PALIMONRO BUK
Polndo Nga So Uyingga Nga Ngu, Palimonro Nakangoyingo
Palimonro Mande Tabango
Palimon, oningga ngu ene digi beyedodo, ngu newendemo hamoo teyingo. Ngundo ende gura oowooyi ngu, Kolosi ngunonggo ombuyingo. Palimondo ngu, kingo kirikiri oni gura ngu yoyingo, ngu oowooyi Onesimus. Ene kootuyisina, Onesimus ngu Palimonro ko ngu bidodo yokoro toongeyingo. Ngu naruno nguno, oni muriye ngu ngandiro. Oni ene mete simoo bare gidarega uriyoro, se bo uriyoro, ngundiro uriyoyingo. Simoo bare uriyowonggoku, ngu komo enengo simburi ngu suwooyi sano kingo ko tero oruwonggo. Nguro ngu, kingo kirikiri gurado ngu enengo simburini, ngu biyomi ingoro, toongetoni ngu, enengo simburi ko oni ngu ko yowaku ngu, asa, ene mete ureyi kumoowa.
Onesimus ngu toongero, oororo, Pol ya biyomimo kenoro ngu, ene ngu naruno Polya nguno oriyingo. Polndo ngu eneno mande ero ete. Etoni ingoro, Onesimus newende yowoorengoro, Yisas Krayis nowoondoyi hamoo teyingo. Pol, Onesimus, eraga ngu enengo erayadodo naru bodaga pirungga oruwori. Ene Polndo ngu ingondudu ngu gome yoro, Onesimus ngu ko oororo, sobosoboga Palimon ngu newendemo oruwa. Ngu muringgano ngunonggo Polndo nga so uyingga nga nakangoro, Palimonno soweyoyingo. Polndo ngu Palimonno mande ero, nguro gome ingoro, ene oni oni teya, Polndo ngu Onesimus ngu naruno eneno ombuyingo, nguro hamoo kambayingo. Ngu ingootoyi, kingo kirikiri ma tewa. Kini, nguro oni oni teya, ene kambayeroya ngandiya eyi. Ene ngu, Yisas Krayis nguro oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguya yowuruwooyingo.
Nga bukga ngano ngu, mande gumi gumi ngandiro ooroote:
* Polndo, Palimon ngu kambayingo. 1:1-3.
* Polndo, ngu Palimonro Anutno esosooteyingo. 1:4-7.
* Polndo, ngu Palimonro gome ingoro, enendo ngu Onesimasro oni oni teya orini. 1:8-22.
* Polndo okeyi ero eyingo. 1:23-25.
1
No Pol, no ngu Krayis Yisasro koni tewonoku, nguro ya biyomimo oorooteno. Nondo nga so uyingga nga ngu, Palimon, gengo nakangooteno. Ge ngu noorengo Kristen doboonani oorengo, konani nguya gobooro guranangge, nguro nondo noorengo Kristen doboonani, Timootiya ge kambagerootero. Noorendo ngu noorengo Kristen kuwoonani Apiya; Arisitakasdo ngu nooreya nga kongga ngaro me oni tero, ebe utoro oorootetoku; ko, Kristen simoo bare Palimonro yano omburo yowuruwootenggoku, nguro nguya so uyino mande nga soweyootero.
Noorengo Awanani Anut nguya, Oo Bidodo Simburi Yisas Krayis, ngundo ye sumange teyunoya, nowoondoye yeningga, imakeya orini.
Palimonro Newende Ngu Oo Bidodo Simburiga Ngu Inoyingo
Ge noro doboone, Palimon, nondo gengo ingondudugeroro ngu, nenengo yemboongeyingo naruno, no suwooyi sano, ngu nenengo Anutga nguno gengo esosootero yemboongeteno. Ndadiro nguro, suwooyi sano no gengo mande ingootenoku ngu, gengo nowoondoge, ngu Oo Bidodo Simburi, Yisas inoro, nguro nowoondogemo hamoo teyingongga, ngu yanggango tero ooroote. Ngundiro tero, ngunonggo ge Anutro simoo bare bidodoboro nowoondoyi tero, nowoondoge ene yunoote, ero etoyi ingowono. Ge nooreya nowoondonani gobooro yero, Krayisro nowoondonanimo hamoo teteto. Nguro ngu, nondo gengo nowoondogemo hamoo teyingongga, ngu Anutdo yeningga, gome yanggango teni, ero, Anutno yemboongero oorooteno. Nguro nondo ngandiro ingooteno. Anutdo ingoyingo, gome nenengo ge gunoro, ngunonggo oo bidodo gome oorengo, ngu geno tenggunooteku, ngu gome oorengo ingowa, ero ingooteno. Ndadiro nguro, ge Krayisro nowoondogemo hamoo tero, nguya gobooro oorooteri. Yo, doboone, gedo Kristen simoo bare bidodo nowoondoyi teyunooteku muringgano, nguno, ge enengo nowoondoyemo hamoongga, ngu yanggango teyunoote. Nguro ngu, no oni oni urungga oorengo teteno. Gengo muringgega teteku, ngundo noro nowoondone yeni, imakero ooroote.
Palimondo Ngu Ene Komo Onisimas, Ngu Ko Yoya, Dobooyi Teni
8-9 Nguro ngu, nondo Krayis oowooyimo, nga mande yanggangongga nga, no mete geno ewano. Ge komo nga ooga nga te, ero mete ewano. Ene nondo nguro ngandiro ma ewano. Kini, nowoondoyi teweroyi muringga, ngundo noore geya gobooro gosiyerooteku, nguro nondo nga mandega, nga geno ememonggo sumoo eteno. Yo, no Polndo, no kurimimonggo, Krayis Yisasro ko oni tero oodoowe, nguro mundi onindo noyoro, ya biyomimo noyetoyi oorooteno. 10 Nguro nondo ngandiro sumoo eteno. Gedo ngu noro nangone, Onisimas, nguro gome ingo, ero eteno. Ndadiro nguro, nondo ya biyomimo ootooro, ngunonggo Krayisro newendemo hamoo teyingongga, ngu etungowono. Ngu muringgano nguno ngu, ene noro nangone oorengo ngundiro tunootete. 11 Kuri, ene gengo kingo kirikiri oni oruwoku, nguno ngu, ene ge hooroowenggeroro, ko gome ma teyingo. Hamoo oorengo kini. Ene ataga ngano ngu, enengo ingonduduni gome himi yetoni, nguro ene mete noorengo eraya eraya gome hoorooweyerowero, ko gome metemi tewa.
12 Ngundiro nguro, nondo Onesimasro gome ingootenoku, nguro no ataga, ene sureyootoowe, geno ko oorowuteku ngu! 13 Nondo ngu Krayisro mande keta mesarango nga ero yootunoweroyi, koyi, ngu yewonoku, nguro ngu, ene no noyoro, ya biyomimo noyewonggo. Ngundiro nguro, Onisimasdo ge musingge yoro, ya biyomimo ngano no hooroowenerowaku ngu, asa, no oni oni urungga tewano. 14 Ene gedo mete ero ma etoyi ngu, asa, nondo Onisimas ma sorengowano. Ene nondo, nguro mande yanggango, geno ma ewano. Kini, nondo ge Onesimasro nowoondoyi teyino, ko, yo, ero ingootenoku, ene gengomu nangge.
15 Anutdo bine, ene newende yokutuwootoni, nguro sa naru gidarega nangge, ge goyokoro toongewo. Nguro ngu, ene gengomboya ngu naru bidodomo oruwari. 16 Ataga ngu, gengo, kingo ko oningga ngu, enengo murini yowoorengootoni, keta tunooteteku, nguro ngu, ataga ene noorengo Kristen doboonani oorengo. Yo, ene noro doboone oorengo, ero ingoro, nguro no nowoondoyi teyinooteno. Ge nguya, mete enengo nowoondoyi teyinoya, ingootooga, Kristen doboone oorengo, eya ingo.
17 Ngu hamoo, gedo ngu ge komo noro gome ingooteku ngu, Krayisro konimo, ngano no gengo dobooge oorengo, ero ingooteku ngu, asa, ngundiro nangge, ge komo Onisimas nguya, no noyooteku, ngundiro ene nguya ko yoya oriri. 18 Ene, enendo gengo oo yomburiyowoku, ngundi, enendo oo gura gumimboro weti yoyingo, tetoningga ngu, asa, ge komo enengo oowooyi ngu toongooya yokoya, ngu musiyomo, ge no oowoone nakango. 19 No Polndo, nga so uyingga nga, ngu nenengo kandenembo nakangooteno. No nenengombo, ngu wetingga, ngu gumi wendangewano, ero nakangooteno. (Ene hamoo oorengo, ge ngu nono weti moore, ngu gengo ketangga ngu!) Ene nondo nguro ma ewano. 20 Yo, doboone, Oo Bidodo Simburiga, ngu oowooyimo, ge mete noro oni oni tenuno. Noore geya, Krayisro oni, nguro ge mete no hooroowenerowero ngu, asa, ge noro nowoondone yega, gome imakeyingo tunooteni.
21 Noro nowoondonemo hamoo teyingo, ngu yanggango ingooteno. Gedo noro mande nga keyowa ero, nguro no nga so uyingga nga, gengo nakangooteno. No kuri ingooteno. Gedo ataga nondo mande muringga nakangoro gunoro, etenoku nga ngu, gedo ngu dagaro, muri hamoo gome ngu soweyoro tewa, ero ingooteno. 22 Ene nondo mande gura nguya soweyoro ewano. Nondo ngandiro ingooteno. Yendo Anutno noro yemboongewonggoku, nguro Anutdo noyokootoni bine, yeno omburo yeyowano. Ngundiro nguro, gengo ya gumi, ngu gura noro yomosiyoya, yokonunootooga orini. Nguno ngu, no geya nguno gobooro oruwaro.
Kambayeroyingo Mande Gumingga
23 Epaparasdo ge kambageroote. Ene ngu noya ya biyomimo, Krayis Yisasro yoyoro, ya biyomimo yoyetoyi oorootero. 24 Nga oni nga noya ko goboorone teyingo: Mak, Arisitakas, Dimas, Luk, ngundo noya, ge kambagerooteto.
25 No noorengo Simbunani Oo Bidodo Simburi Yisas Krayisno, ngandiro yemboongeteno. O Anut, gedo gengo sumangenggega, ene inoro, eneya gobooro oruwari, ero yemboongeteno. Ngu hamoo.