PILIPAYI MANDE
Polndo, Pilipayi Oniro, So Uyi Nakangoyingo
Pilipayiro Mande Tabango
Ngu naruno, Pol ngu Rom endemo, nguno ya biyomimo ootooro, ngunonggo nga so uyingga nga nakangoyingo. Nga so uyingga nga ngu, Pilipayi oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro soweyootoni oorowuyingo. So uyi ngaromu gumi ngu, Epesasno Kolosino ko oni gura, ene newendemo hamoo teyingo, oni gura oowooyi Palimon, nguro nguya yeni oorowuyingo. Nguno ngu, Pilipayi oni simoo baredo digi beye urungga nowoondoyi tero, yowuruwooro, Epaporodayitus kandeyimo yetoyi, ngundo yoro, Polno oorowutoni, nguro Polndo esosooteyingo.
Pilipayi ngu ende urungga, ene oowooyidodo ngu Masedoniya mera gumisina nguno. Polndo kootu erayayiga endeyoyingo, nguno ene amana Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro ero, oni simoo bare etuyerootoni, gidarega nowoondoyemo hamoo teyingo. (Aposel16:12-40).
Pilipayi oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ende gura nanggemonggo mayero ma oorootenggo. Kini, ene mera gurano guranonggo mayero oorootenggoku, ngundo digi beye urungga oorengo yowuruwooro, yeyi Yerusalem oni ooro wenonootenggoku nguro, ko Polro koni nguya hoorooweyingo.
Pol, ngu ya biyomimo ootooro ngu, ene oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo oni, nguro oni oni teteku ngu, enengo kowurini gura gura nguro nguya. Polndo, Pilipayi simoo bare ngu nowoondoye samangoro mande yunoro ete. Ye komo yanggango dikaya, ngunonggo etuyeroyingo godange oni nguro ingonda teyi. Ngu oni, ngundo ngu, ene goweye doongooweroyi muringga, nguro ene mande yanggango oorengo etenggoku ngu.
Ene ngandiro nguya etenggo. Enengombo enengo oowooye yeyi ameno utoni, nguno imakeyingomo ootooro ngu, ene Yisas ngundiro oruwero etenggo. Nga so uyingga ngano noore ingowato. Polndo ngu ene Pilipayi simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro nowoondoyi tero, ene ingondudu urungga tero ooroote.
So uyi ngaro mande gumi gumi ngandiro:
* Kambayeroyingo mande. 1:1-2.
* Pilipayi simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo ene nowoondoye gobooro guranangge oorengo yeyingo. 1:3-11.
* Ene oo tero nguno bibiteweroyi, nguro mande eyingo. 1:12-26.
* Nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bare nguro muriye gome metemingga nguro eyingo.1:27-2:18.
* Polndo, ngu Timooti Epaporodayitus eraga, ko yunowero eyingo. 2:19-30.
* Noore Krayisro mandeni, nguro ooreni, nguno ebe dagadaga teweroyi, ko nguro mandeni gome nenengo oorengo, nguro ooreni, nguro eyingo.3:1-4:9.
* Polndo ngu simoo baredo digi beye yowuruwooro simoo bare gidarega hoorooweyerootenggoku, nguro esosootero, nguro eyingo. 4:10-20.
* Okeyi eyingo nguro mandeni. 4:21-23.
1
Pol Timooti eraga, ngu Krayis Yisasro ko oni. No Polndo nga so uyingga nga nakangooteno. Noorendo Timootiya ye Pilipayi oni yunootero. Nga so uyingga nga ngu, ye Anutro simoo bare ko, Krayis Yisasro, nguno Pilipayi, endemo oorootenggoku, ngu ye bidodoboro. Ye yambo yaro sobosobo oni, ye ko oni Kristen oni hoorooweyeroro ko tetenggoku, nguro ye bidodoboro nguya nakangooteno. Nondo Anutno ngundiro yemboongeteno. Anut noorengo awanani, nguya noorengo, Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngundo ngu ene mete ye sumange teyunoro, yengo nowoondoye ngu yeni imakeyingo, ayibidodo teyunootoni oruwanggo, ero yemboongeyingo.
Polndo Anutno Esosooteyingo
No yengo ingootenoku naruno ngu, no nenengo Anutno esosootero oorooteno. No yengo Anutno yemboongetenoku naruno ngu, no suwooyi sano oni oni sanganimonggo terorooteno. No nenengo Anutno esosootetoowe, ndawugaro nguro, yendo oo gura gura hooroowenerowonggoku, ye Yisas Krayisro mande keta mesarango, kongga wesiyoro etenggoku ngu, ye ngu noya ko gobooro teteto. Yo, ye koretero, Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu naruno, ngu oodooye, yade omburo, ataga nga narungga, ngano nguya, ko ngu teteto. Nondo ngu kuri ngandiro hamoo ingowono. Anutdo yeno hamoo kongga ngu damoni yero tewokungga, ngundo ye yoyeni, oni gome tunootetenggo. Ene nga kongga, nga yeno yanggango tero, yade yade oororo, Yisas Krayis ko ombuweroyi narunimo, ngu wenga kinitewa. Yo, ngu mete nondo ngu yengo bidodoboro ngandiro ingondudu urungga tero, ndawugaro nguro, no yengo gome ingooteno. Ngu ngandiro: No ya biyomimo oruwonokuno ngu, ko no mande wirikoweroyi, musiyomo oruwonokuno ngu, ngu naruno no mete enendo noya, mande sanggaweroyi etoyi, nondo gumi gumi ero, Yisasro mande keta mesarango nguya, eneno wesiyoro ewonoku ngu, yendo nguya hoorooweneroro Anutno yemboongetoyi, ene no yanggango nunoni, ero hoorooweneroyingo. Ye bidodo noya, ko gobooro tewonggoku, Anutdo sumangenimonggo, no rogonerootoni ko teteno. No Anut doongeyimo hamoo oorengo yeno eteno. Yisas Krayisro nowoondoyi teyingongga, ngundo yokutunerootoni, no ye bidodo yeyowero nowoondone hahangero oruwono. No ye bidodo gome ingootoowe, Krayis Yisasdo, yengo ingooteku ngundiro.
Nondo ngu suwooyi sano Anutno yeya ngandiro yemboongeyingo. Yengo Anut, ko oni simoo bare gidarega nowoondoyi teyunoweroyiga, ngu komo oororo urungga tewa. Nguno ngu, Anutdo enengo muri gomemu ngu yeno tunoo oorengo, yeni tunootewa. Nondo Anutno yemboongetoowe, ngu ene, yengo ingonduduye ngu tetoni, oo nenengo wirikoweroyi muringga ngu yeni yade yade oororo, urungga tewa. 10 Nguno ngu, ye oo muri ngu bidodo wirikoro, ingoro gome ewanggo. Ngundiro tero, ye oni gome nenengo oorengo oodoyi, nguro ngu oni gidaregado yeno oo biyomi gura ngu ma kenowanggo. Nondo Anutno yemboongetoowe, ngu yengo muriye metemingga, ngu ataga, ko kootuyisina, ngu yeni oororo, Krayis ko ombuweroyi narunggano nguno ngu kinitemukowa. 11 Ngundiro tetoyi, Anut ko Yisas Krayisro murini gome nenengongga ngu yeno yeni tunooteteku, ngundo yengo muriye gomengga, ngundo Anutro murini gome oorengo teteku, ngu yeno oo gabogaboyi ngundiro tewa. Ngundiro tetoni ngu, asa, oni gidarega, yengo muriye gomengga ngu kenoro, nguro ngu, ene Anutro oowooyi bingamini ero, okoororuwanggo.
Pol, Ngu Ya Biyomimo Ootooro, Ngunonggo Mande Gome Ketangga, Nga Yanggango Inoyingo
12 Ye Kristen oni dobookurine, ye ingoyi! Nondo ngu ye gome oorengo, watayi teyi, ero ingooteno. No gowenemo oo biyomi tunooteteku, ngundo Yisasro mande ketangga, nguro ooreni ngu gosiyowo, bine? Kini, ngu oo ngu yeni simoo bare oowooyingga, ngundo Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingongga ngu yeni urungga tete. 13 Oo biyomingga nono tunootewokungga, nguro ngu, me oni bidodoboro mera sobosobo oni koreteyingo, nguro ya sobowootenggoku ngu, ene noro ingootoyi, ko, oni songo gidarega nguya, ene ingootenggo. No ngu Krayis oowooyimboro ya biyomimo oorooteno. 14 Dobookurine, namoko ngu bidodo, ngundo Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ene ingootenggo. No ya biyomimo oorootenokungga, ndawugaro nguro, no Yisas Krayisno, nowoondone hamoo teteno. Nguro enengo nowoondoye nguno ngu yanggango yootenggo. Ene sosoreyingo ngu yokoro, ene yanggango dikaro, ene Anutro mande, ngu yootunoro etenggo.
15 Hamoo, oni gidaregado, ngu Anutro mande wesiyootenggoku, nguno ene nowoondoye bogudodo tero, ngunonggo ene no oowoone yomburinerowero tero, noro kone wongooyi uwero. Ene oni gidaregado ngu, ene nowoondoye ingonduduye gome metemimonggo, Anutro mande ero, Krayisro oowooyi bingamini okoowero tetenggo. 16 Oni gumingga ngando ene noro gome ingoro, ene ngandiro watayi: No ngano ya biyomimo oorootenoku nga, ngundiro tero nguro ngu, no simoo bare tunoo oorengo etuyerowero, nga Yisasro mandega nga, ngu hamoo nangge. 17 Ene oni nondo kuri yeya ewonoku, ngu enengo oowooye bingamiye nangge, yeyi tunooteweroyimboro ko tero, ngunonggo ene Krayisro mandeni ngu ero, ko tetenggo. Enengo nowoondoyemo ingoyingo gome metemi gura kini. Kini, ngundiro oni, ngundo no ya biyomimo oruwonokuno, ngu oni, ngundo nono kowuri gura gura, sanganimo yero, soweyoro, nunootenggo. 18 Ngundiro oo ngu biyomi. Ene Anutro mandeni keta gome, ngu nowoondoyemo, ingoyingoyemo, gome kini, nguro tetenggo, ngundi, nowoondoye ingonduduye gome metemimonggo, ko tetoyi ngu, nguno ngu, nondo oo ngu urungga ma ingooteno. Kini, nondo tewero ingootoowe, Krayisro mandeni wesiyoro eweroyi, ngundiro ingooteno. Ngu metemi nangge. Nguno ngu, no oni oni teroruwano.
No Keta Ootooro Ngu, Asa, No Krayisya Gobooro Oorootero
19 Yo, no suwooyi sano ngundiro oni oni teroruwanoku, ndatero nguro, no kuri ingooteno. Yendo suwooyi sano no hoorooweneroro yemboongetoyi, ko Yisas Krayisro Yukani, ngundo ngu, no hoorooweneroro yanggango tenunoote. Nguro, no kuri ingooteno. Nondo wirikoweroyi musiyo oruwanokuno ngu, Anut, nono yanggango tenunowaku, nguro nondo enengo mandeni gomengga, ero wesiyoweroyiga, nguro ma sosorewano. 20 Nguro no nowoondone gowene, ngu bidodo yanggango yeteku, ngu enengo konimo soreweroyi, ma teteno. Nguno no oyimo bodaga ma yowano. Kini, nguno no Yisasro mandeni keta mesarangongga, ngu yanggango yootunoro ewano. Mande muri suwooyi sano tewonoku, ngundiro nangge, ataga nguya, ngu nangge tewero ingooteno. Ngu ngandiro: No keta ootooro bine, ngundi, enendo nutoyi kumootoowe ngu, gowenembo ngano, ngu Krayisro oowooyi bingami, ngu hamoo oorengo endesina tunoo oruwa. 21 Yo, noro ingoyingonemo, ngundiro ingooteno. Ene no keta oruwanoku ngu, nondo Krayisro koni teroruwano. Ene no nutoyi, kumooro ngu, asa, ngu metemi, nguro no Krayisya gobooro oruwaro. 22 Ngu hamoo, nondo kumooro ngu Krayisya ootooro ngu, ngu metemi gome. Ene no merako ngano keta oruwanokuno ngu, ngu nondo Anutro koni tetenokungga ngu, ngu gome enggewa. Nguno ngu, no keta oruwano, ngundi kumooweroyi, bine? No watayi kini. 23 Nguro ngu, no ingondudu eraya moore. Ene no hamoo oorengo Krayisno oororo, nguya gobooro oruweroyi, nguro metemi gome ingooteno. 24 Ene no merako ngano ootooro ngu, nguno ngu, no mete ye hoorooweyerowanoku, arisa, ngu gome oorengo. 25 Nguro ngu, oo ngu, no kuri hamoo oorengo gome ingooteno. Nondo yeya merako, ngano oruwanokuno, nguno ye hoorooweyerootoowe, yengo nowoondoyemo hamoongga ngu mete yanggango tewanggo. Ngundiro nangge, yengo nowoondoye teyingomu, ngu yanggango tewanggoku, nguno ngu, ye oni oni tewanggo. 26 Nguro no yeno oororo, ko tunootetoowe ngu, ye oni oni urungga oorengo tero, Krayis Yisas, oowooyi bingami urungga oorengo ero okoowanggo.
Pilipayi Oni Ngu, Ene Polya Anutro Ko Gobooro Teyingo
27-28 No oororo, ye yeyowano bine, ngundi kini, bine? Ngundi no yenonggo oriroko ootooro, yengo mande muriye, ngu nangge, ingowano bine? Ngu oo ngu, no watayi kini. Ene oo urungga ngandiro: yengo endeyoyingo nguno ngu, ye komo gome endeyoya, ngunonggo, ye oni simoo bare gidarega etuyeroro, ye Krayisro mandeni keta mesarangongga, ngu keyoyi. Ye oo ngundiro tetoyi ngu, asa, nguno ngu, no ngandiro ingowano. Ye bidodo Krayisro Mandeni Keta Mesarango wesiyoweroyi, ko gobooro teyingo. Ye komo nowoondoye guranangge gobooro yetoyi, oni gidarega, ngundo Anutro mandeni yomburiyowero tetoyi ngu, asa, nguro, ye bidodo yanggango dikayi. Ye yanggango dikaro, ebe hooroowe hooroowe teya,Yisasro mande keta mesarango ngu wesiyoya eya, nguro ma sosorewero ero ingooteno. Ene ye ma sosoretoyi ngu, yengo mundi oni ngu, ene ngandiro etuyerowanggo. Anutdo enengo oni simoo bare kawararayeroro soboyerootoni, nguro ene gome metemi oorootenggo. Ene noore, nguAnutdo ogingo urungga yunowa. 29 Anutdo ngu ye mande muri gome metemi ngu ye yunootoni, ngundo ye yoyeni,Krayisro koni, ngu tewanggo. Ene ngu Krayisro nowoondoyemo hamoo teweroyi muringga, nguro nangge kini, ye nguya nguro ogingo koorowooweroyi muringga, ngu enengo oowooyimboro nguya yowanggo. 30 Kuri no Pilipayino oruwonokuno, ngu noro mundi onindo no nurewero tetoyi, ye kenowonggoku ngu, ko ataga Rom endemo, ngano nguya ye ingootoyi, no Krayis oowooyimboro, no ogingo urungga, ko kowuri urungga koorowooro oorooteno. Ngundiro nangge, ye nguya enengo oowooyimboro ye ogingo koorowootenggo. 1,