OO TUNOOTEWEROYI MANDE REWELESEN
Oo Tunooteweroyi Mande Ngu Anutdo Yon Etungootoni Nakangoyingo
Rewelesenro Mande Tabango
Ngu naruno nguno, Yisas ene kumooro sambo endemo ooretoni, nguno ngu, dagoma onibi kandegura gidemboro guranangge, ko dagoma kandegura nguya, (65) yokoyingo. Ngundiro dagoma yokoro, nguno ngu, Yondo nga so uyingga nga nakangoyingo. Ngu naruno nguno, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo, Simoo bare ngundo kowuri urungga koorowooyingo. Ngundiro tero, nguno oowooye biyomi oorengo ero yutoro yomburiyeroyingo. Ngundiro tetoyi nguro, Yondo so uyi nga nakangoro eyingo. Ene komo Yisasno koreteya ingondudu teya, nguno yanggango dikaweroyi, nguro muringga ngu, nga so uyingga nga nakangoyingo. Ngu Yisasro konimo, nguno ngu, Anut ene nguno yanggango oorengo yero, enengo mundi oni Setanro keyimo oni, ngu dagayingo. Nguno oo gome gome urungga teyingo. Oni simoo bare onendo Anutro mande murini ngu gome oorengo keyootenggoku, nguro nakangoyingo. Yondo ene kuri mande muri ngundiro ngu, nga so uyino ngano nakangoyingo.
1
Nga so uyingga nga, Yisas Krayisdo oo bidodo kuri etuyeroyingo. Ngu oo bidodo naru bodaga nangge tunooteweroyi ngu, Anutdo Krayis etungootoni, ngundo enengo ko oni etuyeroyingo. Asa, Anutdo enengo sambono oni soweyootoni, ngundo nono omburo, no, Yon, enengo ko oni oo ngu tunoo etuneroyingo. Nondo Anutro mande, ko, Yisas Krayisro mande ngu bidodo ingoro kenowonoku oo ngu bidodomo, nga so uyinggano ngano nakangowono. Mande nga hamoo oorengo, ero eyingo.
Nga mandega nga, nondo nakangowonoku ngu, Anutdo oo kootuyisina tetoni tunooteweroyiga, nguro mandeni nga ngu, oni kandangero, ingoro, keyootenggoku ngu, Anutdo ye gome soboyerowa. Ndawugaro nguro, ene ingootenggo. Ngu narungga ngu namoko tetoni, nguro Anutdo oo bidodo tewero ingowoku, ngu bidodo temukowa, ingoyingo.
Krayisdo Mande Soweyootoni, Kristen Oni Yowuru Kandegura Gidemboro Eraya (7) Nguno Oorowuyingo
No Yondo, nga so uyingga nakangoro, ye Kristen yowuru kandegura gidemboro eraya, Esiya merako nguno oorootenggoku, nguro nakangoyunooteno. No Anut kuri keta oruwoku, ataga nguya keta oorooteku, ko, kootuyisina ko ombuweroyiga, nguno yemboongetoowe, enendo mete sumangeni nowoondoye imakeyingo muri ngu yunowa. Yuka Kundingiyi nguro koye ngu kandegura gidemboro eraya tero, Anut tanggeyimo dikaro, oorooteku, ngundo nguya sumange nowoondoye imakeyingo muri, ngu mete yunowa. Yisas Krayis oningga ngu, ene Anutro mande nenengo wesiyoro eteku, enendo nguya sumange nowoondoye imakeweroyi, ngu yunowa. Yisas koretero merenonggo ko keta ootoogero, mera oni sobosobo koreteyingo urungga, nguro sobosobo tabango ooroote. Ene newende noore yunoro, enengo sidu darowobo noorengo weti mbumbuwa andangeyunoyingo. Nguro ngu, noore enengo nowoondonanimo hamoo teyingongga, nguno uro, Eweyi Anutro wooro yeyingo oni tero oruwato. Yisas Krayis ngu sugi sugi noorengo sobosobo oruwa. Nguro ngu, noore komo suwooyi sano enengo oowooyi duridarini yanggangoni oorooteku, nguro bingami ero okoowato! Ngu hamoo oorengo!
Gome ingoyi! Yisas goboore kewoorokuri ombuwa! Ngundiro ombutoni ngu, oni bidodo enengo doongeyembo kenowanggo. Ngundiro tero, oni kuri ene sanggawero ureyingoku nguya kenowanggo. Oni simoo bare merako ngano oorootenggoku, ngundo ngu, Yisasdo ko teyingo ngu ingoro, nguro nowoondoyi urungga tewanggo. Oo ngu hamoo oorengo ngundiro tunootewa!
Oo Bidodo Simburi, Anut, ngundo ngandiro eyingo. Nondo nangge no kuri amana damonimonggo ko wengamo nguya nondo nangge oorooteno, ero eyingo. Ngu hamoo Oo Bidodo Simburi ngu kuri oruwoku, ko, ataga nguya oorooteku, kootuyisina ko ombuwa. Ene Anut yanggangoni urunggadodo.
Yondo Gabono Krayis Kenoyingo
No Yon, no yengo Kristen dobooye, noorengododo Krayisro nowoondonanimo hamoo teyingo nguro ngu noore gobooro, kowuri koorowooro, towootowooro yanggangoni nguya gobooro ootooro, noore Anut mande muriningga ngundo enengo simoo bare soboyerooteku, nguno uro, ootooro oruwato. Nondo Anutro mande oni simoo bareno yootunoro wesiyoro ero, ko, Yisasdo oo hamoomu etunerootoni nguya, eneno etuyerootoowe ngu, asa, nguro oni no noyoro, Patmos meradonimo, ngano ya biyomimo ngundiro noyokootoyi oorooteno. 10 Sande naruno, Yuka Kundingiyimboro yanggangoni, ngundo nono tunootetoni, kootunesinanggo manggowo gura yanggango etoni, no ingootoowe, unggu ngguyi ngundiro ingowono. 11 Ngu manggowooga, ngundo ngandiro eyingo. Ge oo bidodo kenooteku ngu, ge komo so uyimo nakangoya, soweyootooga, Kristen yowuru kandegura gidemboro erayaga Epesas, Samerna, Pegamum, Tayatara, Piladelpiya, Sardis, Leyodisiyano soweyootooga oorowuni. Ero eyingo.
12-13 Asa, no ngundiro ingoro, yowoorengoro, ngu oningga mande nono ewoku ngu kenootoowe, soru Lam gol kandegura gidemboro eraya oodoni, Lam ngu kewooroko oni gura oruwo. Ngu oningga ngu, Anutro Nangoni Oni Kirarongo kenowono. Ene towi pirungga kutuwootoni, keyimo utoni, Let gol gosingowoore kowooro gosiyoyingo. 14 Enengo tabango uyi sarayi ngu goboorembare ngundiro. Doongeyi ngu de soru dedeku ngundiro. 15 Keyi ngu soru oorengo degido ngundiro. Enengo manggowo ngguyi ingootoowe, sono turi ngguyi ngundiro. 16 Ene kandeyi koondosina ngu tootu kandegura gidemboro eraya dowooro, ko manggowoomo duge kuningo gide gide oruwo. Enengo omukumundoongo ngu sa kewooro yanggango oorengo yeteku ngundiro.
17-18 No ngu oo ngu kenoro soriyokoro, keyi damonimo ukero, uro, oni kumooyingo ngundiro teyingo. Ngundiro tetoowe, ene kandeyi koondosinanggo nodowooro eyingo. Ge ma sosorewero. Nondo nangge, no kuri amana damonimonggo ko wengamo nguya, nondo nangge oorooteno. Kurimi no kumoowonomu, ko ataga keta ootooro, yade oororo, kootuyisina nguya sugi sugi oruwano. Noso nangge oni kumooweroyi rogo teweroyi nguro sobosobo, ko, nondo yanggangododo oni soweyerootoowe, Setanro ende biyomimo uweroyi nguro nguya sobosobo. 19 Nguro ngu, ge komo oo ataga tunooteweroyi, ko kootuyisina tunootewaku, ngu bidodo kenowoku, ngu nakango. 20 Ge kandene koondosina tootu kandegura gidemboro eraya kenoro, ko, gol soru lam kandegura gidemboro eraya kenowoku, ngu mande adingayi, nguro damoni ngu ngandiro: Tootu kandegura gidemboro eraya ngu sambono oni Kristen yowuru kandegura gidemboro eraya nguro sobosobo; soru lam kandegura gidemboro eraya ngu, Kristen yowuru kandegura gidemboro eraya ngu. Ngundiro eyingo.