwonggo.
40 Nga oni erayaga, ngando Yonro mande ingoro, ene Yisas keyoro oororo, ene oni gura oowooyi Enduru, ngu Sayimon Pita nguro koneyo. 41 Enduru, sodedomangge Yisasdodo oruwonggoku yangga, ngu yokoro uro, beyi Sayimon koretero erewero kenoro eyingo. Noore kuri Mesayiya kenootetoku nga! Ero eyingo. Mesayiya nguro muri ngandiro. Ene Krayis, Anutdo noore ko yoyoweroyi sunggi yeyingo oni, ero eyingo. 42 Ngu naruno nguno, Endurundo Sayimon yoro, Yisasno oorowuyingo. Yisasdo kenoro eyingo. Ge Sayimon, Yonro Nangoni. Kootuyisina oowoongge Sipas (Pita) ewanggo, ero eyingo. Ngu oowooyi Pitangga nguro muri ngu digi urungga, eyingo.
Yisasdo Pilip Ko Nataniyel Eraga Negoyeroyingo
43 Sengetoni suwoononggo, Yisasdo enengo ingondudunonggo, Galili merako oorowuwano, ero ingoyingo. Ene Pilip kenoro eyingo. Ge ombuya no kenero, ero eyingo. 44 Pilip ngu ene Betisayida oni. Enduru Pita eragaro ende damoni nguya. 45 Pilipdo oororo, Nataniyel kenoro eyingo. Nga oningga nga ngu, ene kuri Mosesndo mamana mandeno nakangoyingo, ko Anutro ingondudu eyingo onindo nguya nakangoyingonggaku, noorendo kuri kenowooto. Ngu Yisas, Nasaret oni, ngu Yosep Nangoni, ero eyingo. 46 Ene ngundiro etoni, arisa, Nataniyeldo eneno ngandiro sumoo eyingo. Oo metemi gura Nasaretno tunootewa, bine? Ene ngundiro etoni, asa, Pilipdo mande gumi eyingo. Ombuya keno, ero eyingo.
47 Yisasdo Nataniyel kenootoni, eneno ombutoni, ngandiro eyingo. Keno, Iserel oni ene hamoo! Eneno godange mande ko muri biyomingga nguya, eneno ma ooroote, ero eyingo. 48 Ene ngundiro etoni, Nataniyeldo Yisas sumoo inoyingo. Ndatero, ge no watayi tewo? Ene ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Pilipdo ma negogeroyingomo, no nguno (Pik) dega damonimo oodoni geyowono, ero eyingo. 49 Etoni, Nataniyeldo gumi eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge Anutro Nangoni! Ge Iserel mera nguro oniro sobosobo koreteyingo urungga! Ene ngundiro eyingo. 50 Ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. No ge amana (Pik) de damonimo geyowono, ero etoowe, nguro ge nowoondogemo hamoo tete. Kootuyisina, oo urunggado nga ooga nga dagatoni, ge kenowa, ero eyingo. 51 Yisasdo ene ko eyingo. No hamoo oorengo, yeno eteno. Kootuyisina, ye sambo goosootoni, kenootoyi, Anutro sambono Engel oni, ngundo Oni Nangoni, ngu tanggeyi gidegide oorero, omburo tetoyi, ye yeyowanggo, ero eyingo.