16
Yisas Ko Ootoogeyingo
(Matiyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Yon 20:1-10)
Yudaro kando naru, oowooyi Sabat kinitetoni, Mariya Magadala, barega ngu Mariya Yemus oningga ngu nemi, bare gura oowooyi Salomi, ngundo kumu, bo urumi ndindingo gome ngu, uriyoyingo. Ngu bo urumi oo ngu yoro, oororo, ngundo Yisas bingo moondeyi sonowooro, yomosiyowero teyingo. Kowooyingo nguro naru koreteyingo ngu, Sande suwoononggo sa ooretoni, ene oni mereno oorowuyingo. Ngundiro oororo, enengo nangge mande ero, ingoro, ngandiro eyingo. Onendo noore hoorooweyeroro, digi urungga mere manggowo ukingoyingo ngu andangewa? Eyingo. Ngundiro ero, oororo, doongetero, mere manggowo kenootoyi, digi urungga mere manggowoomo ukingoyingo nguno kini. Ngu digi urungga mere manggowoomo ngu kuri andangeyingo. Ene oororo, mere newendemo uyingo. Uro, doongetetoyi, oni simoo oore gura ngu mere newendemo nengguro sarayi pirungga tero, kandeyi koondosina bibitetoni, kenoyingo. Ngundiro kenoro, ene soriyokoyingo.
Ngundiro kenootoyi, simoo oorega mereno ngundo eyingo. Ye ma soriyokowero. No ingooteno. Ye Yisas Nasaret oningga de omukondino sanggawero ureyi kumoowokungga, ngu erewero mayetenggo. Ene kuri ootoogewo. Ene ngano kini. Nga kenoyi! Yewonggoku musiyo nangge nga. Ene, ye oorowuya, enengo kirikiri onino eya, Pitano nguya eyi. Yisas ngu koretero, Galili merako oorowute eya eyi. Ye ngu Galili merako ene kenowanggo. Yisasdo kuri yeno eyingo ngundiro. Eyingo.
Ngundiro ingoro, ngu bare ngu mere sodedo yokoro, endesina oorero, sayingo. Ene soriyokoro, sosorero, ene oni gurano mande gura ma eyingo. Ndadiro nguro, ene sosorero mboorombooro teyingo.
Mariya Magadala Barega, Ngundo Yisas Kenoyingo
(Matiyu 28:9-10; Yon 20:11-18)
Kowooyingomboro naru koreteyingo ngu, Sande suwoononggo oorengo, Yisas ootoogeyingo. Yisas ngu koretero, Mariya Magadala barega nguno tunooteyingo. Ngu barega, nguno kuri Yisasdo mera mbooro biyomi kandegura gidemboro eraya andangeyingo. 10 Mariyando Yisas kenoro oororo, oni Yisasya endeyoyingo, ngundo ngu nowoondoye kowuri ingoro, sendoro, oodoyi nguno eyingo. 11 Mariyando ngu oni nguno eyingo. Yisas keta ooroote! No kuri kenooteno! Ero etoni, ngu oni, ngundo mandega ngu ingoro, ene nowoondoyemo hamoo, ero ma ingoyingo.
Kirikiri Oni Eraya Oorekono Yisas Kenoyingo
(Luk 24:13-35)
12 Kootuyisina, kirikiri oni erayaga, ende yokoro, oore keyoro, oorowutori, nguno Yisas, ene guradiro oorengo tero, kirikiri oni erayaga ngu doongeyarimo tunooteyingo. 13 Ngundiro tunootetoni, ngu oni erayaga ngundo oororo, kirikiri oni gidaregano eyingo. Ene, kirikiri oni gidaregado, ngu oni erayaga, ngundo Yisas kenoworiku, ngu etori, mande nguro nowoondoyemo hamoo eteri, ero ma ingoyingo.
Yisasdo Enengo Kirikiri Oni, Ko Yunoyingo
(Matiyu 28:16-20, Luk 24:36-49, Yon 20:19-23)
14 Kootuyisina, kirikiri oni kande eraya kegidemboro guranangge, ngu oowari newero bibiteyingo. Yisas ngu kewooroyemo tunooteyingo. Yisasdo yeyoro mamana yeroro eyingo. Ye nowoondoye yanggango yetoni, ye nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ero eyingo. Ndadiro nguro, ene ootoogewoku, ngu kenoro, ngundo etoyi, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. 15 Yisasdo mande yunoro, ero eyingo. Ye oorowuya, mera bidodomo mande keta mesarango nga wesiyoya, oni simoo bare bidodo oorengomo eyi. 16 Oni ene newendemo hamoo ingoro, ngunonggo ene sono kundingiyi gimuwaku ngu, asa, Anutdo ngu oningga ngu yootoni, ene Anutro oni tero oruwa. Ene, Anutro newendemo hamoo ero, ma ingowoku ngu, ene Setanro ende biyomi, de nombo ma kumooweroyi, nguno uro oruwa. 17 Arisa, oni noro oowoone, nguro nowoondoyemo hamoo tewaku, nguro sunggi guradiro guradiro yeni tunootewa. Oni simoo bare goweyemo mbooro biyomi oodoyi ngu, asa, no oowoonemo ngu oombooro biyomi ngu oweyerootoyi, sawanggo. Ene mande mebuyi keta gura gura nguya ewanggo. 18 Ene kandeyebo sire biyomi dowooro okooro, ko ene, sono oo biyomi oni nero kumooweroyi, ngu nero ngu, ene ma kumoowanggo. Ene ngu ooga, ngundo ma yomburiyerowa. Ene sayi oni tabayemo kandeye okootoyi, sayi oni ngu mete tewanggo. Eyingo.
Anutdo Yisas Yoro, Sambono Ooreyingo
(Luk 24:50-53; Aposel 1:9-11)
19 Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ngundo enengo kirikiri oni mande yunoro, yokoro, ene Anutdo yoro, sambo endemo ooreyingo. Yisas ngu Anut kandeyi koondoyisina bibiteyingo. 20 Yisasro kirikiri oni ende mera bidodomo saro, mande ngu wesiyoro, eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi, ngundo enedodo ootooro, ngunonggo ko tero, enengo mandeni ngu yanggango teyinowero, oo muri songo oorengo guradiro guradiro onindo ma teweroyi, ngu tero, oni simoo bare etuyeroyingo. Mande ngu hamoo oorengo.